ONZE KENNISGEBIEDEN

We zijn specialist op onderstaande kennisgebieden, maar onze grote kracht ligt vooral ook in de interdisciplinaire benadering ervan.

ARBEID
Arbeid is van belang voor de maatschappelijke participatie van mensen en voor het functioneren van een economie. De arbeidsmarkt is de plaats waar deze belangen samenkomen. Het kennisgebied arbeid verricht verschillende typen onderzoek en ziet het als een uitdaging om haar expertise in te zetten in adviestrajecten en ter ondersteuning...
meer...
OPENBAAR BESTUUR
Regioplan ondersteunt de overheid, van centraal tot lokaal, bij het verbeteren van haar dienstverlening. We voeren onderzoeken uit om knelpunten in beleid, wetgeving en uitvoering op te sporen, en geven gerichte adviezen om regeldruk (administratieve lasten) voor burgers, bedrijven, professionals en overheden te verminderen en de dienstverlening te verbeteren. Ook...
meer...
MIGRATIE EN INTEGRATIE
Migratie is een niet meer weg te denken verschijnsel in onze samenleving. Migranten met verschillende achtergronden en migratiemotieven proberen zich een plek in de Nederlandse samenleving te verwerven. De feitelijk integratie vindt vooral plaats in wijken, op school en op de werkvloer. Een veelheid aan onderzoek leert dat een ruime...
meer...
JEUGD
Met een groot deel van de jeugd gaat het zondermeer goed: een veel gebruikte verdeling is dat 85% van de jeugd zich goed ontwikkeld, 15% extra aandacht behoeft en 5% problematisch is. Goed jeugdbeleid heeft aandacht voor alle drie de groepen. Met de decentralisatie van de provinciale en landelijke jeugdzorg...
meer...
VEILIGHEID
Regioplan is specialist op het gebied van preventieve en repressieve maatregelen tegen overlast, criminaliteit en onveiligheid. We onderzoeken veiligheidsvraagstukken, adviseren over de toepassing van interventies en helpen bij de implementatie van nieuw beleid. Regioplan heeft veel kennis over de organisaties die samen het veiligheidsbeleid vormgeven en uitvoeren. We hebben ervaring...
meer...
ZORG
In 2010 ging 12 procent van ons bruto binnenlands product op aan zorguitgaven (CBS). De gezondheidssector is daarmee een van de belangrijkste sectoren van ons land. Het zorggebruik zal de komende decennia verder gaan toenemen.

Door deze ontwikkeling en de steeds verdergaande medische innovaties, zullen de kosten van de zorg bij...
meer...
WERK EN INKOMEN
Het beleid op het gebied van werk en inkomen is altijd in beweging. Ondanks de krediet- en arbeidsmarktcrisis blijft participatie de komende jaren een hoofdthema. Ontschotting van budgetten is een belangrijk middel om de participatie te laten toenemen. Daarnaast is, juist vanwege deze crisis, toenemende aandacht nodig voor re-integratie aan...
meer...
WONEN
Wonen en ruimte zijn thema's die ons allemaal aangaan. Zijn we in staat om voldoende woningen te bouwen? Kan een leefbare omgeving worden gecreëerd? Wat willen bewoners met hun woning en omgeving? Het thema wonen heeft veel raakvlakken met andere kennisgebieden van Regioplan. Onderzoek naar stedelijke vernieuwing vraagt naast kennis...
meer...
ONDERWIJS
Op dit terrein behoort Regioplan al tientallen jaren tot de top. We beschikken over een groot team enthousiaste deskundigen, met kennis van zowel de organisatie, als de inhoud van het onderwijs. We werken voor overheden, koepelorganisaties en onderwijsinstellingen. Elk onderzoek wordt 'op maat gemaakt’ en in nauw overleg uitgevoerd. Als...
meer...
WMO
De rol van gemeenten in het zorgveld wordt steeds groter nu zij ook verantwoordelijk worden voor de AWBZ-gefinancierde zorg op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. Deze ontwikkeling wordt verder versterkt door de extramuralisatie van een deel van de intramurale zorg. De Wmo vormt het kader voor een aanpak...
meer...
WELZIJN NIEUWE STIJL
De drie decentralisaties hebben tot gevolg dat het sociale domein het omvangrijkste gemeentelijke beleidsterrein wordt. Vrijwel alle gemeenten grijpen de decentralisaties aan om verbindingen te leggen tussen het lokale jeugdbeleid, het welzijnsbeleid en het participatiebeleid. De centrale beweging daarbij is meer aan de voorkant zitten, meer inzet op preventie en...
meer...
DECENTRALISATIES
Door de twee grote decentralisaties (delen langdurige zorg en jeugdzorg) en de nieuwe participatiewet krijgen gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden. Gemeenten zullen zeggenschap krijgen over bijna het hele sociale domein.

De breedte van het toekomstige takenpakket op het sociale domein, maakt het straks mogelijk voor gemeenten om dwarsverbanden te leggen...
meer...
ECONOMIC IMPACT STUDIES (EIS)
Velen kennen Regioplan waarschijnlijk vooral als bureau dat overheidsbeleid evalueert of hierover adviseert. Minder bekend is dat wij al ruim tien jaar Economic Impact Studies uitvoeren en ook op deze markt inmiddels een stevige marktpositie hebben.
De vaste waarde in onze Economische Impact Studies is ons eigen economische impactmodel, ontwikkeld en...
meer...
JURIDISCH ONDERZOEK
Regioplan beschikt over zowel sociaalwetenschappelijke onderzoekers als juridisch onderzoekers. Deze combinatie van deskundigheid en competenties komt goed van pas in onderzoek waarin sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden worden toegepast in een juridische context ofwel waarin een geïntegreerde toepassing van sociaalwetenschappelijke en juridische onderzoeksmethoden (bijv. rechtsvergelijking) gewenst is. In deze onderzoeken werkt Regioplan...
meer...
Onze kennisgebieden