DECENTRALISATIES

Door de twee grote decentralisaties (delen langdurige zorg en jeugdzorg) en de nieuwe participatiewet krijgen gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden. Gemeenten zullen zeggenschap krijgen over bijna het hele sociale domein.

De breedte van het toekomstige takenpakket op het sociale domein, maakt het straks mogelijk voor gemeenten om dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Inhoudelijk een uitdaging, financieel een absolute noodzaak. De taakoverheveling van Rijk naar gemeenten gaat gepaard met een forse taakstelling.

Regioplan ondersteunt verschillende gemeenten in hun zoektocht naar samenhang in het toekomstige takenpakket in het sociale domein. De meerwaarde die wij hierbij bieden ligt in het feit dat wij als bureau al decennialang actief zijn op de ‘oude’ terreinen van werk en inkomen, welzijn, en (jeugd)zorg.

De intensieve samenwerking met het bureau Cebeon rondom het Gemeentefonds stelt ons in staat om bij gemeentelijke beleidsvoornemens ook het perspectief van gemeentefinanciën te beoordelen.

Onlangs brachten wij een folder uit over onze expertise als het gaat om de decentralisatie van de AWBZ. Deze vindt u hier.
CONTACTPERSONEN
4b20e782215e49ea53dc045a2a58f42f

drs. Frank Kriek
manager onderzoek en advies

frank.kriek@regioplan.nl
020-531 53 24

452c6fe5331f63a4205ef3d4889f7589

drs. Katrien de Vaan
Senior onderzoeker

katrien.de.vaan@regioplan.nl
020-5315310

kennisgebied wonen 2