MIGRATIE EN INTEGRATIE

Migratie is een niet meer weg te denken verschijnsel in onze samenleving. Migranten met verschillende achtergronden en migratiemotieven proberen zich een plek in de Nederlandse samenleving te verwerven. De feitelijk integratie vindt vooral plaats in wijken, op school en op de werkvloer. Een veelheid aan onderzoek leert dat een ruime meerderheid van deze nieuwkomers zonder noemenswaardige problemen in de Nederlandse samenleving participeert. Toch verloopt het integratieproces niet altijd zonder problemen. Dit zien we onder meer terug in de achterblijvende prestaties in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, in een gebrekkige omgang met autochtone Nederlanders en bij normen en waarden die meer dan eens botsen met die van Westerse samenlevingen.

Regioplan ondersteunt het Rijk, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties met onderzoek en advies rondom vraagstukken met betrekking tot de integratie en participatie van diverse migrantengroepen. De meerwaarde die wij bieden ligt in het feit dat wij gedurende een lange reeks van jaren kennis op dit terrein hebben opgebouwd. Bovendien is deze kennis multidisciplinair van karakter; alle relevante maatschappelijke domeinen – variërend van werk tot inburgering en sociaal-culturele integratie – maken hier deel van uit. Zowel migrantengroepen die reeds vele decennia in Nederland verblijven als recent geïmmigreerde groepen hebben onze aandacht.
CONTACTPERSONEN
74c636983fc4b65a696e22044171c3ab

dr. Jeanine Klaver
manager onderzoek en advies

jeanine.klaver@regioplan.nl
020-531 53 45

99c4578e6db28f892efc1764d071fcca

dr. Arend Odé
manager onderzoek en advies

arend.ode@regioplan.nl
020-531 53 46

kennisgebied_integratie