Kracht van Oost

Onderzoek naar de economische positie en kracht van de oostelijke provincies en daarbinnen negen regio’s. Het project is uitgevoerd door een team van wetenschappers, waaronder Piet Renooy van Regioplan.

Toekomstscenario’s kleine kernen Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam hebben wij de ontwikkelingen die van invloed zijn op de vitaliteit van de kleine kernen Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland geanalyseerd. Na een analyse van de stand van zaken in de drie kernen, zijn via het opstellen van scenario’s toekomstige risico’s en kansen voor de kleine kernen in beeld gebracht. Naar aanleiding daarvan zijn de belangrijkste beïnvloedingsmogelijkheden om de kernen op de lange termijn vitaal te houden geschetst. Dit rapport is zo een eerste stap naar een ‘Kleine Kernenaanpak’

The Contribution made by Beer to the Vietnamese Economy 2014

Voor de Vietnam Beer-Alcohol Association (VBA) hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar het economisch belang van bier in Vietnam. We werkten in dit project samen met EY Vietnam. Op 30 september werd het rapport gepresenteerd.
De berekeningen voerden we uit met ons eigen economisch impact model.

The contribution made by beer to the Romanian economy – 2013

Voor Asociația Berarii României hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar het economisch belang van bier in Roemenië in 2013. De berekeningen hebben wij uitgevoerd met ons eigen economisch impact model. Het nieuwsbericht van de opdrachtgever is hier te vinden en het rapport vind u hieronder.

Carlsberg – Economic Contribution to Society 2014

De Carlsberg Group heeft in 2015 voor het eerst een apart rapport gepubliceerd over het economisch belang van haar activiteiten. Regioplan en EY verzorgden de berekeningen voor dit rapport. Het rapport is hier te vinden.

Heineken’s contribution to Europe in 2014

Voor de tweede keer heeft Regioplan onderzoek gedaan naar het economisch belang van Heineken voor de economie van de Europese Unie.

Met behulp van ons eigen economisch impactmodel is de door bier gecreëerde werkgelegenheid bij brouwerijen en hun toeleveranciers berekend, alsook die in de horeca en retailsector. Daarnaast is de totale aan bier te relateren toegevoegde waarde berekend, alsook de aan bier gerelateerde inkomsten voor de overheid.
Het rapport is nog niet openbaar.

Economic Impact of the Turkish Brewing Sector – Edition 2013

Net als in 2011, hebben we in 2013 voor de Turkse brouwerijassociatie onderzoek gedaan naar het economisch belang van bier voor de Turkse economie. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met EY Turkije.

Bij de berekeningen hebben we gebruikgemaakt van ons eigen economische impactmodel, dat we inmiddels wereldwijd gebruiken om het economisch belang van sectoren en bedrijven in kaart te brengen.

Alternatieve grenseffectenrapportage Bier 2014

De Nederlandse Brouwers hebben Regioplan gevraagd een alternatieve grenseffectenrapportage op te stellen. Onze opdracht was om op basis van alleen harde empirische data een getrouw beeld te schetsen van de omvang van de grenseffecten, zoals die zich in 2013 als gevolg van accijnsverhogingen op bier hebben voorgedaan. Regioplan is gevraagd zich hierbij te beperken tot het geven van een kwantitatief beeld.

Voor onze studie hebben we (a) beschikbare openbare publicaties bestudeerd, (b) nieuwe data geanalyseerd over afzetontwikkelingen van Nederlandse bierbrouwers en bierverkopen van Nederlandse supermarkten en hebben we (c) nieuwe berekeningen gemaakt met ons eigen economisch impactmodel.

U kunt het rapport hieronder downloaden. In de bijlage van het rapport zijn ook de resultaten te vinden van de representatieve enquête die we begin april 2014 hebben uitgevoerd onder bewoners in de grensstreek naar hun bieraankopen in Duitsland en België.

Betaalgedrag overheden

De Nationale ombudsman heeft eind 2013 onder ondernemers geïnventariseerd of het niet tijdig betalen van facturen door overheden nog steeds een veelvoorkomende klacht van ondernemers is. Dit blijkt het geval ondanks het feit dat er inmiddels voor overheden een wettelijke betalingstermijn geldt van 30 dagen. Regioplan heeft in opdracht van de Nationale ombudsman een enquête uitgezet onder aangesloten gemeenten en departementen om inzicht te krijgen in de redenen van het niet tijdig betalen van ondernemersfacturen. Dit onderzoek van Regioplan maakte onderdeel uit van een breder onderzoek van de Nationale ombudsman, waarvan het rapport hieronder te downloaden valt.

Nog een rondje van de buren

Regioplan heeft voor de Nederlandse Brouwers onderzoek verricht naar de (grens)effecten van de laatste accijnsverhoging van 10 procent op bier (per 1 januari 2013). In de tweede editie van het duurzaamheidsmagazine ‘De Brouwers van Morgen’ is een interview opgenomen met Bram Berkhout, de eindverantwoordelijk manager vanuit Regioplan voor dit onderzoek.
Het magazine van de Nederlandse Brouwers is medio oktober 2013 gepubliceerd.