GENDER EN EMANCIPATIE

Op vrijwel alle terreinen waar Regioplan projecten uitvoert, speelt gender een rol. Gender, in de zin van de maatschappelijke betekenis die wordt gekoppeld aan man- en vrouwzijn. Gender leidt tot verwachtingen, rolpatronen en stereotyperingen die op hun beurt weer bijdragen aan ongelijkheden en afhankelijkheden: verschillen tussen bevolkingsgroepen (tussen mannen en vrouwen, tussen LHBT-ers en heteroseksuelen) die ongewenst zijn, zoals verschillen in slachtofferschap van geweld, in inkomen, in maatschappelijke positie en in de mogelijkheid om de loop van het eigen leven te beïnvloeden.

Om dit soort ongewenste verschillen te verkleinen of zelfs op te heffen (emancipatie) is een goed begrip van de rol die gender in de samenleving speelt en een gedegen inzicht in de uitingsvormen noodzakelijk. Regioplan draagt daaraan bij. Enkele voorbeelden:
  • We onderzochten de gendersensitiviteit van de aanpak van huiselijk geweld; als vervolg op dat onderzoek ontwikkelen we nu handvatten waarmee ketenpartners hun uitvoering meer gendersensitief kunnen maken.
  • We brachten de aard en omvang van de problematiek van LHBT-ers uit etnisch-culturele en religieuze groepen in kaart, alsook de mate waarin het Nederlandse hulpverleningsaanbod is toegerust op het ondersteunen van deze specifieke groepen.
  • We deden op het terrein van arbeid en zorg onder meer onderzoek naar flexibilisering van onderwijstijden en de mogelijkheden van ouders om arbeid en zorg beter op elkaar af te stemmen.
  • We deden onderzoek naar vrouwen aan de top in het onderwijs; we evalueerden de Wet Evenredige Vertegenwoordiging; we onderzochten de resultaten van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren en deden een leeftijds- en gender analyse van onderwijsdeelname.
  • KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (7)
    Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: