INBURGERING EN TAAL

Sinds 1998 bestaat er een wettelijke plicht tot inburgeren. De gedachte hierachter is dat een goede beheersing van de Nederlandse taal een belangrijke voorwaarde is voor integratie. Meer recent is ook in het kader van de Brede Aanpak Taal steeds meer aandacht voor laaggeletterdheid en het verhogen van de taalvaardigheid, onder andere ten behoeve van het behoud en doorstroom van werknemers. Regioplan is sinds de invoering van de inburgeringsplicht betrokken bij onderzoek en advies op het terrein van inburgering en taalverwerving.

Regioplan voert onder andere effectstudies van inburgering uit, we doen onderzoek naar de wensen en percepties van inburgeraars zelf en brengen de kwaliteit van het inburgerings- en taalaanbod in kaart. Ook kunnen we bedrijven ondersteunen met projecten rondom ‘taal op de werkvloer’: het in kaart brengen van behoeften, het formuleren van randvoorwaarden voor succes en het evalueren van resultaten.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (6)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: