Impact en toekomst van de Adviesraad Diversiteit en Integratie

Tot voor kort adviseerde de door de gemeente Amsterdam opgerichte Adviesraad Diversiteit en Integratie het college van B&W over stedelijke vraagstukken. In opdracht van de gemeente Amsterdam onderzochten we de werkwijze en impact van de adviesraad. Uit ons onderzoek bleek dat de werkwijze van de adviesraad te wensen over liet, een reactie van het college op adviezen vaak uitbleef en de impact van de adviezen beperkt was. Naar aanleiding van deze conclusie besloot de gemeente op zoek te gaan naar een andere manier van advies inwinnen.

Meer informatie?
Neem contact op met Yannick.

Tegengaan segregatie in het basisonderwijs: monitoring van de OCW-pilots

Veel scholen vormen geen afspiegeling van de bevolkingssamenstelling van de wijk en zijn ’te wit’ of ’te zwart’. De algemene opvatting is dat de (lokale) overheid weinig sturingsmogelijkheden heeft om dit proces om te buigen. Elf gemeenten zijn tussen 2009 en 2012 met pilots gestart om ervaring op te doen met verschillende instrumenten. Het gaat hierbij met name om het centraal aanmeldmoment, maar ook om ouderinitiatieven en vriendschapsscholen.

Regioplan heeft de pilots gemonitord. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten in samenwerking met schoolbesturen en ouders wel degelijk tot menging kunnen komen. Verschillende randvoorwaarden kunnen dit proces bevorderen, zoals nieuwbouw en een duidelijk politieke visie bij gemeente en schoolbesturen.

Tegengaan segregatie in het basisonderwijs: monitoring van de OCW-pilots (tussenmeting)

Segregatie in het basisonderwijs wordt gezien als een belangrijk probleem. Veel scholen vormen geen afspiegeling van de bevolkingssamenstelling van de wijk en zijn ’te wit’ of ’te zwart’. De (lokale) overheid heeft weinig sturingsmogelijkheden om dit proces om te buigen. In twaalf gemeenten zijn pilots gestart om ervaring op te doen met verschillende instrumenten. Het gaat hierbij met name om het centraal aanmeldmoment, maar ook om ouderinitiatieven en vriendschapsscholen. De pilots lopen tot 2012. Regioplan monitort in opdracht van het ministerie van OCW de pilots gedurende de looptijd. Er worden in totaal drie metingen verricht. Dit betreft een verslag van de tweede meting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Brink of Kees van Bergen via 020-5315315.

Ruimtelijke segregatie in Nederland in internationaal perspectief

Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van Wonen Wijken en Integratie een literatuurstudie gedaan naar de etnische en sociaal-economische segregatie in Nederland en enkele omringende landen. Deze studie laat zien dat er grote verschillen zijn in de mate van segregatie tussen steden en tussen verschillende etnische groepen. Over het algemeen geldt dat Nederlandse steden in vergelijking met andere Europese en Amerikaanse steden een middenpositie innemen wat betreft etnische en sociaaleconomische segregatie.

Concentratie door verdeling? Een onderzoek naar effecten van woonruimteverdeling op etnische segregatie

Dit was een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM, waarin wordt aangetoond dat het zogenaamde aanbodmodel in de woonruimteverdeling op zichzelf niet leidt tot concentratie van etnische groepen in bepaalde wijken. Desondanks blijkt er wel sprake van een toename van die concentratie.

Nijmegen verdeelt? Onderzoek naar de effecten van woonruimteverdeling op etnische segregatie

Net als in veel andere steden in ons land worden in Nijmegen woningen van corporaties verdeeld via het zogenaamde aanbodmodel. In Nijmegen is vooral de tijd die men wacht op een woning van belang voor de kans op een woning. In de praktijk van de woonruimteverdeling blijkt dat er sprake is van een toenemende concentratie van niet-westerse allochtonen in een beperkt aantal buurten in de stad. Deze segregatietendens is echter maar zeer beperkt toe te schrijven aan de systematiek van het aanbodmodel. Een vervolgonderzoek voor de gemeente Nijmegen zal meer duidelijkheid brengen over welke factoren verder bijdragen aan de scheve verdeling.