Hanna Harthoorn MSc

Mijn streven om actief bij te dragen aan een krachtige samenleving met gelijkwaardige kansen, oog voor diversiteit en ruimte voor individuele ontplooiing vormt de kernwaarde in mijn werk. In mijn projecten staat de wisselwerking en samenhang tussen onderzoek, beleid en praktijk centraal. Het betrekken van deze drie pijlers is mijns inziens essentieel voor een effectieve aanpak van sociale vraagstukken en het creëren van gelijke kansen in de samenleving. Als onderzoeker en projectleider werk ik met veel plezier aan de ontwikkeling en aanscherping van beleid gericht op sociale veiligheid, zelfredzaamheid en gender- en LHBTI gelijkheid.