NIEUWS

Regeldruk en de regeldrukagenda in het onderwijs

jan '18
Regioplan voerde in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uit ter evaluatie van de Regeldrukagenda. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het door NRO gefinancierde project 'Regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs' van de Erasmus universiteit Rotterdam en de VU Amsterdam

Beperkte bekendheid van de Regeldrukagenda
De resultaten van het onderzoek laten in alle sectoren een beperkte bekendheid zien van zowel de Regeldrukagenda als van concrete maatregelen uit die Regeldrukagenda. In het po en vo zijn de verschillende voorlichtingsacties van de Inspectie van het Onderwijs in het kader van de Regeldrukagenda met name onder bestuurs- en directieleden echter wel redelijk bekend. Die hebben volgens hen ook tot een (beetje) minder regeldruk geleid.
Ondanks de beperkte bekendheid van de Regeldrukagenda is één van de elementen daaruit, het bevorderen van de aandacht voor en het terugdringen van interne regeldruk (als gevolg van regels en procedures van de eigen onderwijsorganisatie), wel opgepakt door het onderwijsveld. In zowel het po, het vo als het mbo is er veel meer aandacht gekomen voor interne regeldruk en in het po en vo heeft een groot deel van de onderwijsinstellingen ook maatregelen genomen om de interne regeldruk terug te dringen.

Toename van ervaren regeldruk
In alle onderzochte sectoren is het grootste deel van zowel de bestuursleden, de directieleden/locatieleiders en de PMR-/OR leden van mening dat de regeldruk de afgelopen jaren is toegenomen. Dit terwijl in andere evaluaties is geconstateerd dat de administratieve lasten (in tijd en geld) zijn gedaald.(zie bijv. Ministerie van Economische Zaken, 2017). Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen de geobjectiveerde regeldruk en de ervaren regeldruk, waarbij ook het gepercipieerde nut en de werkbaarheid van regels een belangrijke rol spelen (zie bijv. Vergeer, 2017). 

Toekomstige regelgeving
Overigens worden het veld en burgers in hun algemeenheid via de website www.internetconsultatie.nl betrokken bij nieuwe wetgeving. Iedereen heeft de mogelijkheid om daar bezwaren te uiten tegen voorgenomen nieuwe wetgeving. Die mogelijkheid is echter niet bij iedereen in het onderwijs even bekend: PMR-/OR-leden in de verschillende sectoren zijn er nauwelijks van op de hoogte, terwijl bestuurders (en in mindere mate directeuren) in het mbo en vo juist goed op de hoogte zijn.

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Marga de Weerd of met Kees van Bergen.

Het volledige rapport vindt u hier.

punaises