NIEUWS

Vrijwillige ouderbijdrage

mrt '18
In Nederland mogen scholen een bijdrage aan ouders vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt. Deze bijdrage is vrijwillig en de school moet daar ook duidelijk over zijn. De bijdrage mag ook de toelating van het kind tot de school niet in de weg staan. De school moet de hoogte van de ouderbijdrage en de bestemming daarvan voorleggen aan de medezeggenschapsraad die hierover instemmingsrecht heeft. Ondanks deze spelregels leidt de vrijwillige ouderbijdrage regelmatig tot discussies tussen ouders en scholen.

In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht Regioplan daarom een aantal alternatieve scenario’s, waaronder maximering van het bedrag dat de scholen als vrijwillige ouderbijdrage mogen vragen. Hiervoor spraken we met vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders, waaronder leerlingen en ouders (LAKS, Ouders & Onderwijs, Kinderombudsman Amsterdam), scholen, schoolleiders en besturen (PO-Raad, VO-raad, iScholen, AVS) en de Inspectie van het Onderwijs. 

Deze stakeholders onderschrijven het belang dat de Tweede Kamer hecht aan de toegankelijkheid van de scholen: geld mag daarbij nooit een rol spelen. Ook over de deelname aan activiteiten is een grote mate van overeenstemming; stakeholders vinden het onwenselijk dat leerlingen worden uitgesloten van activiteiten als hun ouders de ouderbijdrage niet (kunnen of willen) betalen. Hoewel verschillende stakeholders menen dat maximering van de ouderbijdrage meer helderheid verschaft, is er geen meerderheid die vindt dat maximering de oplossing is voor de huidige problemen rond de vrijwillige ouderbijdrage.

In zijn brief aan de Tweede kamer (d.d. 7 maart 2018) neemt minister Slob deze conclusies over. Hij schrijft dat hij het niet accepteert dat leerlingen door scholen worden buitengesloten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen en heeft de PO-Raad en de VO-Raad gevraagd om komend schooljaar duidelijke afspraken te maken om incidenten te voorkomen. Mocht het de scholen niet lukken om tijdig goede afspraken te maken, dan gaat de minister de wet aanscherpen.

Meer weten? Hier vindt u het volledige onderzoeksrapport.

kennisgebied_onderwijs