ONZE DOSSIERS

De integrale aanpak en gebiedsteams

Een belangrijke doelstelling in het sociaal domein is om zorg en ondersteuning dichter bij inwoners te organiseren en beter te laten aansluiten bij hun wensen en eigen mogelijkheden. Dat vereist een integrale aanpak. Die integrale aanpak krijgt nu vorm in structuren zoals gebiedsteams; de uitdaging ligt (ook) in het veranderen van de inhoud van zorg en ondersteuning. Belangrijk daarbij zijn de aansluiting tussen de domeinen van de Wmo en de Jeugdwet met de Participatiewet en schuldhulpverlening, en tussen de gemeentelijke toegang tot zorg en ondersteuning met de basisvoorzieningen waar iedereen toegang toe heeft.

Regioplan combineert expertise op alle subdomeinen in het sociaal domein en is vanuit dat perspectief in staat om de integrale aanpak mee vorm en inhoud te geven, te beoordelen en door te ontwikkelen. Voorbeelden van onze activiteiten op dit vlak zijn:

Contactpersoon: Katrien de Vaan

 

Sturen op financiën

Regioplan kan ook de verbinding leggen tussen inhoudelijke en financiele sturing van het sociale domein. Wij helpen gemeenten en regio´s door hun (maatschappelijke) kosten en baten scherp in beeld te brengen. Dit beeld kunnen we kritisch tegen het licht houden door te benchmarken aan de juiste referentiesituaties in andere gemeenten en regio´s. Hiermee reiken we bestuurders en ambtenaren concrete handvatten aan om de beoogde maatschappelijke resultaten zo effectief en doelmatig mogelijk te realiseren. Noodzakelijke bezuinigingen kunnen zo op een onderbouwde en meest passende manier worden ingevuld.

Contactpersoon: John van Leerdam

 

Participatie en zelfredzaamheid

Participatie en zelfredzaamheid zijn centrale concepten in het lokale sociale domein. Ze zijn zowel doel als middel, abstract als beleidsconcept en ook heel concreet in de uitvoeringspraktijk. Regioplan ondersteunt gemeenten en uitvoerders bij het operationaliseren van deze concepten en het meten van resultaten. Wij combineren hierbij de meest recente wetenschappelijke inzichten met de ervaringen uit de praktijk en sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen.

Hieronder treft u enkele voorbeelden van onze projecten waarin participatie en zelfredzaamheid centraal staan.

Klantervaringsmonitor
In opdracht van de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn ontwikkelen we een monitor waarin de ervaringen van klanten van de gebiedsteams en van de gemeentelijke consulenten centraal staan. Participatie, zelfredzaamheid en inzet sociaal netwerk zijn daarbij leidende concepten. De monitor heeft tot doel zowel de uitvoerders als de beleidsmakers te ‘voeden’.

Sterk in je netwerk (SIJN)
In opdracht van het RIBW Kennemerland evalueren we een nieuwe methodiek die tot doel heeft het netwerk van cliënten te mobiliseren en in te zetten. We voeren een nul en eenmeting uit bij cliënten om de effecten van de inzet van het netwerk op de zelfredzaamheid te meten. Dit project is een vervolg op een project uit 2014 waarin we de eerste versie van deze methodiek hebben geëvalueerd.

Gespreksprotocol zelfredzaamheid gebiedsteam Utrecht
Regioplan ontwikkelde in 2012 een gespreksleidraad voor een van de eerste pilot van een gebiedsteam in Utrecht. Met de gespreksleidraad konden uitvoerders vaststellen op welke gebieden burgers zelfredzaam zijn en op welke gebieden zij ondersteuning nodig hebben.
Meer informatie

Participatieladder
Regioplan ontwikkelde in 2009 samen met twaalf gemeenten en de VNG de Participatieladder. Met dit instrument kan eenvoudig vastgesteld worden in welke mate een burger participeert in de samenleving. Regioplan heeft de Participatieladder ook in tal van gemeenten uitgetest en de implementatie begeleid. Inmiddels gebruikt de grote meerderheid van de gemeente de Participatieladder.
Meer informatie

Contactpersoon: Frank Kriek

 

Het perspectief van de burger

Langs elkaar heen werken, conflicterende belangen, zorgmijding. De burger centraal stellen klinkt vanzelfsprekend, maar er zijn meerdere knelpunten die dit in de weg kunnen staan. De recente ontwikkelingen in het sociaal domein, waaronder het ontstaan van een meer integrale werkwijze en de burger zelf betrekken bij de aanpak, zijn bij uitstek geschikt om deze knelpunten tegen te gaan. Idealiter leidt dit er toe dat niemand tussen wal en schip belandt en problematiek effectiever wordt aangepakt.

Regioplan ondersteunt gemeenten bij het centraal stellen van de burger. Dit doen we bijvoorbeeld door burgers een podium te geven om hun wensen en ideeën naar voren te brengen. Tevens gaan wij vaak samen met de uitvoerders aan de slag om helder krijgen wat er in de samenwerking rond veelal complexe casussen goed gaat en beter kan. Voorbeelden hiervan zijn:

Contactpersoon: Miranda Witvliet

 

Bestuurlijke vraagstukken

De decentralisaties brengen nieuwe bestuurlijke uitdagingen met zich mee. Hoewel bijna alle gemeenten met wijk- en gebiedsteams het integrale werken dicht bij de burgers organiseren, zijn er ook bewegingen naar regionalisering van beleid en uitvoering. De arbeidsmarktregio’s krijgen meer taken, gemeenten kopen meer gezamenlijk in, beleid komt vaker op regionaal niveau tot stand, de rol van allerlei vormen van regionale en intergemeentelijke uitvoeringsorganisaties wordt groter. Dit stelt nieuwe eisen aan de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden en aan de sturing en verantwoording door de colleges van B&W.

Voorbeeldprojecten
Regioplan heeft een handreiking geschreven voor de Delftse gemeenteraad. Daarmee kon de gemeenteraad in 2014 de voorbereidingen van de gemeente Delft op de Participatiewet volgen en bijsturen.
Meer informatie

Onze expert Luuk Mallee heeft de zes gemeenten in de Oosterschelderegio ondersteund bij de voorbereidingen op de Participatiewet. Hij heeft onder meer de gemeenteraden ingelicht over de verschillende toekomstscenario’s ten aanzien van de uitvoering van de Wsw en het beleid voor de Tegenprestatie.
Meer informatie

Regioplan schreef een handreiking voor de gemeenteraad van Alkmaar hoe de raad vanuit het perspectief van de burger kan sturen op de uitvoering van de Wmo.
Meer informatie

Regioplan heeft onderzocht hoe de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Ermelo hun gemeenschappelijke sociale dienst effectiever kunnen aansturen.
Meer informatie

Contactpersoon: Luuk Mallee