VOOR WIE DOEN WIJ DAT?

Onze klanten komen uit de verschillende overheidsgeledingen en uit de private sector. Onder hen bevinden zich alle departementen, een aantal grote en kleinere gemeenten en verschillende provincies. Daarnaast besteden ondernemingen, diverse zelfstandige bestuursorganen, en maatschappelijke organisaties en instellingen regelmatig onderzoek uit aan Regioplan. Ook rekenen we steeds vaker opdrachtgevers uit het buitenland tot onze klantenkring, zoals de Europese Commissie.
OVERHEDEN
Omdat Regioplan over expertise op diverse beleidsterreinen beschikt doen wij veel onderzoek voor diverse geledingen van de overheid.
meer...
GEMEENTEN
De diensten die wij aanbieden sluiten goed aan bij vragen die leven bij gemeenten. Door de decentralisatie krijgen gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden.
meer...
BEDRIJFSLEVEN
Regioplan’s opdrachtgevers zijn niet uitsluitend afkomstig uit overheidskringen. Ook marktpartijen hebben behoefte aan goede ondersteuning bij beleidsvraagstukken.
meer...
REKENKAMERS
Regioplan is de ideale partner van de lokale rekenkamer. Rekenkameronderzoek behoort tot de kern van ons werk. Onze onafhankelijke positie, inhoudelijke kennis van zaken, inzicht in politieke besluitvorming en kennis van beleidsprocessen zijn de ingrediënten voor een succesvol rekenkameronderzoek. Wij ondersteunen lokale rekenkamers dan ook al sinds de invoering van...
meer...
INTERNATIONALE OPDRACHTGEVERS
Naast opdrachten voor Nederlandse organisaties is Regioplan ook actief op de internationale markt voor beleidsonderzoek.
meer...
OVERIGE OPDRACHTGEVERS
Nederland kent behalve markt en overheid een veelheid van organisaties die zich in een tussengebied bevinden, soms aangeduid als maatschappelijk middenveld. Ook onder deze categorie kennen wij veel opdrachtgevers. Zonder uitputtende te zijn noemen we een aantal groepen.
meer...
Voor wie?