Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Proeftuin herkennen en begeleiden jeugd met lvb

In deze Proeftuin is aandacht gevraagd voor het herkennen en ondersteunen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking in het vmbo. Het achterliggende idee is om zo deze leerlingen de aandacht en ondersteuning te geven die ze nodig hebben en problemen als schoolverzuim tegen te gaan of te voorkomen.

Versnelling in het Thuiszitterspact

Het afgelopen schooljaar is het aantal thuiszitters wederom gestegen. Reden voor de partners van het Thuiszitterspact om extra maatregelen te nemen. Om gemeenten en samenwerkingsverbanden beter te kunnen ondersteunen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters, hebben de partners van het Thuiszitterspact behoefte aan meer zicht op het verhaal achter de cijfers. Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft ons gevraagd dit te onderzoeken.

Evaluatie inzet onderwijs(zorg)consulenten

Het onderzoek had tot doel om inzicht te krijgen in de werkwijze van onderwijs(zorg)consulenten en het ondersteunend bureau, de kwalitatieve resultaten van hun inzet en eventuele verbetermogelijkheden op landelijk en lokaal niveau. Daarnaast brachten we in beeld waarom er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de hulp van onderwijs(zorg)consulenten.

Evaluatie Landelijke Commissie Geschillen WMS en Geschillencommissie Passend Onderwijs

Er is een Landelijke Commissie voor Geschillen bij de Wet medezeggenschap op scholen (LCG WMS) en een Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). Die krijgen een jaarlijkse subsidie van het ministerie van OCW. OCW-subsidies worden elke vijf jaar geëvalueerd. Wij voerden het recente evaluatieonderzoek uit. We verzamelden daarvoor informatie over de ontwikkeling van de werkzaamheden van de […]

Evaluatie ESB-regeling

Jongeren van 18 jaar of ouder die de capaciteiten hebben om een opleiding te volgen, maar daar door een stapeling van problemen niet in slagen, kunnen een beroep doen op de ESB-regeling. Hoe werkt de regeling en wat levert het op?

Doorwerking van de adviezen van de Geschillencommissie passend onderwijs

Bij de invoering van passend onderwijs heeft de overheid een tijdelijke, landelijke geschillencommissie ingesteld. Deze Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) is belegd bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Ouders kunnen hier terecht met een geschil over: (weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; verwijdering van een leerling; vast- en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen […]

Toename vrijstellingen van leerplicht ‘5 onder a’

Het aantal vrijstellingen voor de leerplicht op grond van een lichamelijke of psychische beperking is tussen 2010 en 2015 flink gestegen, terwijl een daling juist was verwacht. Staatssecretaris Dekker neemt onze aanbevelingen over en past de Leerplichtwet aan.

Methodische Aanpak Schoolverzuim

In intensieve werksessies met leerplichtambtenaren en partners in de schoolverzuimketen hebben we de ontwikkeling van de Methodische Aanpak Schoolverzuim begeleid.

De Delftse zorgstructuur rondom scholieren: De gemeente een zorg?

Het onderwijs is samen met de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De zorg voor jeugd is sterk in beweging. Regioplan heeft daarom samen met de Delftse Rekenkamer onderzoek gedaan naar het functioneren van de zorgstructuur rondom leerlingen en de aansluiting tussen de zorg binnen het onderwijs […]

Onderzoek voortijdig schoolverlaters: ondersteuningsstructuur op scholen en relatie met externe zorgstructuur

In het kader van het tegengaan van voortijdig schoolverlaten heeft Regioplan voor de rekenkamer Nijmegen onderzoek gedaan naar de ondersteuninggstructuur in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. De rekenkamer adviseert om de overgang van het vo naar het mbo te verbeteren, de aansluiting van de ondersteuningsstructuur in het onderwijs op de sociale wijkteams […]