rapporten

SLACHTOFFERS VAN ZEDENMISDRIJVEN: EEN VERKENNING VAN DE OVERWEGINGEN VOOR CONTACT MET POLITIE EN/OF HULPVERLENING

Uit onderzoek komt naar voren dat het percentage slachtoffers van zedenmisdrijven dat aangifte doet behoorlijk laag is. Er bestaan bovendien aanwijzingen dat de aangiftebereidheid de laatste jaren verder is afgenomen. Minister van der Steur gaf naar aanleiding van Kamervragen aan het van belang te vinden mogelijke drempels om aangifte te doen te verlagen.

Onderzoek naar specifieke overwegingen van slachtoffers in het besluit om wel of geen contact met politie en/of hulpverlening te zoeken is nauwelijks beschikbaar. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Regioplan daarom opdracht gegeven een verkennend onderzoek uit te voeren naar de factoren en overwegingen die een rol spelen bij volwassen slachtoffers van zedenmisdrijven om het delict wel of niet te melden bij de politie, wel of geen aangifte te doen van het delict en de keuze om wel of geen hulp te zoeken.

In het onderzoek zijn verschillende bronnen geraadpleegd. In totaal hebben dertig slachtoffers van zedenmisdrijven en vijftien professionals meegewerkt aan een telefonisch interview. Daarnaast is een beknopte internationale literatuurstudie uitgevoerd en zijn geanonimiseerde registraties van de Nationale Politie en een hulpinstantie geanalyseerd.

Kennisgebieden
Veiligheid
Publicatiedatum
sep '17
Auteurs
L.M. Bertling, MSc, A. Mack MSc, dr. M. Timmermans, H. Vonk, MSc
Contactpersonen
dr. Maartje Timmermans
Publicatienummer
16098