rapporten

EVALUATIE PILOT GEZAMENLIJKE INSPECTIE IGZ/INSPECTIE SZW

Het is bekend dat kwaliteit van zorg en goede werkomstandigheden voor het zorgpersoneel in de verpleegzorg sterk met elkaar verweven zijn. Deze verwevenheid weerspiegelt zich echter niet in het toezicht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de zorg, de Inspectie SZW controleert op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. In een pilot onderzochten de twee inspecties of het zinvol is om gezamenlijke inspectiebezoeken te verrichten.

In totaal vonden er 20 gezamenlijke inspectiebezoeken plaats in de periode september 2016 t/m januari 2017. Regioplan is door beide inspecties gevraagd om de ervaringen van de bezochte instellingen te evalueren. In dit kader namen we bij alle bezochte instellingen interviews af met een manager, een vertegenwoordiger van de OR en een aantal medewerkers. Daarnaast evalueerden de inspecties zelf of de bezoeken en samenwerking voor hen een meerwaarde opleveren. De uitkomsten van beide evaluaties zijn verwerkt in onderstaande factsheet.

Zorginstellingen juichen een integraal inspectiebezoek van de IGZ en Inspectie SZW toe, maar in de uitwerking ligt nog ruimte voor verbetering. De inspecties gaan aan de slag met de concrete verbeterpunten die uit de evaluaties naar voren zijn gekomen. In 2018 leggen de IGZ en Inspectie SZW opnieuw gezamenlijke bezoeken af.

Kennisgebieden
Zorg
Publicatiedatum
sep '17
Auteurs
L.M. Bertling, MSc, drs. R.C. van Waveren
Contactpersonen
drs. Bob van Waveren
Publicatienummer
16149