rapporten

GEWELD TEGEN MEISJES EN VROUWEN MET EEN BEPERKING

Hoe worden de mensenrechtelijke verplichtingen jegens meisjes en vrouwen met een beperking wat betreft bescherming tegen geweld ingevuld in beleid en praktijk?

In dit onderzoek, dat in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens is uitgevoerd, is de stand van zaken in Nederland rond het VN-verdrag en de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Istanbul, geïnventariseerd. Het onderzoek bestond uit een beleidsanalyse van wet- en regelgeving, een deskresearch naar relevante praktijkinterventies, een klankbordbijeenkomst en interviews met experts en betrokkenen uit beleid en praktijk. Het laat zien dat de bescherming van deze doelgroep tegen geweld zowel in beleid als in de praktijk meer aandacht behoeft.  

Publicatiedatum
nov '18
Auteurs
L.M. Bakker MSc LLM, drs. K.B.M. de Vaan, S. Duysak, MSc
Contactpersonen
drs. Katrien de Vaan
Publicatienummer
18068