rapporten

REGELDRUK EN DE REGELDRUKAGENDA

Regioplan voerde in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uit ter evaluatie van de Regeldrukagenda. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het door NRO gefinancierde project 'Regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs' van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de VU Amsterdam.

Via een digitale enquête is in het po, vo en mbo onder bestuurders, directieleden/locatieleiders en leden van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (po/vo) en ondernemingsraad (mbo), geïnventariseerd hoe de ervaren regeldruk zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en vooral in hoeverre de acties uit de Regeldrukagenda daarbij een rol hebben gespeeld.
Kennisgebieden
Onderwijs, Openbaar Bestuur
Publicatiedatum
jan '18
Auteurs
dr. M. de Weerd, drs. C.T.A. van Bergen
Contactpersonen
drs. Kees van Bergen
Publicatienummer
16144