rapporten

ONDERZOEK NAAR EEN IJKPUNT VOOR HET SOCIAAL MINIMUM IN CARIBISCH NEDERLAND

Caribisch Nederland, bestaande uit de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kent geen vastgesteld sociaal minimum. Het sociaal minimum is het bedrag dat minimaal nodig is om van te leven. Ten behoeve van het garanderen van bestaanszekerheid en armoedebestrijding, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regioplan gevraagd een ijkpunt te bepalen voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland.

Om tot een ijkpunt te komen is per eiland een 'mandje' samengesteld met voor levensonderhoud noodzakelijke uitgaven en de hieraan verbonden kosten. Door middel van veldwerk hebben we dit 'mandje' op de drie eilanden getoetst. Per eiland is voor verschillende typen huishoudens (o.a. alleenstaande, paar/gehuwd, paar met kinderen) een inschatting gemaakt van het gemiddelde budget dat nodig is om maandelijks alle in het mandje opgenomen uitgaven te kunnen doen. Daarnaast is onderzocht hoe de inkomens van inwoners van Caribisch Nederland zich verhouden tot deze noodzakelijke uitgaven. De omvang van het aantal huishoudens dat niet voldoende inkomen heeft om in levensonderhoud te voorzien is hierbij eveneens in kaart gebracht. Tot slot is onderzocht welke strategieën Caribisch Nederlandse huishoudens met een laag inkomen toepassen om rond te komen. De rol van de informele economie hierbij wordt in het rapport toegelicht. 

De onderzoeksresultaten dienen als ijkpunt voor een afzonderlijk sociaal minimum per eiland. De uiteindelijke vaststelling van het sociaal minimum en het bijbehorende vervolgtraject vallen buiten de scope van dit onderzoek en zijn een politieke overweging (zie de kabinetsreactie op het rapport).  

Kennisgebieden
Werk en inkomen
Kernwoorden
Economie
Publicatiedatum
jun '18
Auteurs
J. Straatmeijer MSc
Contactpersonen
Jerzy Straatmeijer, MSc
Publicatienummer
17128