Veranderingen in de maatschappij en de economie hebben invloed op hoe we de ruimte om ons heen inrichten en gebruiken. Om zinvolle uitspraken te doen over veranderingen en verschillen in wonen en ruimtegebruik kijken we in onze projecten naar geografische en demografische ontwikkelingen, maar ook naar onderliggende economische processen. We werken daarbij samen met Cebeon, ons zusterbureau dat gespecialiseerd is in economische en financiële vraagstukken. Daarnaast benutten we al onze kennis op het terrein van arbeid, onderwijs, zorg et cetera. De projecten op Wonen en Ruimte zijn per definitie multidisciplinair. Onze speerpunten binnen dit thema:

Hoe blijven gemeenten en regio’s vitaal en succesvol? Waar liggen de kansen? Ons ruimtelijk onderzoek op dit thema heeft vrijwel altijd een economische invalshoek. Bovendien zijn er raakvlakken met thema’s als cultuur, arbeid, onderwijs en zorg.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema kunt u contact opnemen met Ger Homburg.

Woon- en werkoverwegingen kinderopvang en (jeugd)zorg Amsterdam

Is het stedelijke personeelstekort in het onderwijs, de kinderopvang, de zorg en de jeugdzorg een woningmarktprobleem?

Economische ontwikkeling Zwartewaterland

Dit rapport bespreekt de economische ontwikkeling van de gemeente Zwartewaterland, de beleidskaders en ingezette middelen, en wat hiervan de effecten zijn geweest.

Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning

We onderzochten ruimtelijke patronen in de culturele infrastructuur van Nederland: is er een verband tussen economie en cultureel aanbod en versterken culturele regio’s elkaar?

Woningbehoefte, verhuiswensen, ideeën over de leefbaarheid: wij doen talloze onderzoeken in opdracht van gemeenten, woningbouwcorporaties en wijkverenigingen. We spreken burgers/bewoners door langs de deur te gaan, door debatten te organiseren of door vragenlijsten uit te zetten. We spreken de taal van onze doelgroep en zorgen voor een hoge respons.

Voor meer informatie over bewonersonderzoek kunt u contact opnemen met Joris Timmerman.

Woonwensenonderzoek in Amersfoort

Is er onder huurders draagvlak voor de sloop- of renovatieplannen van de woningbouwcorporatie?

Wijkdebatten in Utrecht Zuid

We laten bewoners met elkaar in gesprek gaan door debatten te leiden over de belangrijkste problemen in hun leefomgeving, zoals in Utrecht Zuid.

Leren van bewoners. Wijk- en buurtdebatten in Utrecht Oost

Tijdens wervelende bijeenkomsten konden buurtbewoners, ondernemers en agenten discussiëren over die onderwerpen die voor hen belangrijk waren.

Ruimte in Nederland is schaars. We moeten die schaarse ruimte zorgvuldig ordenen, verdelen, onderhouden en beschermen. Met scherpe analyses dragen wij bij aan de optimalisering van het beleid dat hierop gericht is.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema kunt u contact opnemen met Ger Homburg.

Foutje met grote gevolgen: totstandkoming Centrum Rhoon

Na tien jaar plannen en afspraken maken is het centrum van Rhoon nog niet af. Wat kunnen we leren van de gang van zaken?

Huisvesting nieuwe scholen

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om nieuw gestichte scholen te huisvesten, maar dit lijkt in de praktijk niet altijd goed uit te pakken.

 

Evaluatie participatieproces Klinkenbergerplas

Samen met Cebeon evalueerden wij het participatieproces dat was gericht op de herinrichting van de Klinkenbergerplas.

Hoe ervaren we de openbare ruimte en hoe richten we die in? Is de openbare ruimte veilig, schoon en heel? We bevragen op allerlei manieren inwoners, ondernemers, beheerders en beleidsmakers en helpen met onze analyses om ook op dit gebied het beleid en de uitvoering daarvan te verbeteren.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema kunt u contact opnemen met Ger Homburg.

Quickscan onderhoud openbare ruimte

Wat valt burgers en ondernemers op met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte in gemeente Smallingerland?

Balans in de buitenruimte: beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Ermelo

Onderzoek naar de optimalisering van het onderhoud en beheer van de openbare ruimte in de gemeente Ermelo.

Evaluatie alcoholverboden Amsterdam-centrum

Moet er nog steeds een alcoholverbod gelden in de aangewezen gebieden of zijn er andere gebieden waar een alcoholverbod wenselijk wordt geacht?

Uitgelicht

Drukte op de woningmarkt

De krapte op de woningmarkt neemt alsmaar toe, mede door bevolkingsgroei, stijgende huizenprijzen en een gebrek aan doorstroming van verschillende doelgroepen. Wij doen regelmatig onderzoek naar dergelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen en ruimte.

Onze collega’s op het terrein van wonen en ruimte

Diensten

Werkvelden