De kosten van zij-instroom in het onderwijs

01-12-2017

Het bevorderen van zij-instroom is een van de actielijnen waarlangs gewerkt wordt bij het terugdringen van lerarentekorten. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt al meerdere jaren subsidie beschikbaar om zij-instroom in het leraarsberoep te faciliteren en te stimuleren. Wij brachten in opdracht van OCW de kosten van de trajecten voor scholen/schoolbesturen in het po, vo en mbo in kaart.

Zij-instroom in het beroep
Het traject ‘Zij-instroom in het beroep’ maakt het voor kandidaten die geen reguliere lerarenopleiding hebben afgerond mogelijk om leraar te worden in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs. Het benodigde scholings- en begeleidingstraject dat zij moeten doorlopen wordt afgestemd op eerdere opleidings- en werkervaring en leidt in maximaal twee jaar tot een bevoegdheid. Het uitgangspunt is dat de zij-instromer vanaf het begin van het traject voor de klas komt te staan.

Gebruik zij-stroom
Het mbo werkt van oudsher veel met zij-instromers en maakt het meest gebruik van de regeling. In deze sector is zij-instroom een belangrijke bron voor de personeelsvoorziening. Op ruime afstand volgen het vo en het po waar zij-instromers minder ‘gewoon’ zijn en de voorkeur van scholen, zeker in een situatie waarin er geen sprake is van tekorten, eerder uitgaat naar kandidaten die een passende lerarenopleiding hebben afgerond. Met name in het po is zij-instroom een weinig gebruikte bron.

Kosten zij-instroom
Ook wat betreft de kosten is er sprake van verschillen tussen de sectoren. De kosten van zij-instroomtrajecten in het po zijn (met een geschat gemiddelde van ruim €28.000) hoger dan van zij-instroomtrajecten in het vo (€21.500) en het mbo (€20.150).De relatief hoge kosten die in het po voor zij-instroom worden gemaakt, zijn deels toe te schrijven aan het feit dat zij-instromers, volgens de respondenten, niet meteen de verantwoordelijkheid voor een groep krijgen en er voor kortere of langere tijd gekozen wordt voor een dubbele bezetting (en dus dubbele personeelskosten).

Meer weten?
Bekijk de projectpagina.