In onze beleidsonderzoeken gebruiken we alle relevante onderzoekstechnieken. Onze onderzoekers worden geselecteerd op hun methodische en inhoudelijke kennis en blijven up-to-date door trainingen en kennissessies. We innoveren graag en onderscheiden ons doordat wij kennis en inzichten van verschillende kennisgebieden en methodieken zinvol kunnen combineren. We hebben een reputatie voor onderzoek naar complexe of gevoelige thema’s onder ‘moeilijke doelgroepen’.

Voorbeelden van methoden voor beleidsonderzoek

Monitoring en evaluatie zorgen voor zicht op het verloop van een werkproces, beleidsimplementatie, pilot of experiment. Onze inzet hierbij, bijvoorbeeld met onze eigen procesthermometer, maakt snelle en gerichte bijsturing mogelijk. Jaarlijks voeren we tientallen monitor- en evaluatieonderzoeken uit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije Kuin.

Overzicht van effectieve inclusie-interventies Rijksoverheid

Welke interventies dragen nu écht het meeste bij aan een gewenste inclusieve cultuur? In opdracht van het ministerie van BZK doen wij onderzoek naar de effectiviteit van inclusie-interventies.

Evaluatie verruiming Wet Finec

Om de maatschappelijke schade van financieel-economische criminaliteit te verminderen, is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Finec) ingevoerd. Wij evalueren deze wet in opdracht van het WODC.

Evaluatie Meer Kans op Werk Jongeren

De Amsterdamse aanpak van jeugdwerkloosheid (Meer Kans op Werk Jongeren) beoogt de kansen van jongeren te vergroten op werk en een goede toekomst. Regioplan zal deze aanpak evalueren, zodat de gemeente Amsterdam deze aanpak verder kan doorontwikkelen.

Wat is de impact van het gevoerde beleid? Welke doelstellingen worden gerealiseerd en waar liggen verbetermogelijkheden? Om deze vragen te beantwoorden voeren wij op maat gemaakte impact- en effectevaluaties uit. Daarbij maken we gebruik van door onszelf ontwikkelde instrumenten (zoals de effectenladder), van bekende methoden (zoals (quasi-)experimenten, realistisch evalueren en de theory of change), maar ook van minder bekende en alternatieve onderzoeksdesigns (denk aan N=1, storytelling en contribution analysis). Onze kennis van impactmetingen delen we graag met onze opdrachtgevers in masterclasses en workshops.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda Witvliet of Frank Kriek.

IMPACTMETER IM®

Voor alle organisaties en instellingen die worstelen met het meten van de impact van pilots, trainingen en experimenten hebben wij de IMPACTMETER IM® ontwikkeld.

Eindevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

De Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) is in het leven geroepen om te komen tot bestendige oplossingen en perspectief voor migranten zonder recht op verblijf of rijksopvang. Wij brachten in opdracht van het WODC de resultaten en lessen voor de toekomst in kaart.

Evaluatie programma Jong Leren Eten

Het programma Jong Leren Eten heeft als doel jeugdigen tot 18 jaar voedselvaardiger te maken door netwerken te versterken en activiteiten gericht op duurzaamheid en op gezond eten aan elkaar te verbinden. Regioplan voert de tussen- en eindevaluatie uit van de twee programmaperiodes (2021-2024).

Bij het onderzoeken van een beroepspraktijk werken we graag samen met mensen uit het werkveld. Dit levert niet alleen nieuwe kennis en inzichten op, maar verbetert ook direct de uitvoering. Doordat het nieuwe beleid of project optimaal aansluit bij de beroepspraktijk, neemt de kans op impact en verankering aanzienlijk toe.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stefanie de Cuba.

Willen, kunnen en doen van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Mensen die ziek zijn en gedeeltelijk niet kunnen werken, kunnen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. Regioplan voert samen met Centerdata en de TU Delft een participatief actieonderzoek uit om te ontdekken hoe mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering nog beter geholpen kunnen worden.

Werk in uitvoering: actieonderzoek voor de ontwikkeling van een gereedschapskoffer met keuzehulp voor professionals om de effectiviteit van werkgeversdienstverlening te vergroten

Er is nog niet veel bekend over het vakmanschap van professionals die werkgeversdienstverlening uitvoeren. Samen met Amsterdam UMC starten we daarom een actieonderzoek op.

Arbeidsparticipatie en technologie

Een lerende evaluatie van zeven pilots waarin werkgevers nieuwe technologie inzetten om werk voor mensen met een arbeidsbeperking toegankelijker en makkelijker te maken.

Beleid in het buitenland kan inspiratie voor Nederland opleveren. De laatste jaren voeren we daarom steeds meer internationale verkenningen en vergelijkingen uit. Op vrijwel alle beleidsterreinen beschikken we over een actueel en relevant internationaal netwerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yannick Bleeker.

De aard en effecten van prostitutiebeleid

Stichting Exxpose diende een burgerinitiatief in en riep de Tweede Kamer op het kopen van seks strafbaar te stellen. De Tweede Kamer vroeg vervolgens om een internationaal vergelijkend onderzoek naar de effecten van de verschillende soorten prostitutiebeleid. Op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voerden wij dat onderzoek uit.

Internationale vergelijking handhavingsbeleid

Het ministerie van SZW zoekt naar een nieuwe balans in het handhavingsbeleid binnen de sociale zekerheid. Om hen hierbij te helpen, onderzoeken wij wat er te leren valt van het handhavingsbeleid in andere landen.

Diensten

Werkvelden