Onderwijs verandert continu en het onderwijsbeleid ligt altijd onder het vergrootglas. Als onderwijsexperts kennen we die dynamiek en begrijpen daardoor zowel de scholen als de beleidsmakers. We verbinden die twee werelden met onderzoek en advies. Hieronder vindt u onze speerpunten binnen het brede onderwijsveld.

We stonden 25 jaar geleden al aan de basis van de onderwijsarbeidsmarktbarometers en recent ontwikkelden we het Meldpunt Werkdruk voor het onderwijs. Onze onderzoeken geven zicht op zaken als het lerarenregister, functiedifferentiatie, beginnende leraren , de opleiding van leraren, arbeidsomstandigheden en beloning. Op dit thema werken we veel met grote databestanden, webscraping, tekstmining, benchmarking, dashboards en natuurlijk proces- en effectevaluaties.

Heeft u beleidsvragen op dit brede thema? Neem dan contact op met Jos Lubberman.

Lerarentekort en woningmarkt in Amsterdam

Amsterdam kampt met een groeiend lerarentekort. In hoeverre komt dat doordat leraren geen woning in de stad kunnen vinden?

Regeldruk en de Regeldrukagenda

De aandacht voor regeldruk in het onderwijs is toegenomen, maar de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’ blijkt matig bekend.

Personeel niet in loondienst

Wie geeft er les in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo, maar is niet in loondienst? En is daar informatie over te vinden? Wij zochten het uit.

In het onderwijs volgt de ene vernieuwing de andere op. Wij helpen bij het voorbereiden, monitoren, verbeteren, evalueren en opschalen van alle mogelijke vormen van onderwijsvernieuwing op ieder niveau.

Meer informatie over onze expertise en diensten op dit thema? Neem dan contact op met Jos Lubberman of Jacob van der Wel.

Curriculum.nu

Onze procesthermometer levert sturingsinformatie voor dit veelomvattende ontwikkeltraject, waarin leraren, schoolleiders en scholen zich buigen over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.

BRIDGE

Monitor bij het BRIDGE-programma. Hierin worden jongeren geholpen om hun onderwijsresultaten te verbeteren en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.  

Recht op Maatwerk

Gedurende twee jaar monitoren we dit project waarin leerlingen worden uitgedaagd om op hun eigen niveau de beste haalbare leerresultaten te bereiken.

In de onderwijssector gaan grote sommen geld om en zijn er met regelmaat organisatorische veranderingen. De besteding van geld en het vooraf toetsen of achteraf evalueren van ingezette veranderingen is van belang voor de ontwikkeling van doelmatig onderwijsbeleid. Wij doen regelmatig onderzoek naar organisatie- en bekostigingsaspecten. Hierbij werken we vaak samen met ons zusterbureau Cebeon, dat gespecialiseerd is in financieel/economisch onderzoek.

Meer informatie over onze expertise en diensten op dit thema? Neem dan contact op met Jos Lubberman.

Kosten van zij-instroom in het onderwijs

Het ministerie van OCW wil zij-instroom stimuleren. Wij onderzochten de verschillen tussen po, vo en mbo in zowel het gebruik als in de kosten van zij-instroomtrajecten.

Onderwijshuisvesting po en vo

De eerste meting van een nieuwe monitor die kijkt naar gebruikerstevredenheid én naar de technische staat van schoolgebouwen. Dat levert nieuwe inzichten op.

Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten

Er is in de afgelopen jaren regelmatig gepleit voor meer bewegingsonderwijs en meer gymleerkrachten. Maar wat kost dat?

Een deel van de jongeren verzuimt van school of is voortijdig schoolverlater. Terecht is er beleidsmatig veel aandacht voor passend onderwijs, het tegengaan van thuiszitten en het benadrukken van leerrecht in plaats van leerplicht. Wij helpen ministeries, uitvoeringsorganisaties, brancheorganisaties en gemeenten met beleid op dit terrein. We doen dat als onderzoeker, data-analist en sparringpartner.

Meer informatie over onze expertise en diensten op dit thema? Neem contact op met Jos Lubberman.

Toename vrijstellingen van leerplicht

Onderzoek naar de toename van vrijstelling van leerplicht op grond van lichamelijke of fysieke beperkingen.

Toezicht naleving Leerplichtwet door scholen

Dit onderzoek maakt duidelijk dat het inspectietoezicht op de leerplicht sinds 2014-2015 is verbeterd.

Evaluatie ESB-regeling

Een evaluatie van de subsidieregeling voor de scholing en arbeidstoeleiding van jongeren met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen.

Onze expertise op het gebied van kinderopvang, in combinatie met onze kennis van onderwijs en voor-, tussen- en naschoolse opvang, maakt ons de ideale partner voor onderzoek en advies op dit terrein. Zeker in een tijd dat alle voorzieningen op het gebied van opvang, spelen, ontwikkelingsstimulering en achterstandsbestrijding meer op elkaar worden afgestemd en breder toegankelijk worden.
Voor meer informatie over onze expertise en diensten op dit thema kunt u contact opnemen met Jos Lubberman.

Naschoolse activiteiten Amsterdam-West

Wat is de relatie tussen naschoolse activiteiten en talentontwikkeling? Wij onderzochten het voor Stadsdeel West.

Een betere overgang naar de basisschool

Een onderzoek naar optimalisering van de overdracht van kinderen van de voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs.

Kosten toezicht en handhaving kinderopvang

Samen met Cebeon creëerden we inzicht in de kosten die gemeenten en GGD maken voor toezicht en handhaving in de kinderopvang.

Uitgelicht

Meer tijd voor onderwijsverbetering

Onderwijs verbeteren? Dat doen docenten. Maar hoe vinden die voldoende tijd om zich daarmee bezig te houden? We vroegen het op ons digitale platform.

Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

In intensieve werksessies met leerplichtambtenaren en partners in de schoolverzuimketen hebben we de ontwikkeling van de Methodische Aanpak Schoolverzuim begeleid.

Onze collega’s op het terrein van onderwijs

Diensten

Werkvelden