De weg naar volwassenheid ligt vol uitdagingen en obstakels. Wij ondersteunen beleid voor jeugd waar het goed mee gaat en voor jeugd die een extra steuntje in de rug nodig heeft. Dat doen wij door onze specialistische kennis op de terreinen onderwijs, zorg, veiligheid, werk en participatie met elkaar te verbinden. Klik op een van de speerpunten hieronder voor meer informatie.

Hoe functioneert de gemeentelijke toegang tot de jeugdzorg? Hoe staat het met de vindbaarheid en toegankelijkheid daarvan? Wij zijn bekend met zowel de vrij toegankelijke jeugdzorg als de geïndiceerde zorg, inclusief dwang- en drangtrajecten. Samenwerking vanuit gedeelde transformatiedoelen is een terugkerend thema in onze onderzoeksprojecten.

Voor meer informatie over onze expertise en diensten op dit thema kunt u contact opnemen met Frank Kriek.

Toegang zorg en sociale draagkracht Heerde

Hoe functioneert de toegang tot zorg en ondersteuning in Heerde, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Wordt er in de praktijk daadwerkelijk gewerkt conform de uitgangspunten van de transformaties?

Jeugdzorg Horst aan de Maas

In hoeverre wordt de jeugdzorg in Horst aan de Maas ‘doeltreffend én doelmatig’ uitgevoerd en ontvangen jeugdigen in de gemeente de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben?

Vindbaarheid en beschikbaarheid specialistische jeugdzorg Oss

Is de toegang tot de specialistische jeugdzorg vindbaar voor inwoners van de gemeente Oss? En is het zorgaanbod beschikbaar na toekenning?

Er zijn volop initiatieven om de gezondheid en de veiligheid van de opgroeiende jeugd te waarborgen. Denk aan het stimuleren van een gezonde leefstijl, het vergroten van (financiële) zelfredzaamheid en het zorgen voor een veilige thuissituatie. Wij bieden organisaties en overheden handvatten voor het implementeren en verbeteren van interventies en beleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda Witvliet.

Evaluatie programma Jong Leren Eten

Jong Leren Eten vraagt aandacht voor voedingseducatie, omdat Nederlandse kinderen vaak ongezond eten en vaak niet weten waar hun eten vandaan komt.

Impactmonitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht heeft als streven dat alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht zijn. Om de impact van het programma in kaart te brengen helpen wij met het ontwikkelen van een impactmonitor.

Effectiviteit campagne pleegzorg

Wat maakt dat mensen zich beschikbaar stellen als pleegouder? We zochten het uit voor Pleegzorg Nederland.

De stap van school naar werk is niet voor alle jongeren makkelijk. Jongeren met een arbeidsbeperking en jongeren uit achterstandswijken hebben hier soms extra begeleiding bij nodig. Via onze projecten proberen wij de begeleiding van jongeren bij de overgang van school naar werk en de samenwerking tussen betrokken partijen soepeler te laten verlopen.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema kunt u contact opnemen met Miranda Witvliet.

BRIDGE

Om leerlingen van Rotterdam-Zuid beter voor te bereiden op een succesvolle toekomst is vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) BRIDGE van start gegaan. Wij onderzoeken de ervaringen van leerlingen, docenten en schoolleiding met dit programma.

Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

Hoe moet regionale samenwerking ingericht worden om leerlingen vanuit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs optimaal te begeleiden naar werk? Wij zochten het uit.

Platform Jongeren & Werk

Het Platform Jongeren & Werk streeft ernaar dat alle jongeren (15-27 jaar) hun talenten kunnen ontwikkelen en vrije keuzes kunnen maken om onderwijs te volgen en te werken. Binnen het platform zijn wij de onderzoekspartner.

Een grote groep jongeren in Nederland heeft een licht verstandelijke beperking (lvb). Dit is van invloed op hun intellectueel functioneren, maar ook op hun vermogen om zich sociaal aan te passen. Als gevolg hiervan lopen zij vaak tegen meerdere problemen aan. Lastig hierbij is dat we de aanwezigheid van een lvb niet altijd als zodanig herkennen. Wij bieden ondersteuning bij het beter herkennen van lvb-problematiek en bij het effectiever maken van de begeleiding van jongeren met een lvb.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema kunt u contact opnemen met Miranda Witvliet.

Proeftuin herkennen en begeleiden jeugd met lvb

Het doel van deze proeftuin is het tegengaan van schoolverzuim, door leerlingen met een lvb tijdig te herkennen en passende ondersteuning te bieden.

Het belang van de relatie

Een goede werkrelatie tussen jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun begeleider is belangrijk om gemotiveerd te blijven voor begeleiding. Hoe beïnvloedt de werkrelatie de motivatie precies?

Jongeren met een lvb en arbeidstoeleiding

Hoe kan de arbeidstoeleiding van jongeren met een lvb worden bevorderd? Wij onderzochten wat een effectievere organisatie kan opleveren.

Sommige jongeren komen in aanraking met politie en justitie. De aanpak van jeugddelinquentie is er niet alleen op gericht jongeren passend te straffen, maar ook en vooral om ze nieuwe kansen voor de toekomst te bieden. Wij bieden deskundige ondersteuning bij de ontwikkeling en de evaluatie van justitieel beleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ger Homburg.

Impact van beleid op terugdringen recidive jeugd

Justitie zet al jarenlang actief in op het terugdringen van recidive. De criminaliteitscijfers dalen gestaag. Een resultaat van beleid? Dat onderzochten wij.

Screening in de jeugdstrafrechtketen

Procesevaluatie van een regionaal experiment waarbij jongeren in de jeugdstrafrechtketen gescreend werden op een eventuele lvb. De uitkomsten resulteerden in een landelijke uitrol.

Evaluatie gedragsinterventie zedendelinquenten

Wij hebben veel ervaring met evaluaties van gedragsinterventies. De procesevaluatie van de interventie Respect Limits voor jeugdige zedendelinquenten is hier een voorbeeld van.

Uitgelicht

Van school naar werk: jongeren in de gevarenzone

De moeizame overgang van school naar werk is een actueel probleem dat in veel van onze jeugdonderzoeken centraal staat. Gelukkig zien wij ook oplossingsrichtingen.

Jongerenparticipatie in onze projecten

Wij hebben jongerenparticipatie en co-creatie hoog in het vaandel staan. In verschillende projecten zijn jongeren een actieve partner.

Onze collega’s op het terrein van jeugd

Diensten

Werkvelden