De weg naar volwassenheid ligt vol uitdagingen en obstakels. Wij ondersteunen beleid voor jeugd waar het goed mee gaat en voor jeugd die een extra steuntje in de rug nodig heeft. Dat doen wij door onze specialistische kennis op de terreinen onderwijs, zorg, veiligheid, werk en participatie met elkaar te verbinden. Klik op een van de speerpunten hieronder voor meer informatie.

Er zijn volop initiatieven om de gezondheid en de veiligheid van de opgroeiende jeugd te waarborgen. Denk aan het stimuleren van een gezonde leefstijl, het vergroten van (financiële) zelfredzaamheid en het zorgen voor een veilige thuissituatie. Wij bieden organisaties en overheden handvatten voor het implementeren en verbeteren van interventies en beleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda Witvliet.

Evaluatie programma Jong Leren Eten

Jong Leren Eten vraagt aandacht voor voedingseducatie, omdat Nederlandse kinderen vaak ongezond eten en vaak niet weten waar hun eten vandaan komt.

Impactmonitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht heeft als streven dat alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht zijn. Om de impact van het programma in kaart te brengen helpen wij met het ontwikkelen van een impactmonitor.

Omgangsregeling tussen ouders na scheiding

Ouders die gaan scheiden moeten een ouderschapsplan maken met afspraken over de zorgrechten en -plichten. Is het wenselijk dat er een wettelijk uitgangspunt komt die bepaald dat de zorgrechten en -plichten in beginsel gelijk tussen de ouders verdeeld zijn?

De stap van school naar werk is niet voor alle jongeren makkelijk. Jongeren met een arbeidsbeperking en jongeren uit achterstandswijken hebben hier soms extra begeleiding bij nodig. Via onze projecten proberen wij de begeleiding van jongeren bij de overgang van school naar werk en de samenwerking tussen betrokken partijen soepeler te laten verlopen.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema kunt u contact opnemen met Miranda Witvliet.

Aanpak jeugdwerkloosheid voor kwetsbare schoolverlaters

Om kwetsbare schoolverlaters een duwtje in de rug te geven richting werk, worden zij extra ondersteund door hun scholen en gemeenten. Wij onderzoeken hoe deze ondersteuning in de praktijk vorm krijgt en welke lessen we hieruit kunnen trekken.

Evaluatie Meer Kans op Werk Jongeren

De Amsterdamse aanpak van jeugdwerkloosheid (Meer Kans op Werk Jongeren) beoogt de kansen van jongeren te vergroten op werk en een goede toekomst. Regioplan heeft deze aanpak geëvalueerd, zodat de gemeente Amsterdam deze aanpak verder kan doorontwikkelen en een zo goed mogelijke dienstverlening kan blijven bieden.

Platform Jongeren & Werk

Het Platform Jongeren & Werk streeft ernaar dat alle jongeren (15-27 jaar) hun talenten kunnen ontwikkelen en vrije keuzes kunnen maken om onderwijs te volgen en te werken. Binnen het platform zijn wij de onderzoekspartner.

Een groeiend aantal jongeren heeft in Nederland te maken met kansenongelijkheid. De plek en het gezin waarin iemand geboren is bepalen daarbij steeds meer hoe de toekomst eruitzien. Wij helpen beleidsmakers bij het inzichtelijk maken en benutten van mogelijkheden om kansengelijkheid van jongeren te vergroten.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema kunt u contact opnemen met Miranda Witvliet.

Ontwikkeling methodiek kinderrechtenmonitor

Het Kinderrechtencollectief wil vanaf 2023 jaarlijks een kinderrechtenmonitor publiceren. Wij helpen het collectief met het ontwikkelen van de monitor.

Zomerprogramma’s voor azc-kinderen

In de zomer hebben asielkinderen op basisscholen net als alle andere kinderen in Nederland zes weken vakantie. Wij hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een zomerprogramma voor azc-kinderen, dat gericht is op taalverwerving of onderwijs en dat ook plezierig moet zijn.

Jongeren met een lvb en arbeidstoeleiding

Hoe kan de arbeidstoeleiding van jongeren met een lvb worden bevorderd? Wij onderzochten wat een effectievere organisatie kan opleveren.

Sommige jongeren komen in aanraking met politie en justitie. De aanpak van jeugddelinquentie is er niet alleen op gericht jongeren passend te straffen, maar ook en vooral om ze nieuwe kansen voor de toekomst te bieden. Wij bieden deskundige ondersteuning bij de ontwikkeling en de evaluatie van justitieel beleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije Kuin.

Impact van beleid op terugdringen recidive jeugd

Justitie zet al jarenlang actief in op het terugdringen van recidive. De criminaliteitscijfers dalen gestaag. Een resultaat van beleid? Dat onderzochten wij.

Screening in de jeugdstrafrechtketen

Procesevaluatie van een regionaal experiment waarbij jongeren in de jeugdstrafrechtketen gescreend werden op een eventuele lvb. De uitkomsten resulteerden in een landelijke uitrol.

De rol van werk in de lokale, preventieve aanpak van ondermijning

Wij onderzochten hoe gemeenten de samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en Werk & Inkomen kunnen vormgeven, zodat werk een essentieel en substantieel onderdeel wordt van de preventieve aanpak van ondermijning.

Hoe functioneert de gemeentelijke toegang tot de jeugdzorg? Hoe staat het met de vindbaarheid en toegankelijkheid daarvan? Wij zijn bekend met zowel de vrij toegankelijke jeugdzorg als de geïndiceerde zorg, inclusief dwang- en drangtrajecten. Samenwerking vanuit gedeelde transformatiedoelen is een terugkerend thema in onze onderzoeksprojecten.

Voor meer informatie over onze expertise en diensten op dit thema kunt u contact opnemen met Frank Kriek.

Toegang zorg en sociale draagkracht Heerde

Hoe functioneert de toegang tot zorg en ondersteuning in Heerde, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Wordt er in de praktijk daadwerkelijk gewerkt conform de uitgangspunten van de transformaties?

Jeugdzorg Horst aan de Maas

In hoeverre wordt de jeugdzorg in Horst aan de Maas ‘doeltreffend én doelmatig’ uitgevoerd en ontvangen jeugdigen in de gemeente de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben?

Vindbaarheid en beschikbaarheid specialistische jeugdzorg Oss

Is de toegang tot de specialistische jeugdzorg vindbaar voor inwoners van de gemeente Oss? En is het zorgaanbod beschikbaar na toekenning?

Uitgelicht

Van school naar werk: jongeren in de gevarenzone

De moeizame overgang van school naar werk is een actueel probleem dat in veel van onze jeugdonderzoeken centraal staat. Gelukkig zien wij ook oplossingsrichtingen.

Jongerenparticipatie in onze projecten

Wij hebben jongerenparticipatie en co-creatie hoog in het vaandel staan. In verschillende projecten zijn jongeren een actieve partner.

Onze collega’s op het terrein van jeugd

Diensten

Werkvelden