“Oud, oud? De duvel is oud!”

Weinig mensen vinden het leuk om als oudere gezien te worden. Want wanneer ben je eigenlijk oud? Je bent immers zo jong als je je voelt. Tegelijkertijd zijn er veel beleidsvragen die zich richten op mensen ‘van een bepaalde leeftijd’. Vragen als: hoe ontwikkelt zich de koopkracht van ouderen? Wat is een werkbare aanpak voor ouderenwerkloosheid? Welke impact heeft vergrijzing op de arbeidsmarkt? Is leeftijdsdiscriminatie aantoonbaar en hoe gaan we die tegen? Wat werkt om de kwetsbare oudere meer veiligheid te bieden? Hoe zorgen we voor gelijke toegang tot langer zelfstandig wonen, (thuis)zorg, de Wmo en wijkteams? Als u klikt op onze specialisaties hieronder kunt u meer lezen over ons werk op dit terrein.

De pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar en zal in de toekomst steeds verder oplopen. Tegelijkertijd is het vaak niet meer mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan. Mensen moeten dus langer aan het werk blijven. Voor oudere werknemers is het echter lang niet altijd makkelijk om een (nieuwe) baan te vinden. Soms komt dit door eenzijdige ervaring of verouderde kennis, maar ook vooroordelen van werkgevers staan het vinden van een nieuwe baan in de weg. Hoe kunnen oudere werkzoekenden geholpen worden bij het vinden van een baan? Wij zijn betrokken bij grote en langlopende onderzoeken naar de arbeidsmarktkansen en inkomenspositie van ouderen en hebben gespecialiseerde arbeidsmarktexperts in huis.

Voor meer informatie over onze expertise en diensten op dit thema kunt u contact opnemen met Yannick Bleeker.

Actieplan Perspectief voor vijftigplussers

Vijftigplussers komen moeilijk aan het werk. Hoe kan het Actieplan Perspectief voor vijftigplussers bijdragen aan het vinden van werk?

Aanpak 45+ in Almere

Tot 2020 lopend onderzoek naar de effectiviteit en de werking van de Aanpak 45+ van de gemeente Almere.

Koopkracht senioren

Maakt het voor de koopkracht van senioren uit waar zij wonen? In gemeenten verspreid door het land zochten we het verschil in lokale lasten voor senioren.

Ouderen blijven langer thuis wonen. Dat is op zichzelf een mooie ontwikkeling. Maar het kan ook risico’s met zich meebrengen: toenemende afhankelijkheid kan de oudere kwetsbaar maken voor ouderenmishandeling. Ons recente prevalentieonderzoek heeft laten zien dat ruim 1 op de 20 thuiswonende ouderen slachtoffer wordt van ouderenmishandeling. Op dit lastig te onderzoeken thema zijn wij een van de best ingevoerde bureaus. Zowel op landelijk als lokaal niveau werken we mee aan verbetering van de aanpak van ouderenmishandeling, waarin een nauw samenspel tussen zorg, welzijn en veiligheid centraal staat.

Voor meer informatie over onze expertise en diensten op dit thema kunt u contact opnemen met Katrien de Vaan.

Risicoprofielen ouderenmishandeling

Ruim 1 op de 20 thuiswonende ouderen wordt slachtoffer van ouderenmishandeling. Om deze slachtoffers beter te herkennen en signaleren, ontwikkelden wij risicoprofielen van slachtoffers van ouderenmishandeling.

Implementatie Actieplan Ouderen in Veilige Handen

Komen tot een verbetering van de aanpak van ouderenmishandeling. Dat was het doel van onze bijdrage aan de implementatie van het landelijke Actieplan Ouderen in Veilige Handen (2015-2017).

Veilig financieel ouder worden

Ondersteuning van een landelijke aanpak die financieel misbruik van ouderen moet tegengaan.

Hoe organiseren we de zorg voor ouderen zodanig dat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen? Wat vraagt dit van de woonvoorraad en van de inrichting van de openbare ruimte? En hoe kan de omgeving van ouderen optimaal worden ingezet om hun zelfstandigheid te ondersteunen, zonder overbelast te raken? In een tijd waarin mensen op leeftijd zo lang mogelijk actief willen blijven participeren in de samenleving én waarin hun relatieve aantal toeneemt, zijn dit belangrijke vraagstukken. Wij werken aan kennis en oplossingen op dit thema. Dat doen we samen met partijen binnen de overheid en in het veld, op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Voor meer informatie over onze expertise en diensten op dit thema kunt u contact opnemen met Katrien de Vaan of Frank Kriek.

Basisaanpak ontspoorde mantelzorg

In tien pilots hebben we samen met gemeenten en veldpartijen gewerkt aan een aanpak om ontsporing van mantelzorg in geweld te voorkomen en effectief te bestrijden.

Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Om het Nationaal Programma Ouderenzorg zo goed mogelijk te laten werken, volgden wij het proces. Hierdoor konden het programma, de regionale netwerken en de projecten tussentijds worden bijgestuurd en geoptimaliseerd.

Ouderenhuisvesting in Geertruidenberg en Roosendaal

Is het beleid rondom ouderenhuisvesting (nog) wel doeltreffend en actueel in Roosendaal en Geertruidenberg? De Rekenkamer West-Brabant wilde graag een antwoord op deze vraag.

Volgens recente cijfers van het CBS (2018) is het aantal personen van 55 jaar en ouder met een migratieachtergrond in Nederland de laatste twee decennia snel toegenomen. De verwachting is dat die groei in de komende tien jaar verder doorzet, van circa 850 duizend nu naar ruim 1.2 miljoen in 2030. Veel ouderen met een migratieachtergrond ervaren het ouder worden in Nederland positief. Maar er zijn ook vragen en onzekerheden. Een belangrijke vraag is van wie zij hulp verwachten en kunnen krijgen zodra zij die nodig hebben. Voor gemeenten is het vaak lastig om deze ouderen te bereiken.

Voor meer informatie over onze expertise en diensten op dit thema kunt u contact opnemen met Arend Odé.

Weinig zicht op problemen ouderen met een migratieachtergrond

Gemeenten hebben moeite om niet-westerse ouderen met een migratieachtergrond te bereiken en hebben weinig zicht op hun specifieke problemen.

Ouderen met migratieachtergrond blijven graag zelfstandig

Ouderen met een migratieachtergrond die zorg nodig hebben, willen niet bij hun kinderen in huis gaan wonen. Wel verwachten veel van hen dat hun kinderen hen zullen verzorgen. De houding tegenover verzorgingstehuizen is vrij negatief.

Weinig specifiek beleid voor allochtone ouderen

Voor deze specifieke groep blijkt in tien gemeenten nog weinig beleid ontwikkeld. Er is veel behoefte aan creatieve oplossingen om de allochtone ouderen te bereiken.

Ons onderzoek in de media

Ons onderzoek wordt regelmatig opgepikt door de (landelijke) media. Lees hier enkele artikelen over (financiële) ouderenmishandeling waarin ons onderzoek naar de aard en omvang van ouderenmishandeling wordt aangehaald.

Trouw

Lees het artikel in de Trouw: ‘Het ongrijpbare probleem van de ontsporende mantelzorger’

Zorg + Welzijn

Lees het artikel in Zorg + Welzijn: ‘Afgelopen jaar 62000 ouderen mishandeld. Dit is slechts de ondergrens.’

Onze collega’s op het werkveld ouderen

Diensten

Werkvelden