Binnen het werkveld veiligheid en recht vallen projecten over overlast, criminaliteit en onveiligheid. We evalueren preventieve en repressieve maatregelen en sancties, we adviseren over toepassingen van interventies en we helpen bij de implementatie van nieuw beleid. We zijn goed bekend met de verschillende actoren in het veiligheidsdomein en geoefend in het denken vanuit de ketensamenwerking.

Het kan iedereen overkomen: slachtoffer worden van beroving, cybercrime, geweld, of een zedenmisdrijf. De overheid wil dat slachtoffers zo goed mogelijk ondersteund worden en hun rechten kunnen uitoefenen. Wij brengen met onze onderzoeken in kaart wat de keten bereikt en wat ervaringen van slachtoffers zijn.

Wilt u meer weten over ons werk op dit thema? Neem contact op met Ger Homburg.

Slachtoffers zedenmisdrijven: overwegingen voor contact met politie en instanties

Ongeveer 1 op de 6 slachtoffers van zedenmisdrijven doet aangifte bij de politie. Dat is erg laag vergeleken met andere delicten. We onderzochten welke overwegingen slachtoffers hebben om al dan niet naar de politie te stappen en/of hulp te zoeken.

Seksuele uitbuiting in de Amsterdamse seksbranche: aard en patronen

Seksuele uitbuiting blijft vaak verborgen voor de buitenwereld. We onderzoeken de aard en patronen van seksuele uitbuiting in de vergunde en onvergunde seksbranche in Amsterdam, in opdracht van de gemeente.

Slachtofferondersteuning

Verbetering van slachtofferondersteuning is al jaren een speerpunt voor justitie. Met redelijk succes, zo blijkt uit de periodieke slachtoffermonitor. Toch zijn er ook slachtoffers die juist overwegend negatieve ervaringen hebben. Hoe kan deze groep getypeerd worden?

De afgelopen jaren is veel in de aanpak van huiselijk geweld geïnvesteerd. Tegelijkertijd is er nog ruimte voor verbetering. De problematiek moet eerder en beter in beeld komen; hulp bij huiselijk geweld is nog niet effectief genoeg en specifieke doelgroepen vragen bijzondere aandacht. Met onderzoek, advies en implementatie ondersteunen wij gemeenten, regio’s en Rijk bij het (door)ontwikkelen van de aanpak, het versterken van de ketensamenwerking en het in beeld brengen van de resultaten.

Wilt u meer weten over ons werk op dit thema? Neem contact op met Katrien de Vaan.

Implementatie Actieplan Ouderen in Veilige Handen

Komen tot een verbetering van de aanpak van ouderenmishandeling. Dat was het doel van onze bijdrage aan de implementatie van het landelijke Actieplan Ouderen in Veilige Handen (2015-2017).

Verbetertraject ketenaanpak huiselijk geweld Tilburg

Er blijkt een verband te zijn tussen de recidive op meldingen van huiselijk geweld en de wijze waarop meldingen worden afgehandeld en opgevolgd. In de pilot casuscoördinatie werken we aan de ketenaanpak.

Basisaanpak ontspoorde mantelzorg

Wanneer mantelzorgers de grenzen van goede zorg overschrijden en er zich één of meerdere vormen van ouderenmishandeling voordoen, spreekt men van ontspoorde mantelzorg. Wij ontwikkelden pilots en formuleerden een basisaanpak.

De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid breidt zich steeds verder uit. Wij helpen bij de beleidsontwikkeling, we maken plannen van aanpak en we evalueren maatregelen.

Wilt u meer weten over ons werk op dit thema? Neem contact op met Ger Homburg.

Plan van aanpak cameratoezicht Diamantbuurt Amsterdam

De Diamantbuurt in Amsterdam-Zuid heeft een lange geschiedenis van jeugdoverlast. Sinds 2011 wordt cameratoezicht ingezet. In opdracht van het stadsdeel Zuid hebben we een nieuw plan van aanpak gemaakt met een actuele probleemanalyse, een kleiner aantal camera’s en nieuwe doelen.

Evaluatie Wet aanpak woonoverlast

Sinds 2017 beschikken gemeenten over een nieuw instrument om woonoverlast tegen te gaan. De tussentijdse evaluatie leert dat de eerste ervaringen met dit instrument (gedragsaanwijzing op grond van de Wet aanpak woonoverlast) gematigd positief zijn.

Beoordelingskader cameratoezicht

Een beslissing om met camera’s toezicht op de openbare orde en veiligheid te houden is in principe tijdelijk. Wij ontwikkelden een beslisinstrument om systematische en onderbouwde beslissingen over voortzetting, beëindiging of aanpassing van cameratoezicht te nemen. Het wordt in verschillende grote gemeenten toegepast.

Prostitutie, sekswerk en prostitutiebeleid zijn kernbegrippen in een branche die voortdurend onder een vergrootglas ligt. Juist een genuanceerde kijk op het veld is cruciaal. Wij volgen nieuw beleid en andere initiatieven op de voet, zowel op landelijk als lokaal niveau. In onze onderzoeken besteden we veel aandacht aan het perspectief van sekswerkers zelf.

Wilt u meer weten over ons werk op dit thema? Neem contact op met Yannick Bleeker.

Monitor My Red Light

Sekswerk in zelfbeheer klinkt mooi, maar wat is precies de impact ervan?

Landelijke evaluatie Regeling uitstapprogramma’s prostituees II (RUPS II)

Sekswerkers uit alle hoeken van het land moeten ondersteuning kunnen vinden als zij uit de prostitutie willen stappen. Maar hoe ziet het huidige aanbod eruit? En in hoeverre is het aanbod landelijk dekkend?

Sociale positie van sekswerkers in Nederland

Wat is de sociale positie van sekswerkers in Nederland? Wij onderzochten dit door in gesprek te gaan met ruim 360 sekswerkers verspreid over stad en land.

De ketenpartners binnen het justitiële domein zijn gemeente, politie, justitie, rechtspraak, slachtofferhulp en het gevangeniswezen. Met onze expertise van de beleids- en uitvoeringspraktijk van de ketenpartners dragen we bij aan bruikbare inzichten voor onze opdrachtgevers. Dit doen wij door wetsevaluaties, klantwaarderingsonderzoek, doelmatigheidsonderzoek en proces- en effectevaluaties naar uiteenlopende onderwerpen: van dienstverlening, handhaving en toezicht tot sancties en maatregelen.

Wilt u meer weten over ons werk op dit thema? Neem contact op met Ger Homburg.

Procesevaluatie projecten ‘Detentie lokaal en flexibel’

Met het oog op innovatie in detentie zijn vijf kleinschalige voorzieningen in pilotvorm opgestart. Hoe verlopen deze pilots en welke lessen kunnen we daaruit halen?

Evaluatie Wet voorwaardelijke sancties en Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen

In 2012 zijn de Wet voorwaardelijke sancties (Wvs) en Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen (Wvm) in werking getreden. Wat was het doel van deze wetten en zijn die doelen gehaald?

Evaluatie samenwerking rechtsbijstand

In opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand evalueren we nieuwe vormen van samenwerking in de rechtsbijstandverlening. Het gaat om pilots waarin de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnshulpverleners worden uitgeprobeerd.

Ons onderzoek in de media

Ons onderzoek wordt regelmatig opgepikt door de (landelijke) media. Bekijk hier enkele items over slachtoffers van seksueel geweld, waarin aandacht wordt besteed aan ons onderzoek naar overwegingen van slachtoffers om (wel of juist geen) aangifte te doen van seksueel geweld.

Volkskrant

Lees het achtergrondartikel van de Volkskrant in de reeks ‘een jaar na #metoo’.

Zembla

Het merendeel van de slachtoffers ‘bevriest’ bij seks tegen hun wil. Bekijk de uitzending van Zembla over de gevolgen van de freeze-reactie.

Medewerkers veiligheid en recht

Diensten

Werkvelden