Binnen het werkveld veiligheid en recht vallen projecten over overlast, criminaliteit en onveiligheid. We evalueren preventieve en repressieve maatregelen en sancties, we adviseren over toepassingen van interventies en we helpen bij de implementatie van nieuw beleid. We zijn goed bekend met de verschillende actoren in het veiligheidsdomein en geoefend in het denken vanuit de ketensamenwerking.

Het kan iedereen overkomen: slachtoffer worden van beroving, cybercrime, geweld, of een zedenmisdrijf. De overheid wil dat slachtoffers zo goed mogelijk ondersteund worden en hun rechten kunnen uitoefenen. Wij brengen met onze onderzoeken in kaart wat de keten bereikt en wat ervaringen van slachtoffers zijn.

Wilt u meer weten over ons werk op dit thema? Neem contact op met Katrien de Vaan.

Slachtoffers zedenmisdrijven: overwegingen voor contact met politie en instanties

Ongeveer 1 op de 6 slachtoffers van zedenmisdrijven doet aangifte bij de politie. Dat is erg laag vergeleken met andere delicten. We onderzochten welke overwegingen slachtoffers hebben om al dan niet naar de politie te stappen en/of hulp te zoeken.

Seksuele uitbuiting in de Amsterdamse seksbranche: aard en patronen

Seksuele uitbuiting blijft vaak verborgen voor de buitenwereld. We onderzoeken de aard en patronen van seksuele uitbuiting in de vergunde en onvergunde seksbranche in Amsterdam, in opdracht van de gemeente.

Slachtofferondersteuning

Verbetering van slachtofferondersteuning is al jaren een speerpunt voor justitie. Met redelijk succes, zo blijkt uit de periodieke slachtoffermonitor. Toch zijn er ook slachtoffers die juist overwegend negatieve ervaringen hebben. Hoe kan deze groep getypeerd worden?

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een actueel voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming.

Tegelijkertijd is er nog ruimte voor verbetering. De problematiek moet eerder en beter in beeld komen; hulp bij huiselijk geweld is nog niet effectief genoeg en specifieke doelgroepen vragen bijzondere aandacht. Met onderzoek, advies en implementatie ondersteunen wij gemeenten, regio’s en Rijk bij het (door)ontwikkelen van de aanpak, het versterken van de ketensamenwerking en het in beeld brengen van de resultaten.

Wilt u meer weten over ons werk op dit thema? Neem contact op met Katrien de Vaan.

Intensieve casusregie op Goeree-Overflakkee

Complexe casuïstiek vraagt om een intensieve vorm van regie. Op Goeree-Overflakkee werkt het lokale team al langere tijd met intensieve casusregie (ICR) in het helpen van gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Ons onderzoek laat zien dat dat werkt en legt de werkzame mechanismen bloot.

Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

Eind 2019 stelde de VNG het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten vast. Het kwaliteitskader maakt duidelijk aan welke kwaliteitseisen de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in lokale (wijk)teams moet voldoen en helpt gemeenten om daar grip op te krijgen. Katrien de Vaan is lid van het expertteam dat gemeenten helpt bij de implementatie van het kwaliteitskader. Zij doet dit in opdracht van het landelijk programma Geweld hoort nergens Thuis.

Basisaanpak ontspoorde mantelzorg

Hoe werk je vanuit zorg, welzijn en veiligheid samen aan ouderen langer veilig thuis laten wonen? Dat verkenden we in tien gemeentelijke pilots. In de pilots werd een aanpak ontwikkeld, gericht op het voorkomen en het effectief aanpakken van ‘ontspoorde mantelzorg’: mantelzorg die uitmondt in geweld door de mantelzorger tegen de zorgvrager. Daarvoor moeten de ketens van zorg, welzijn en veiligheid met elkaar verbonden worden. Het resultaat is de Basisaanpak ontspoorde mantelzorg.

 

De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid breidt zich steeds verder uit. Wij helpen bij de beleidsontwikkeling, we maken plannen van aanpak en we evalueren maatregelen.

Wilt u meer weten over ons werk op dit thema? Neem contact op met Marije Kuin.

Plan van aanpak cameratoezicht Diamantbuurt Amsterdam

De Diamantbuurt in Amsterdam-Zuid heeft een lange geschiedenis van jeugdoverlast. Sinds 2011 wordt cameratoezicht ingezet. In opdracht van het stadsdeel Zuid hebben we een nieuw plan van aanpak gemaakt met een actuele probleemanalyse, een kleiner aantal camera’s en nieuwe doelen.

Evaluatie Wet aanpak woonoverlast

Sinds 2017 beschikken gemeenten over een nieuw instrument om woonoverlast tegen te gaan. De tussentijdse evaluatie leert dat de eerste ervaringen met dit instrument (gedragsaanwijzing op grond van de Wet aanpak woonoverlast) gematigd positief zijn.

Beoordelingskader cameratoezicht

Een beslissing om met camera’s toezicht op de openbare orde en veiligheid te houden is in principe tijdelijk. Wij ontwikkelden een beslisinstrument om systematische en onderbouwde beslissingen over voortzetting, beëindiging of aanpassing van cameratoezicht te nemen. Het wordt in verschillende grote gemeenten toegepast.

Prostitutie, sekswerk en prostitutiebeleid zijn kernbegrippen in een branche die voortdurend onder een vergrootglas ligt. Juist een genuanceerde kijk op het veld is cruciaal. Wij volgen nieuw beleid en andere initiatieven op de voet, zowel op landelijk als lokaal niveau. In onze onderzoeken besteden we veel aandacht aan het perspectief van sekswerkers zelf.

Wilt u meer weten over ons werk op dit thema? Neem contact op met Yannick Bleeker.

De aard en effecten van prostitutiebeleid

Stichting Exxpose diende een burgerinitiatief in waarin de stichting de Tweede Kamer opriep het kopen van seks strafbaar te stellen. De Tweede Kamer vroeg vervolgens om een internationaal vergelijkend onderzoek naar de effecten van de verschillende soorten prostitutiebeleid. Op verzoek van het WODC voerden wij dat onderzoek uit.

Seksbranche 2020

In opdracht van het WODC hebben we een nulmeting uitgevoerd om later mogelijke effecten van de mogelijke, komende Wet regulering sekswerk te meten. Deze nulmeting ging over de aard en omvang van de seksbranche, het gemeentelijk beleid en de organisatie van toezicht en handhaving.

Sociale positie van sekswerkers in Nederland

Wat is de sociale positie van sekswerkers in Nederland? Wij onderzochten dit door in gesprek te gaan met ruim 360 sekswerkers verspreid over stad en land.

De ketenpartners binnen het justitiële domein zijn gemeente, politie, justitie, rechtspraak, slachtofferhulp en het gevangeniswezen. Met onze expertise van de beleids- en uitvoeringspraktijk van de ketenpartners dragen we bij aan bruikbare inzichten voor onze opdrachtgevers. Dit doen wij door wetsevaluaties, klantwaarderingsonderzoek, doelmatigheidsonderzoek en proces- en effectevaluaties naar uiteenlopende onderwerpen: van dienstverlening, handhaving en toezicht tot sancties en maatregelen.

Wilt u meer weten over ons werk op dit thema? Neem contact op met Marije Kuin.

Procesevaluatie projecten ‘Detentie lokaal en flexibel’

Met het oog op innovatie in detentie zijn vijf kleinschalige voorzieningen in pilotvorm opgestart. Hoe verlopen deze pilots en welke lessen kunnen we daaruit halen?

Evaluatie Wet straffen en beschermen en Visie ‘Recht doen, kansen bieden’

Op 17 juni 2018 is het visiedocument ‘Recht doen, kansen bieden: naar effectievere gevangenisstraffen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. De visie gaat over de wijze waarop een gevangenisstraf wordt uitgevoerd vanuit het perspectief van de geloofwaardigheid van straffen en de bescherming van de maatschappij. In de Wet straffen en beschermen zijn verschillende onderdelen uit de visie in wetgeving omgezet. Deze wet is op 1 juli 2021 in werking getreden.

De Tweede Kamer ziet graag dat de visie en de wet na vijf en tien jaar worden geëvalueerd. Vooruitlopend op deze evaluaties hebben we de beleidslogica achter de wet en de visie gereconstrueerd en de contouren voor een toekomstige monitor opgezet. Wij voerden dit onderzoek uit in opdracht van het WODC.

 

Evaluatie pilots sociaal-juridische hulp om de hoek

Waar kun je als burger met een sociaaljuridische vraag terecht als er in je directe omgeving geen hulp beschikbaar is? Inwoners van Heerenveen, Hengelo en Venray konden sinds begin 2021 – bij wijze van pilot – terecht bij een sociaaljuridisch spreekuur in de plaatselijke bibliotheek. En dat blijkt te werken, zo blijkt uit een evaluatie door Regioplan.

Ons onderzoek in de media

Ons onderzoek wordt regelmatig opgepikt door de (landelijke) media. Bekijk hier enkele items over slachtoffers van seksueel geweld, waarin aandacht wordt besteed aan ons onderzoek naar overwegingen van slachtoffers om (wel of juist geen) aangifte te doen van seksueel geweld.

Volkskrant

Lees het achtergrondartikel van de Volkskrant in de reeks ‘een jaar na #metoo’.

Zembla

Het merendeel van de slachtoffers ‘bevriest’ bij seks tegen hun wil. Bekijk de uitzending van Zembla over de gevolgen van de freeze-reactie.

Medewerkers veiligheid en recht

Diensten

Werkvelden