Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Effect en implementatie van de pilot 8TING in de schuldhulpverlening

De interventie 8TING is bedoeld om mensen meer te motiveren voor en betrekken bij hun schuldhulpverleningstraject. We evalueerden de inzet van 8TING bij Stadsring51. De inzet van en het onderzoek naar 8TING worden mogelijk gemaakt door Schouders Eronder.

Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) geleerde lessen over arbeidstoeleiding van statushouders

Recentelijk zijn er meerdere studies verschenen naar aanpakken voor de arbeidstoeleiding van statushouders. In samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut bundelen we de kennis uit deze onderzoeken, en verspreiden we deze onder professionals.

Evaluatie STiP regeling gemeente Den Haag

Sinds 2017 biedt de gemeente Den Haag gesubsidieerde STiP banen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij evalueren de uitvoering en effecten van deze regeling.

Procesevaluatie Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Sinds 2016 biedt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam een ambitieus en omvangrijk integratieprogramma voor 200 Syrische gezinnen in Rotterdam. Hoe is de uitvoering verlopen, hoe hebben deelnemers het programma ervaren en welke lessen zijn hieruit te trekken?

Plan en procesevaluatie pilot kleinschalige opvang statushouders in Tynaarlo

In het kader van het flexibiliseren van de asielketen streeft het kabinet naar kleinschalige opvang voor kansrijke asielzoekers en statushouders gericht op vroegtijdige integratie. De kleinschalige TussenVoorziening (TuVo 2.0) onder leiding van Stichting INLIA is een voorbeeld van zo’n opvangvoorziening. Wij voerden voor het WODC een plan- en procesevaluatie van de opvangvoorziening in Tynaarlo.

Bij elkaar brengen van statushouders en werkgevers in Den Haag

Het aan het werk helpen van statushouders is geen gemakkelijke opgave. Lessen voor gemeenten vanuit de Haagse praktijk vindt u in ons onderzoek voor Vakkundig aan het Werk.

Plan- en procesevaluatie pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)

Sinds 2019 werken vijf gemeenten, Rijkspartijen en ngo’s in de pilot LVV samen om duurzame oplossingen te vinden voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en opvang. Deze samenwerking krijgt in steeds meer gemeenten vorm, maar het bereiken van duurzame oplossingen voor deze vreemdelingen blijft complex en een zaak van lange adem.

Omgangsregeling tussen ouders na scheiding

Ouders van minderjarige kinderen verdelen bij scheiding gezamenlijk de zorgrechten en -plichten. We onderzoeken of een wettelijk startpunt dat de zorgrechten en -plichten in beginsel gelijkmatig verdeelt over beide ouders wenselijk is.

Met gepast geweld. Aard, omvang en ontwikkeling van politiegeweld in Nederland in 2016.

Politiegeweld staat volop in de aandacht. Aard, omvang en ontwikkeling van politiegeweld in 2016 onderzochte we samen met de VU.

Waakvlamondersteuning voor mensen met een lvb

Veel gemeenten experimenteren met waakvlamondersteuning: een vorm van langdurige lichte ondersteuning, o.a. aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Wij onderzoeken verschillende vormen van waakvlamondersteuning om tot een bruikbaar inzicht te komen over welke kenmerken van waakvlamondersteuning belangrijk zijn voor een doelmatige inzet bij mensen met een lvb.