Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie Wet versterking positie curator en Wet civielrechtelijk bestuursverbod

De Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Wet versterking positie curator zijn in 2016 en 2017 van kracht geworden, met als doel de aanpak van faillissementsfraude te verstevigen en de maatschappelijke schade door faillissementsfraude te beperken. In dit onderzoek is nagegaan hoe de wetten in de praktijk worden uitgevoerd. Het doel van de evaluatie is te […]

Effectieve jeugdbescherming: partner in een netwerk

Hoe geef je de opdracht aan gecertificeerde instellingen zo vorm, dat die leidt tot een effectieve jeugdbescherming? In West-Friesland werkten Katrien de Vaan van Regioplan en Chiel Peters van Hiemstra & De Vries samen met gemeenten en gecertificeerde instellingen aan het formuleren van uitgangspunten die helpen te sturen op effectiviteit.

Doelgroeponderzoek kwetsbare werkenden in Almere

In opdracht van de gemeente Almere onderzochten wij de ondersteuningsbehoeften voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) onder mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we deze groep kwantitatief in kaart gebracht.

Monitoring actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’

Het Ministerie van SZW heeft het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ ontwikkeld om mensen in het onbenut arbeidspotentieel te begeleiden naar (meer) werk en hiermee tegemoet te komen aan de krapte op de arbeidsmarkt. Wij hebben dit actieplan geëvalueerd.

Evaluatie Bibob-beleid gemeente Arnhem

De Wet Bibob is een belangrijk instrument voor gemeenten om de eigen integriteit te waarborgen en ondermijning tegen te gaan. Wij evalueren het Bibob-beleid van gemeente Arnhem en bieden handvatten voor doorontwikkeling van het beleid, de toepassing ervan en de inrichting van het werkproces.

Evaluatie klantbeleving minimabeleid gemeente Leidschendam-Voorburg

Inwoners met een laag inkomen in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar kunnen gebruikmaken van verschillende minimaregelingen. In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg voeren we een klantbelevingsonderzoek uit als onderdeel van hun evaluatie van het minimabeleid over de periode 2019-2022.

Evaluatie Wet arbeidsmarkt in balans

Samen met onderzoeksbureaus SEOR, Centerdata en Cebeon en met de Erasmus Universiteit Rotterdam voert Regioplan de monitoring en evaluatie van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) uit.

Professionalisering financiële administratie kinderopvang

Kinderopvangorganisaties zijn sinds 1 januari 2022 verplicht om maandelijks gegevens over de opvang van kinderen aan te leveren bij Toeslagen, en is er een stelselwijziging aangekondigd waarbij de financiering in de toekomst rechtstreeks bij kinderopvangorganisaties terechtkomt. In verband met beide ontwikkelingen hebben wij onderzocht wat de huidige staat van de kinderopvangsector is op het gebied van bedrijfsvoering en financiële administratie en welke mogelijkheden er zijn voor verbetering.

Aanpak jeugdwerkloosheid voor jongeren in kwetsbare positie

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket kondigde het kabinet op 28 augustus 2020 een aanvullend sociaal pakket aan. Het doel hiervan is om mensen die in onzekerheid verkeren door de corona-crisis passende begeleiding te bieden bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen. Een van de bouwstenen van het sociaal pakket is de bestrijding […]

Flankerend onderzoek SIOF primair onderwijs

Regioplan en Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) voerden een flankerend onderzoek uit naar de inzet van de Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF) beurs. Deze beurs is uitgekeerd aan 26 schoolleiders in het primair onderwijs om innovaties rondom anders organiseren aan te jagen.