Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Waakvlamondersteuning voor mensen met een LVB

Veel gemeenten experimenteren met waakvlamondersteuning: een vorm van langdurige lichte ondersteuning, o.a. aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wij onderzochten de inzet van waakvlamondersteuning in gemeenten om tot een bruikbaar inzicht te komen over welke kenmerken van waakvlamondersteuning belangrijk zijn voor goede hulp aan mensen met een LVB.

Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) geleerde lessen over arbeidstoeleiding van statushouders

Tussen 2016 en 2020 zijn binnen het programma ‘Vakkundig aan het Werk’ acht studies uitgevoerd naar effectieve aanpakken om statushouders te ondersteunen in het verkrijgen en behouden van werk. De lessen uit deze acht studies zijn nu gebundeld in een kennissynthese en een handreiking

Monitor ontwikkeladviezen

In augustus meldden 22.000 mensen zich aan voor een kosteloos ontwikkeladviestraject. Deze ontwikkeladviezen waren onderdeel van de subsidieregeling “NL leert door met inzet van ontwikkeladvies” van het ministerie van SZW. In een quick scan zochten we op verzoek van het ministerie uit wat de kenmerken van de deelnemers zijn en hoe zij bij het ontwikkeladvies terecht kwamen.

Maatschappelijke Diensttijd Loopbaankansen (MDTL)

Samen met de Loopbaangroep, ECIO en Incluvisie gaan we de komende twee jaar aan de slag om jongeren met een beperking meer loopbaankansen te bieden. Wij voeren het participatieve actieonderzoek uit.

Verdiepend onderzoek casuïstiek Hoorn

In opdracht van de gemeente Hoorn brengen we in beeld waar en hoe winst te behalen is bij het effectief beantwoorden van hulpvragen van multiprobleemgezinnen.

Huiselijk geweld ten tijde van corona

De gemeente Arnhem heeft ons gevraagd de prevalentie van HGKM ten tijde van corona in de gemeente in kaart te brengen en na te gaan of de aanpak van HGKM bijsturing behoeft.

Aanpak HGKM in het lokaal veld: randvoorwaarden voor regie, samenwerking en afstemming op operationeel niveau

Met deze actiegerichte, lerende evaluatie werken we aan het identificeren en wegnemen van belemmeringen in de uitvoeringspraktijk van samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderzoek heeft ten doel de aanpak van HGKM in het lokaal veld te verbeteren.

Evaluatie actieplan perspectief voor vijftigplussers

Vanuit het Actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ zijn meerdere acties ondernomen om ouderen meer kans te bieden op de arbeidsmarkt. Wij evalueerden het actieplan in opdracht van het ministerie van SZW.

Arbeidsparticipatie en technologie

Hoe kan technologie bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt? Met subsidie van UWV onderzoeken we de impact van zeven pilots waarin nieuwe technologie wordt ingezet voor mensen met een arbeidsbeperking. We doen dit samen met het Athena Instituut van de Vrije Universiteit.

Uitwerking aanbevelingen GREVIO – Nederland en het Verdrag van Instanbul: wat betekent dat concreet?

De implementatie van het Verdrag van Istanbul vraagt een vertaling naar de Nederlandse beleids- en uitvoeringspraktijk om te komen tot een meer gendersensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Wij ondersteunen de betrokken ministeries bij het maken van die vertaalslag.