Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Meerkosten voor gemeenten voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen. Voor de organisatie en uitvoering van deze verkiezingen zijn de waterschappen gemeenten wettelijk een vergoeding verschuldigd. Het voorliggende onderzoek levert de VNG en UvW een basis om deze vergoeding vast te stellen.

Evaluatie subsidieregeling Internationalisering PO en VO

Evaluatie van de subsidie 'Internationalisering onderwijs in po en vo'; een gewaardeerde en beleidsmatig zinvolle subsidie, maar de bekendheid kan beter.

Evaluatie leren verbeteren

Het project Leren verbeteren biedt ondersteuning aan afdelingen van scholen in het voortgezet onderwijs die door de Inspectie van het Onderwijs zijn beoordeeld als ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’. Ook 'risicoscholen' kunnen ondersteuning vragen bij Leren verbeteren.

Seksuele uitbuiting in Amsterdam, een onderzoek naar aard en patronen

Seksuele uitbuiting komt voor in Amsterdam. Maar eigenlijk weten we nog niet zoveel over de aard ervan. Met welke vormen kunnen slachtoffers te maken krijgen? En voelen zij zich eigenlijk wel slachtoffer? Hoe gaan daders te werk? En wat kunnen gemeenten doen?

Onderzoek onder scholen in het kader van BRIDGE

Met het project BRIDGE wil het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid de positie van jongeren van Rotterdam-Zuid op de arbeidsmarkt versterken. Met ons onderzoek naar BRIDGE hebben we ervaren opbrengsten en aangrijpingspunten voor doorontwikkeling in kaart gebracht.

Evaluatie van de pilot multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel

Om de erkenning van slachtofferschap van mensenhandel meer los te koppelen van het strafproces is gedurende 2018 en 2019 een pilot uitgevoerd. Hierbij brengt een onafhankelijke commissie een deskundigenbericht uit over de aannemelijkheid van slachtofferschap van mensenhandel.

Procesevaluatie pilot kleinschalige opvang statushouders in Tynaarlo

In Tynaarlo is een pilot gestart met kleinschalige opvang van statushouders en kansrijke asielzoekers in (de buurt van) de gemeenten die hen gaan huisvesten. Beoogd wordt om participatie en integratie van statushouders te bevorderen. Wij gaan deze nieuwe aanpak evalueren aan de hand van een Theory of Change-benadering.

Implementatie van Wetenschap & Technologie op Gelderse basisscholen

De provincie Gelderland wil samen met de Gelderse scholen de implementatie van Wetenschap & Technologie (W&T) in het primair onderwijs in Gelderland versnellen en versterken.

Tweedeloopbaanbeleid bij de brandweer

We onderzochten de stand van zaken van het tweedeloopbaanbeleid van de brandweer. Dit beleid heeft als doel dat medewerkers maximaal twintig jaar in een bezwarende functie actief zijn.

Profielwerkstukken in het vmbo

Samen met het onderwijs werkt het ministerie van OCW aan een nieuwe leerweg in het vmbo die de gemengde en de theoretische leerwegen moet gaan vervangen. Een suggestie van schoolleiders en docenten is om het profielwerkstuk te verstevigen door het een plek te geven binnen de nieuwe leerweg