Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Plan- en procesevaluatie projecten ‘Detentie lokaal en flexibel’

De afgelopen jaren is ingezet op innovatie van de sanctietoepassing. Vanuit het programma Koers en Kansen van het ministerie van JenV zijn vijf pilotprojecten voor kleinschalige, flexibele en lokale detentie opgezet. Wij voerden de plan- en procesevaluatie van deze pilotprojecten uit.

Evaluatie Werkfittrajecten

Om de kansen op werk voor langdurig bijstandsgerechtigden te vergroten, biedt Den Haag hen zogenaamde ‘Werkfittrajecten’ aan. Op verzoek van de gemeente evalueren wij de effectiviteit van deze trajecten.

Implementatie Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Beschikbare kennis benutten voor beleid en praktijk draagt bij aan een effectievere aanpak. Maar hoe doe je dat? Gemeenten, regio’s en hun ketenpartners verkennen gezamenlijk de mogelijkheden om de Impactmonitor meer te gebruiken in de sturing van beleid en uitvoering.

Onderzoek financiële kwetsbaarheid jonge senioren

Steeds meer ouderen tussen de 55 en 65 jaar bevinden zich in een financieel kwetsbare positie. Dat blijkt uit onderzoek dat we hebben gedaan in opdracht van de ouderenorganisaties KBO-PCOB, Koepel gepensioneerden, ANBO, FASv en NOOM.

Samen beter. Ziekteverzuim binnen gemeentelijke organisaties.

In de sector gemeenten ligt het ziekteverzuim boven het landelijke gemiddelde. Dit in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt, een vergrijzend personeelsbestand en toenemende zorgkosten vraagt om het (verminderen van) ziekteverzuim op de gemeentelijke agenda te plaatsen en houden. Maar hoe doe je dat precies?

Evaluatie van de pilot ‘Samenwerking in de eerstelijn van de rechtsbijstandsverlening’

Een betere dienstverlening aan rechtzoekenden, die sneller een oplossing voor hun probleem wordt aangeboden. Dat is de opbrengst uit de pilot 'Samenwerken in de eerstelijn' waarin het Juridisch Loket, sociaal raadslieden en sociaal advocaten op lokaal niveau nauwer hebben samengewerkt, vaker overlegd en gezamenlijke piketdiensten hebben gedraaid. Wij evalueerden deze pilot.

Evaluatie Wet straffen en beschermen en Visie ‘Recht doen, kansen bieden’

Met de visie ‘Recht doen, kansen bieden’ en bijbehorende Wet straffen en beschermen wordt gestreefd naar een effectievere uitvoering van gevangenisstraffen. In opdracht van het WODC zetten wij een monitor op voor toekomstig evaluatie-onderzoek en voeren wij de nulmeting uit.

Evidence-based interventie tijdens detentie

Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in het aanbod van effectieve (bij voorkeur evidence-based) justitiële interventies voor het verbeteren van de basisvoorwaarden voor succesvolle re-integratie en het terugdringen van recidive onder volwassen gedetineerden. De centrale vraag was: welke evidence-based interventies worden in Nederlandse penitentiaire instellingen ingezet (of zouden ingezet kunnen worden) tijdens detentie en wat zijn de randvoorwaarden voor een effectieve uitvoering?

Evaluatie Pilot duale trajecten voor statushouders

Op 1 januari 2022 wordt de Nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Verschillende gemeenten zijn al aan de slag gegaan met de nieuwe aanpak in het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI). Wij evalueerden in opdracht van MinSZW negen pilots gericht op duale trajecten.

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen

Het WODC heeft aan ons gevraagd de evaluatie uit te voeren van de Wet controle op rechtspersonen (Wcr). Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil met een evaluatie nagaan in hoeverre de inrichting van de Wcr bij kan dragen aan zijn doelstellingen en welke mogelijkheden er zijn voor verbetering van de huidige uitvoering van de Wcr en de benutting van de TRACK-producten.