Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Omgangsregeling na scheiding

Ouders van minderjarige kinderen verdelen bij scheiding gezamenlijk de zorgrechten en -plichten. We onderzoeken of een wettelijk startpunt dat de zorgrechten en -plichten in beginsel gelijkmatig verdeelt over beide ouders wenselijk is.

Toekomstverkenning bevoegdhedenstelsel vo

Bestaande regelgeving over bevoegdheid en inzetbaarheid levert in de praktijk verschillende knelpunten op. Het ministerie van OCW heeft daarom samen met sociale partners en lerarenopleidingen gevraagd om bouwstenen te verkennen voor een andere inrichting van het stelsel van bevoegdheden voortgezet onderwijs.

Evaluatie Wet Pensioencommunicatie

Pensioenuitvoerders hebben communicatieverplichtingen naar deelnemers. Zijn de wettelijke informatiedoelen bereikt, worden ze gedragen door de sector en zijn ze te bereiken op een minder belastende manier?

Ontwikkeling risicoprofielen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt helaas regelmatig voor onder ouderen in Nederland. Om de vaak verborgen problematiek beter te kunnen herkennen heeft het ministerie van VWS ons gevraagd risicoprofielen van slachtoffers te ontwikkelen die bij moeten dragen aan verbeterde signalering van slachtoffers van ouderenmishandeling

Meerkosten voor gemeenten voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen. Voor de organisatie en uitvoering van deze verkiezingen zijn de waterschappen gemeenten wettelijk een vergoeding verschuldigd. Het voorliggende onderzoek levert de VNG en UvW een basis om deze vergoeding vast te stellen.

Evaluatie subsidieregeling Internationalisering PO en VO

Evaluatie van de subsidie 'Internationalisering onderwijs in po en vo'; een gewaardeerde en beleidsmatig zinvolle subsidie, maar de bekendheid kan beter.

Inzicht besteding prestatieboxmiddelen po

De regeling prestatiebox primair onderwijs (po) loopt na schooljaar 2019-2020 af. Wij voeren daarom in opdracht van het ministerie van OCW en de PO-Raad een onderzoek naar de inzet van de prestatieboxmiddelen door de schoolbesturen. We kijken daarbij ook naar gevolgen van een eventuele keuze voor een andere bestemming van deze middelen.

Evaluatie leren verbeteren

Het project Leren verbeteren biedt ondersteuning aan afdelingen van scholen in het voortgezet onderwijs die door de Inspectie van het Onderwijs zijn beoordeeld als ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’. Ook 'risicoscholen' kunnen ondersteuning vragen bij Leren verbeteren.

Seksuele uitbuiting in Amsterdam, een onderzoek naar aard en patronen

Seksuele uitbuiting komt voor in Amsterdam. Maar eigenlijk weten we nog niet zoveel over de aard ervan. Met welke vormen kunnen slachtoffers te maken krijgen? En voelen zij zich eigenlijk wel slachtoffer? Hoe gaan daders te werk? En wat kunnen gemeenten doen?

Onderzoek onder scholen in het kader van BRIDGE

Met het project BRIDGE wil het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid de positie van jongeren van Rotterdam-Zuid op de arbeidsmarkt versterken. Met ons onderzoek naar BRIDGE hebben we ervaren opbrengsten en aangrijpingspunten voor doorontwikkeling in kaart gebracht.