Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie Meer Kans op Werk Jongeren

De Amsterdamse aanpak van jeugdwerkloosheid (Meer Kans op Werk Jongeren) beoogt de kansen van jongeren te vergroten op werk en een goede toekomst. Regioplan zal deze aanpak evalueren, zodat de gemeente Amsterdam deze aanpak verder kan doorontwikkelen en een zo goed mogelijke dienstverlening kan blijven bieden. Door de coronacrisis is de jeugdwerkloosheid sterk gestegen. Om […]

Ouderen in Delft

Voor de Delftse Rekenkamer (DRK) deden we onderzoek naar het ouderenbeleid in de gemeente Delft. Centrale vragen waren: welk beleid wordt er gevoerd, hoe ervaren de ouderen het beleid en wat zou er verbeterd kunnen worden aan dit beleid?

Lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling

De gemeente Roosendaal wil expliciet aandacht besteden aan de aanpak ouderenmishandeling. Hiertoe schrijven wij in samenwerking met de gemeente een lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling waarin concrete doelen en acties opgenomen zijn.

Inburgeraars onder de Wet inburgering 2007

Een deel van de inburgeringsplichtingen die onder de Wet inburgering 2007 vielen zijn nog steeds niet ingeburgerd. Wij gaan op zoek naar een beter zicht op de situatie van deze groep en naar mogelijkheden om deze groep alsnog te laten uitstromen. De nieuwe Wet inburgering (Wi2021) schept geen wettelijke verplichtingen voor de groepen die vallen […]

Ontwikkeling methodiek kinderrechtenmonitor

Het Kinderrechtencollectief wil vanaf 2023 jaarlijks een kinderrechtenmonitor publiceren. Wij helpen het collectief met het ontwikkelen van de monitor. De Nederlandse staat heeft het VN-Kinderrechtenverdrag geratificeerd en legt daarom iedere vijf jaar verantwoording af aan het VN-Kinderrechtencomité over hoe het gaat met de naleving van kinderrechten. Het Kinderrechtencollectief, dat bestaat uit verschillende kinderrechtenorganisaties, wil graag […]

Overzicht van effectieve inclusie-interventies Rijksoverheid

Welke interventies dragen daadwerkelijk bij aan een veilige, meer inclusieve cultuur? En wat zijn do’s en don'ts als je een succesvolle inclusie-interventie wil opzetten? In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) doen we onderzoek naar inclusie-interventies bij de rijksoverheid.

Verkenning nadere maatregelen en regelgeving ter voorkoming en tegengaan van LHBT+ conversie

Welke maatregelen en regelgeving zouden in Nederland in kunnen worden gezet om zogenaamde ‘LHBT+ conversie’ tegen te gaan? Om deze vraag te beantwoorden brengen we, in samenwerking met de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit, in kaart welke mogelijkheden er zijn. Daarbij kijken we ook wat er te leren valt van ervaringen in het buitenland.

Informatieoverdracht COA naar asielzoekers

Wanneer asielzoekers aankomen in een asielzoekerscentrum krijgen zij van het COA informatie over verschillende onderwerpen. Wij onderzochten hoe asielzoekers deze informatieoverdracht ervaren, is het de informatie die zij nodig hebben en is alles begrijpelijk?

Evaluatie subsidieregeling Extra Hulp voor de Klas

Voor het ministerie van OCW hebben wij in samenwerking met ECBO onderzoek gedaan naar het aanvraag- en uitvoeringsproces en de opbrengsten van de subsidieregeling ‘Extra hulp voor de klas’ (EHK).

Eindevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

De Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) is in het leven geroepen om te komen tot bestendige oplossingen en perspectief voor migranten zonder recht op verblijf of rijksopvang. Wij brengen de resultaten en lessen voor de toekomst in kaart. Eind 2018 hebben het Rijk en de VNG een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het realiseren van een landelijk netwerk van […]