Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Advisering en begeleiding Veilige Steden

In het landelijke programma Veilige Steden zetten gemeenten zich extra in voor veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte en het uitgaan. In opdracht van het ministerie van OCW ondersteunen wij de deelnemende gemeenten tot en met eind 2022 met kennis, advies en door het faciliteren van uitwisseling.

Doorwerken na de AOW-leeftijd

We onderzochten de samenhang tussen de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van ouderen en hun inkomens- en vermogenspositie.

Evaluatie Visie ‘Recht doen, kansen bieden’ en Wet straffen en beschermen

Met de visie ‘Recht doen, kansen bieden’ en bijbehorende Wet straffen en beschermen wordt gestreefd naar een effectievere uitvoering van gevangenisstraffen. In opdracht van het WODC zetten wij een monitor op voor toekomstig evaluatie-onderzoek en voeren wij de nulmeting uit.

Effect en implementatie van de pilot 8TING in de schuldhulpverlening

De interventie 8TING is bedoeld om mensen meer te motiveren voor en betrekken bij hun schuldhulpverleningstraject. We evalueerden de inzet van 8TING bij Stadsring51. De inzet van en het onderzoek naar 8TING worden mogelijk gemaakt door Schouders Eronder.

Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) geleerde lessen over arbeidstoeleiding van statushouders

Recentelijk zijn er meerdere studies verschenen naar aanpakken voor de arbeidstoeleiding van statushouders. In samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut bundelen we de kennis uit deze onderzoeken, en verspreiden we deze onder professionals.

Evaluatie STiP regeling gemeente Den Haag

Sinds 2017 biedt de gemeente Den Haag gesubsidieerde STiP banen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij evalueren de uitvoering en effecten van deze regeling.

Procesevaluatie Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Sinds 2016 biedt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam een ambitieus en omvangrijk integratieprogramma voor 200 Syrische gezinnen in Rotterdam. Hoe is de uitvoering verlopen, hoe hebben deelnemers het programma ervaren en welke lessen zijn hieruit te trekken?

Plan en procesevaluatie pilot kleinschalige opvang statushouders in Tynaarlo

In het kader van het flexibiliseren van de asielketen streeft het kabinet naar kleinschalige opvang voor kansrijke asielzoekers en statushouders gericht op vroegtijdige integratie. De kleinschalige TussenVoorziening (TuVo 2.0) onder leiding van Stichting INLIA is een voorbeeld van zo’n opvangvoorziening. Wij voerden voor het WODC een plan- en procesevaluatie van de opvangvoorziening in Tynaarlo.

Bij elkaar brengen van statushouders en werkgevers in Den Haag

Het aan het werk helpen van statushouders is geen gemakkelijke opgave. Lessen voor gemeenten vanuit de Haagse praktijk vindt u in ons onderzoek voor Vakkundig aan het Werk.

Plan- en procesevaluatie pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)

Sinds 2019 werken vijf gemeenten, Rijkspartijen en ngo’s in de pilot LVV samen om duurzame oplossingen te vinden voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en opvang. Deze samenwerking krijgt in steeds meer gemeenten vorm, maar het bereiken van duurzame oplossingen voor deze vreemdelingen blijft complex en een zaak van lange adem.