Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Implementatie van Wetenschap & Technologie op Gelderse basisscholen

De provincie Gelderland wil samen met de Gelderse scholen de implementatie van Wetenschap & Technologie (W&T) in het primair onderwijs in Gelderland versnellen en versterken.

Toeleiding statushouders naar onderwijs

Voorschakeltrajecten voor statushouders zijn erop gericht de aansluiting met het reguliere onderwijs te verbeteren. Uit onze inventarisatie blijkt dat deze trajecten op verschillende manieren een belangrijke meerwaarde hebben, voor zowel de samenleving als voor de nieuwkomer.

Armoede- en schuldhulpverleningsbeleid in Pijnacker-Nootdorp

Een gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft inzicht nodig in het effect van het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid om zijn kaderstellende en controlerende rol goed in te kunnen vullen. De rekenkamercommissie doet daarom onderzoek hiernaar.

Evaluatie wijkteams Vlaardingen

Functioneren de wijkteams volgens de transformatiedoelen? Dit onderzochten we, samen met Cebeon, voor de gemeente Vlaardingen.

Evaluatie Wet Pensioencommunicatie

Pensioenuitvoerders hebben communicatieverplichtingen naar deelnemers. Wij onderzoeken in hoeverre de wettelijke informatiedoelen bereikt zijn, of de doelen up to date zijn en of ze te bereiken zijn op een minder belastende manier.

Landelijke evaluatie Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees II

Wat is bereikt met de RUPS-gelden voor ondersteuning aan sekswerkers die uit de prostitutie willen stappen? Is er een landelijke dekkend netwerk van ondersteuning en wat zijn de resultaten?

Digitale examens in de beroepsgerichte leerwegen vmbo

Vrijwel alle vmbo-scholen kiezen al voor digitale centrale examens in de beroepsgerichte leerwegen. We brachten de voor- en nadelen in kaart van een volledige keuze voor deze vorm van examineren.

Wijkdebatten in Utrecht Zuid

We leidden vier wijkdebatten met bewoners in Utrecht Zuid om de belangrijkste problemen in de buurt op tafel te krijgen.

Seksuele uitbuiting in de Amsterdamse seksbranche: aard en patronen

Seksuele uitbuiting blijft vaak verborgen voor de buitenwereld. We onderzoeken de aard en patronen van seksuele uitbuiting in de vergunde en onvergunde seksbranche in Amsterdam, in opdracht van de gemeente.

Versnelling in het Thuiszitterspact

Het afgelopen schooljaar is het aantal thuiszitters wederom gestegen. Reden voor de partners van het Thuiszitterspact om extra maatregelen te nemen. Om gemeenten en samenwerkingsverbanden beter te kunnen ondersteunen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters, hebben de partners van het Thuiszitterspact behoefte aan meer zicht op het verhaal achter de cijfers. Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft ons gevraagd dit te onderzoeken.