Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie Pilot duale trajecten voor statushouders

Op 1 januari 2022 wordt de Nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Verschillende gemeenten zijn al aan de slag gegaan met de nieuwe aanpak in het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI). Wij evalueerden in opdracht van MinSZW negen pilots gericht op duale trajecten.

Evaluatie van pilots ‘Sociaal juridische hulp om de hoek’

Om burgers met sociaal juridische hulpvragen beter te kunnen bereiken, wordt op drie locaties geëxperimenteerd met versteviging van samenwerking tussen dienstverleners aan de voorkant van het sociaal juridische domein. Het betreft een project waarin Sociaal Werk Nederland en de Koninklijke Bibliotheek samenwerken. Wij begeleiden het proces met een lerende evaluatie, een methodiek die veel ruimte biedt om (tussentijds) te leren op drie niveaus: binnen, tussen en van de drie pilots.

Bibliotheek als derde leeromgeving

In het kader van de Gelijke Kansen Agenda zijn de Koninklijke Bibliotheek, Bibliotheek Lek & IJssel en Bibliotheek Venlo een pilot gestart, waarin de bibliotheek gepositioneerd wordt als derde leeromgeving voor kinderen in kwetsbare thuissituaties. Wij evalueerden de pilot waarmee we lessen hebben opgehaald voor andere bibliotheken die hiermee aan de slag willen.

Procesevaluatie Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Sinds 2016 biedt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam een ambitieus en omvangrijk integratieprogramma voor 200 Syrische gezinnen in Rotterdam. Hoe is de uitvoering verlopen, hoe hebben deelnemers het programma ervaren en welke lessen zijn hieruit te trekken?

Monitor en evaluatie versnelling en intensivering armoede- en schuldenaanpak

De verwachting is dat de coronacrisis een grote impact zal hebben op het zich voordoen van armoede en schulden in Nederland. Het kabinet heeft extra middelen vrijgemaakt om kwetsbare groepen beter te kunnen ondersteunen. Wij monitoren en evalueren de komende twee jaar de inzet van deze middelen.

Evaluatie programma Jong Leren Eten

Jong Leren Eten richt zich op het beter onder de aandacht brengen van gezonde en duurzame voeding. Het programma wordt de komende jaren voortgezet en van nieuwe accenten voorzien, zoals wij ook in onze evaluatie voorstellen.

Communicatie loondoorbetaling bij ziekte

Duidelijke en zichtbare communicatie over loondoorbetaling bij ziekte is van groot belang zodat werkgevers, werknemers en andere betrokkenen precies weten waar zij aan toe zijn, en welke verantwoordelijkheden zij wel en niet hebben.

Naar een effectieve, lokale aanpak van huiselijk geweld: kwaliteitskader Werken aan Veiligheid

Het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid helpt gemeenten bij het verbeteren van de kwaliteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op lokaal niveau. Onze senior adviseur Katrien de Vaan helpt gemeenten bij de implementatie van dit kwaliteitskader.

Nationale Drug Monitor

Jaarlijks verschijnt de Nationale Drug Monitor met daarin twee hoofdstukken over alcohol- en druggerelateerde criminaliteit en overlast. Wij hebben deze hoofdstukken over de trends tot en met het jaar 2019 opgesteld en de ontwikkelingen in het coronajaar 2020 verkend.