Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie van de pilot multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel

Om de erkenning van slachtofferschap van mensenhandel meer los te koppelen van het strafproces is gedurende 2018 en 2019 een pilot uitgevoerd. Hierbij brengt een onafhankelijke commissie een deskundigenbericht uit over de aannemelijkheid van slachtofferschap van mensenhandel.

Procesevaluatie pilot kleinschalige opvang statushouders in Tynaarlo

In Tynaarlo is een pilot gestart met kleinschalige opvang van statushouders en kansrijke asielzoekers in (de buurt van) de gemeenten die hen gaan huisvesten. Beoogd wordt om participatie en integratie van statushouders te bevorderen. Wij gaan deze nieuwe aanpak evalueren aan de hand van een Theory of Change-benadering.

Tweedeloopbaanbeleid bij de brandweer

We onderzochten de stand van zaken van het tweedeloopbaanbeleid van de brandweer. Dit beleid heeft als doel dat medewerkers maximaal twintig jaar in een bezwarende functie actief zijn.

Impactmonitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

Om alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht te krijgen voert de gemeente de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht uit. Voor beter zicht op de impact helpen wij met het ontwikkelen van een impactmonitor.

Evaluatie subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland

In 2018 stelde het ministerie van VWS de subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland in werking. In opdracht van het ministerie voerden we een evaluatie van deze regeling uit.

De arbeidsmarkt van het sociaal domein

De arbeidsmarkt van het sociaal domein heeft na de decentralisatie van de Jeugdwet en de Wmo en de invoering van de Participatiewet te maken gehad met grote veranderingen. Wij onderzochten wat de gevolgen zijn voor het werken in het sociaal domein.

Versnelling in het Thuiszitterspact

Het afgelopen schooljaar is het aantal thuiszitters wederom gestegen. Reden voor de partners van het Thuiszitterspact om extra maatregelen te nemen. Om gemeenten en samenwerkingsverbanden beter te kunnen ondersteunen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters, hebben de partners van het Thuiszitterspact behoefte aan meer zicht op het verhaal achter de cijfers. Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft ons gevraagd dit te onderzoeken.

VIA-pilot Spoor

Wij volgen de pilot Spoor van het SZW-programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). Hierin worden 30 leerwerkplekken gemaakt voor statushouders.

(Oplopende) zorgkosten voor senioren in de Wlz

De hoogte van de maandelijks te betalen eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) is mede afhankelijk van het inkomen, vermogen en het type ontvangen zorg. We zochten voor verschillende typen senioren huishoudens het verschil in eigen bijdrage en de gevolgen hiervan voor de bestedingsruimte uit.

Monitor plegeraanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Tilburg

Gemeente Tilburg zet recent stevig in op een passend hulpaanbod voor plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij volgen de casuistiek en behaalde resultaten.