Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Waakvlamondersteuning voor mensen met een lvb

Veel gemeenten experimenteren met waakvlamondersteuning: een vorm van langdurige lichte ondersteuning, o.a. aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Wij onderzoeken verschillende vormen van waakvlamondersteuning om tot een bruikbaar inzicht te komen over welke kenmerken van waakvlamondersteuning belangrijk zijn voor een doelmatige inzet bij mensen met een lvb.

Oorzaken caseload Veilig Thuis Flevoland: reconstructie van 100 casussen

In 2018 kampte Veilig Thuis Flevoland (VTF) met een relatief hoge caseload. Onderzoek naar het traject dat casussen na overdracht door VTF doorlopen, laat zien dat belangrijke verklaringen daarvoor liggen in de inrichting en het functioneren van het lokaal veld en in de hoge uitval uit hulpverleningstrajecten.

Opvangplaatsen voor acute crisissituaties

Is de huidige capaciteit aan opvangplaatsen voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang voldoende? En waar liggen de knelpunten en oplossingsrichtingen bij een eventueel tekort? Wij deden onderzoek naar deze specifieke opvangplaatsen in de vrouwenopvang.

Pilot Samenwerking eerste en tweedelijns rechtsbijstandsverlening

In opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand evalueren we nieuwe vormen van samenwerking in de rechtsbijstandverlening. Het gaat om pilots waarin de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnshulpverleners worden uitgeprobeerd.

Intensieve regie op casuïstiek huiselijk geweld door wijkteams

In de regio Rotterdam-Rijnmond ondersteunen we vier gemeenten bij het ontwikkelen en implementeren van intensieve casusregie bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel is om zo te komen tot een fundamentele verbetering van de aanpak in het lokaal veld.

Impactanalyse van de Telecomcode en uitrol van 5G

Volgens de Telecomcode (artikel 57) hebben Telecomproviders recht op toegang tot overheidsgebouwen en andere publieke infrastructuur voor de plaatsing van de voor 5G benodigde antennes. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoeken wij de bestuurlijke en financiële gevolgen voor overheidsinstanties van de met de Telecomcode gemoeide verplichtingen.

Risicoscore huiselijk geweld Zuid-Holland Zuid

Voor de aanpak van de huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) is zicht op een zo groot mogelijk deel van de problematiek van belang. Daarom berekenen we voor de regio Zuid-Holland Zuid, op basis van data van risicofactoren, een risicoscore HGKM.

Evaluatie Pilot duale trajecten voor statushouders

Vooruitlopend op de nieuwe inburgeringswet ontwikkelen gemeenten binnen pilots duale trajecten voor statushouders waarin zij parallel de taal leren en aan het werk gaan. Wij zullen deze pilot evalueren, in opdracht van het ministerie van SZW.

Workshops ‘opstellen lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling’

In het kader van het regionaal programma Geweld hoort nergens thuis West-Brabant organiseren wij workshops gericht op het opstellen van een lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling. Tijdens de workshops besteden we aandacht aan belangrijke onderdelen van een lokaal plan van aanpak en werken we met de gemeenten aan een eerste kader voor dit plan.

Opbrengsten van outreachend toeleiden, een onderzoek naar het Wijkbanenplan in Den Haag

Waar komen jongeren terecht die door de gemeente in de wijk worden opgezocht en naar werk of studie worden begeleid?