Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Arbeidsparticipatie en technologie

Hoe kan technologie bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt? Met subsidie van UWV onderzoeken we de impact van zeven pilots waarin nieuwe technologie wordt ingezet voor mensen met een arbeidsbeperking. We doen dit samen met het Athena Instituut van de Vrije Universiteit.

Uitwerking aanbevelingen GREVIO – Nederland en het Verdrag van Instanbul: wat betekent dat concreet?

De implementatie van het Verdrag van Istanbul vraagt een vertaling naar de Nederlandse beleids- en uitvoeringspraktijk om te komen tot een meer gendersensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Wij ondersteunen de betrokken ministeries bij het maken van die vertaalslag.

Advisering en begeleiding Veilige Steden

In het landelijke programma Veilige Steden zetten gemeenten zich extra in voor veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte en het uitgaan. In opdracht van het ministerie van OCW ondersteunen wij de deelnemende gemeenten tot en met eind 2022 met kennis, advies en door het faciliteren van uitwisseling.

Doorwerken na de AOW-leeftijd

We onderzochten de samenhang tussen de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van ouderen en hun inkomens- en vermogenspositie.

Evaluatie Visie ‘Recht doen, kansen bieden’ en Wet straffen en beschermen

Met de visie ‘Recht doen, kansen bieden’ en bijbehorende Wet straffen en beschermen wordt gestreefd naar een effectievere uitvoering van gevangenisstraffen. In opdracht van het WODC zetten wij een monitor op voor toekomstig evaluatie-onderzoek en voeren wij de nulmeting uit.

Effect en implementatie van de pilot 8TING in de schuldhulpverlening

De interventie 8TING is bedoeld om mensen meer te motiveren voor en betrekken bij hun schuldhulpverleningstraject. We evalueerden de inzet van 8TING bij Stadsring51. De inzet van en het onderzoek naar 8TING worden mogelijk gemaakt door Schouders Eronder.

Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) geleerde lessen over arbeidstoeleiding van statushouders

Recentelijk zijn er meerdere studies verschenen naar aanpakken voor de arbeidstoeleiding van statushouders. In samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut bundelen we de kennis uit deze onderzoeken, en verspreiden we deze onder professionals.

Evaluatie STiP regeling gemeente Den Haag

Sinds 2017 biedt de gemeente Den Haag gesubsidieerde STiP banen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij evalueren de uitvoering en effecten van deze regeling.

Procesevaluatie Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Sinds 2016 biedt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam een ambitieus en omvangrijk integratieprogramma voor 200 Syrische gezinnen in Rotterdam. Hoe is de uitvoering verlopen, hoe hebben deelnemers het programma ervaren en welke lessen zijn hieruit te trekken?

Loopbaanbeleid Gemeenten

Hoe geven Nederlandse gemeenten vorm aan het loopbaanbeleid voor hun medewerkers?