Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Partiële evaluatie weigeraanpak

Door het ministerie van JenV zijn maatregelen genomen om het weigeren van medewerking aan gedragskundig onderzoek in een strafrechtelijk onderzoek tegen te gaan. Wij voeren in opdracht van het WODC een partiële evaluatie uit van deze ‘weigeraanpak’.

Vooronderzoek procesindicatoren aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Procesindicatoren helpen om inzicht te krijgen in het hulpverleningsproces bij gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). Het idee is dat door in de Impactmonitor Huiselijk geweld en Kindermishandeling ook te monitoren op procesindicatoren, betrokken partijen beter met en van elkaar kunnen leren om zo de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verder te verbeteren. Wij deden onderzoek naar de mogelijkheden om procesinformatie geautomatiseerd op te halen uit dossiers bij betrokken instanties.

Instrumentontwikkeling regionaal zicht op seksueel geweld

Vaak ontbreekt het zicht op de aard en omvang van seksueel geweld in regio's. Dit bemoeilijkt het opstellen of doorontwikkelen van een regionale aanpak. In opdracht van het ministerie van VWS hebben wij voor vijf regio's een instrument ontwikkeld dat zicht geeft op de aard en omvang van seksueel geweld. Het instrument draagt onder andere bij aan het aanscherpen van de aanpak en het agenderen van de problematiek.

Evaluatie Brede Regeling Combinatiefuncties

Via de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk functionarissen (buursportcoaches en cultuurcoaches) inzetten die sport of cultuur verbinden met andere domeinen, zoals onderwijs, zorg of welzijn. Mede met deze regeling wil de rijksoverheid eraan bijdragen dat iedereen een leven lang met plezier kan sporten en bewegen en toegang heeft tot cultuur. Samen met Cebeon evalueerden we de inrichting en de werking van de regeling.

LHBTI’s, bekeerlingen en religieverlaters in de asielopvang

LHBTI-asielzoekers, bekeerlingen en religieverlaters hebben te maken met specifieke kwetsbaarheden in de asielopvang voortkomend uit hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of levensbeschouwelijke overtuiging. Om de opvang van deze groepen te verbeteren is meer aandacht nodig voor sociale veiligheid, de mogelijkheden om uiting te geven aan de eigen identiteit en voor het aangaan van sociale relaties buiten het AZC.

Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties

De Nederlandse arbeidsmarkt is continue in beweging, zo ook binnen woningcorporaties. Welke ontwikkelingen zijn er op de arbeidsmarkt van woningcorporaties tussen nu en 2025? Welke mogelijkheden en oplossingen zijn er voor personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid van personeel? Wij voerden in 2021 het arbeidsmarktonderzoek van de woningcorporatiesector uit, in opdracht van het Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW).

Samen Beslissen niet vanzelfsprekend in onderwijs zorgprofessionals

Samen met de patiënt beslissen over de behandeling wordt steeds belangrijker in de zorg. Wij hebben het afgelopen half jaar samen met Nivel onderzoek gedaan naar de manier waarop zorgprofessionals in de medisch-specialistische zorg tijdens hun opleiding hiervoor de benodigde competenties aanleren. Uit de inventarisatie blijkt dat er in uiteenlopende mate aandacht is voor Samen Beslissen in bestaande opleidings- en (na)scholingsaanbod.

Verkenning nadere maatregelen en regelgeving ter voorkoming en tegengaan van LHBT+ conversie

Welke maatregelen en regelgeving zouden in Nederland in kunnen worden gezet om zogenaamde ‘LHBT+ conversie’ tegen te gaan? Om deze vraag te beantwoorden brengen we, in samenwerking met de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit, in kaart welke mogelijkheden er zijn. Daarbij kijken we ook wat er te leren valt van ervaringen in het buitenland.

Het Charter Diversiteit: Monitor 2020

Het Charter Diversiteit beoogt meer diversiteit en inclusie te realiseren op de werkvloer. In opdracht van SER Diversiteit in Bedrijf inventariseerden wij de resultaten van het Charter Diversiteit in 2020.

Evaluatie van de Leerwerkloketten

In alle arbeidsmarktregio’s zijn leerwerkloketten actief die helpen en ondersteunen bij vragen op het gebied van leren en werken. Samen met CINOP-ECBO onderzoeken we de meerwaarde van de leerwerkloketten en verbetermogelijkheden voor de toekomst.