Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling

De gemeente Roosendaal wil expliciet aandacht besteden aan de aanpak ouderenmishandeling. Hiertoe schrijven wij in samenwerking met de gemeente een lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling waarin concrete doelen en acties opgenomen zijn.

Overzicht van effectieve inclusie-interventies Rijksoverheid

Welke interventies dragen daadwerkelijk bij aan een veilige, meer inclusieve cultuur? En wat zijn do’s en don'ts als je een succesvolle inclusie-interventie wil opzetten? In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) doen we onderzoek naar inclusie-interventies bij de rijksoverheid.

Verkenning nadere maatregelen en regelgeving ter voorkoming en tegengaan van LHBT+ conversie

Welke maatregelen en regelgeving zouden in Nederland in kunnen worden gezet om zogenaamde ‘LHBT+ conversie’ tegen te gaan? Om deze vraag te beantwoorden brengen we, in samenwerking met de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit, in kaart welke mogelijkheden er zijn. Daarbij kijken we ook wat er te leren valt van ervaringen in het buitenland.

Informatieoverdracht COA naar asielzoekers

Wanneer asielzoekers aankomen in een asielzoekerscentrum krijgen zij van het COA informatie over verschillende onderwerpen. Wij onderzochten hoe asielzoekers deze informatieoverdracht ervaren, is het de informatie die zij nodig hebben en is alles begrijpelijk?

Evaluatie subsidieregeling Extra Hulp voor de Klas

Voor het ministerie van OCW hebben wij in samenwerking met ECBO onderzoek gedaan naar het aanvraag- en uitvoeringsproces en de opbrengsten van de subsidieregeling ‘Extra hulp voor de klas’ (EHK).

Mensenhandel zichtbaar maken. Leren van onderzoek in Ede en Utrecht

Hoe kunnen gemeenten zicht op mensenhandel krijgen? In opdracht van CoMensha, VNG en gemeenten Ede en Utrecht onderzochten wij hoe deze twee gemeenten mensenhandel lokaal in beeld brengen.

Trainen op aandacht voor gender in aanpak huiselijk geweld

Voor het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis ontwikkelde Regioplan een aantal instrumenten voor het verbeteren van de aandacht voor gender in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Twee van die instrumenten worden nu getest in trainingen aan professionals. Wij evalueren deze test.

De aard en effecten van prostitutiebeleid

Welke verschillende typen prostitutiebeleid zijn er? En wat weten we over de effecten ervan? Wij onderzochten het voor het WODC.

Seksbranche 2020

Wat is de aard en omvang van de Nederlandse seksbranche en hoe kijken gemeenten tegen hun seksbranche aan? Wij deden er voor het WODC onderzoek naar.

Partiële evaluatie weigeraanpak

Door het ministerie van JenV zijn maatregelen genomen om het weigeren van medewerking aan gedragskundig onderzoek in een strafrechtelijk onderzoek tegen te gaan. Wij voeren in opdracht van het WODC een partiële evaluatie uit van deze ‘weigeraanpak’.