De ideeën die we hebben over mannelijkheid en vrouwelijkheid hebben een grote invloed op de rollen en kansen die mensen nemen en toebedeeld krijgen- onder andere thuis, op het werk en in de openbare ruimte. We voeren al jarenlang onderzoek en adviestrajecten uit over gendergelijkheid en de emancipatie en acceptatie van lhbtiq+-personen.

Vrouwen en meisjes worden disproportioneel vaak slachtoffer van geweld in de huiselijke sfeer en andere vormen van (seksueel) geweld. Dit geldt ook voor mensen die in hun genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie of lichaam afwijken van wat gezien wordt als de norm: lhbtiq+-personen. In onze onderzoeks- en adviestrajecten ondersteunen we gemeenten en Rijk om te komen tot een aanpak die gender adresseert als oorzaak voor dit geweld. Belangrijk hierin is het beter meten en duiden van verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld in slachtoffer- en daderschap, en wat betreft de context en impact van onveiligheid en geweld. Dit met als doel passende handelingsperspectieven te identificeren.

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Katrien of Hanna.

Opvangplaatsen voor acute crisissituaties

Is de huidige capaciteit aan opvangplaatsen voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang voldoende? En waar liggen de knelpunten en oplossingsrichtingen bij een eventueel tekort? Wij deden onderzoek naar deze specifieke opvangplaatsen in de vrouwenopvang.

Veilige Steden

In het landelijke programma Veilige Steden zetten gemeenten zich extra in voor veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte en het uitgaan. In opdracht van het ministerie van OCW ondersteunen wij de deelnemende gemeenten tot en met eind 2022 met kennis, advies en door het faciliteren van uitwisseling.

Uitwerking aanbevelingen GREVIO

De implementatie van het Verdrag van Istanbul vraagt een vertaling naar de Nederlandse beleids- en uitvoeringspraktijk om te komen tot een meer gendersensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Wij ondersteunen de betrokken ministeries bij het maken van die vertaalslag.

Hoe creëren we als samenleving een meer evenwichtige balans in de verdeling van arbeid en onbetaalde zorgtaken tussen partners in een huishouden? En hoe komen we tot een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in leidinggevende posities? Dit type vragen staat centraal in onze gendergevoelige onderzoeks- en adviestrajecten. Met evaluaties, beleidsdoorlichtingen en genderscans brengen we de stand van zaken en mogelijkheden in beeld.

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Jeanine of Heleen.

Charter Diversiteit: ervaringen en resultaten uit de praktijk

Mede naar aanleiding van het SER-advies ‘Discriminatie werkt niet!’ is in 2015 het project Diversiteit in Bedrijf gestart. Onderdeel van het project is het Charter Diversiteit waaraan bedrijven zich op vrijwillige basis committeren. De eerste resultaten laten zien dat dit een nieuwe impuls of focus geeft aan het diversiteitsbeleid van bedrijven.

Beleidsdoorlichting emancipatiebeleid

Eén van de doelen van het Nederlandse emancipatiebeleid is het realiseren van gendergelijkheid wat betreft arbeid. Activiteiten voor dit doel behelzen onder andere agendering en bewustwording van belemmeringen voor gendergelijkheid en het aanjagen van lokaal gendersensitief beleid. Wij brachten in kaart hoe dit beleid uitpakt in de praktijk.

Evaluatie Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) regelt dat partners na de geboorte van hun kind recht hebben op (deels) doorbetaald verlof. Het doel van de wet is het creëren van een meer evenwichtige balans van zorgtaken en betaald werk tussen partners. Wij brengen het gebruik en de effecten van de WIEG in kaart.

Er zijn grote stappen gezet zijn op het gebied van gelijkheid in de Nederlandse samenleving, ook wanneer mensen verschillen wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken. Maar er is net zo goed nog veel werk aan de winkel. Onze projecten rondom emancipatie van lhbtiq+-personen richten zich onder andere op aspecten zoals maatschappelijke acceptatie, inclusie op de werkvloer, de aanpak van discriminatie en hulpbehoefte en hulpaanbod.

Geïnteresseerd in ons werk op dit thema? Neem contact op met Heleen of Hanna.

Hulpbehoefte en hulpaanbod cultureel-etnische en religieuze LHBT’S

Dit onderzoek richt zich op de mate waarin Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT’s) die tot een religieuze of cultureel-etnische minderheidsgroep horen onvrijheid ervaren om hun gedrag, identiteit en levenswijze vorm te geven. Daarbij brachten we in beeld hoe zij met onvrijheid omgaan en de mate waarin hulpverleningsinstanties zicht hebben op problematiek en daarop inspelen.

Beleidsdoorlichting emancipatiebeleid

Hoe staat het met de gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie en genderidentiteit in Nederland en hoe draagt het emancipatiebeleid hieraan bij? Deze beleidsdoorlichting geeft inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid van het emancipatiebeleid in de jaren 2014-2018.

Uitgelicht

Veilige Steden: kennisproducten over de aanpak van onveiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte

Hoe zorgen gemeenten voor meer veiligheid voor vrouwen en meisjes in de openbare ruimten en bij het uitgaan? Wij ondersteunen gemeenten in hun aanpak en ontwikkelden in dat kader twee kennisproducten.

Masterclass Gendersensitieve aanpak van HGKM: wat ga je nu echt zien als je beter kijkt?

Wat levert de aandacht voor verwachtingen, rolpatronen, controle, macht en ongelijkheid op voor een effectieve aanpak HGKM? En bovenal ook: wat kan je missen als je die onderliggende patronen niet mee neemt? In opdracht van het landelijk programma Geweld hoort nergens Thuis gaven wij samen met Wilde Kastanje de masterclass gendersensitief handelen in de aanpak van huiselijk geweld kindermishandeling (HGKM).

Onze medewerkers op het terrein gendergelijkheid, lhbtiq+ en emancipatie

Diensten

Werkvelden