De ideeën die we hebben over mannelijkheid en vrouwelijkheid hebben een grote invloed op de rollen en kansen die mensen nemen en toebedeeld krijgen- onder andere thuis, op het werk en in de openbare ruimte. We voeren al jarenlang onderzoek en adviestrajecten uit over gendergelijkheid en de emancipatie en acceptatie van lhbtiq+-personen.

Vrouwen en meisjes worden disproportioneel vaak slachtoffer van geweld in de huiselijke sfeer en andere vormen van (seksueel) geweld. Dit geldt ook voor mensen die in hun genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie of lichaam afwijken van wat gezien wordt als de norm: lhbtiq+-personen. In onze onderzoeks- en adviestrajecten ondersteunen we gemeenten en Rijk om te komen tot een aanpak die gender adresseert als oorzaak voor dit geweld. Belangrijk hierin is het beter meten en duiden van verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld in slachtoffer- en daderschap, en wat betreft de context en impact van onveiligheid en geweld. Dit met als doel passende handelingsperspectieven te identificeren.

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Katrien de Vaan.

Gebruiken van de Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Hoe kan kennis uit de Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ingezet worden voor een effectievere aanpak HGKM? Regioplan ontwikkelde een aantal instrumenten die gemeenten, regio’s en hun ketenpartners daarbij helpen.

Veilige Steden

In het landelijke programma Veilige Steden zetten gemeenten zich extra in voor veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte en het uitgaan. In opdracht van het ministerie van OCW ondersteunen wij de deelnemende gemeenten tot en met eind 2022 met kennis, advies en door het faciliteren van uitwisseling.

Aandacht voor gender in aanpak huiselijk geweld: handreiking voor casuïstiekbespreking en training

Voor het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis ontwikkelde Regioplan een handreiking casuïstiekbespreking voor het verbeteren van de aandacht voor gender in de aanpak van huiselijk geweld. Deze handreiking is getest in trainingen aan professionals en aan deze eerste ervaringen aangepast.

Hoe creëren we als samenleving een meer evenwichtige balans in de verdeling van arbeid en onbetaalde zorgtaken tussen partners in een huishouden? En hoe komen we tot een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in leidinggevende posities? Dit type vragen staat centraal in onze gendergevoelige onderzoeks- en adviestrajecten. Met evaluaties, beleidsdoorlichtingen en genderscans brengen we de stand van zaken en mogelijkheden in beeld.

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Hedwig Rossing.

Het Charter Diversiteit: Monitor 2020

In 2020 inventariseerden wij voor het derde jaar op een rij de resultaten van het Charter Diversiteit, in opdracht van SER Diversiteit in Bedrijf. Arbeidsorganisaties kunnen de Charter Diversiteit ondertekenen om inclusie en diversiteit in hun organisatie te bevorderen.

Beleidsdoorlichting emancipatiebeleid

Eén van de doelen van het Nederlandse emancipatiebeleid is het realiseren van gendergelijkheid wat betreft arbeid. Activiteiten voor dit doel behelzen onder andere agendering en bewustwording van belemmeringen voor gendergelijkheid en het aanjagen van lokaal gendersensitief beleid. Wij brachten in kaart hoe dit beleid uitpakt in de praktijk.

Evaluatie Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) regelt dat partners na de geboorte van hun kind recht hebben op (deels) doorbetaald verlof. Het doel van de wet is het creëren van een meer evenwichtige balans van zorgtaken en betaald werk tussen partners. Wij brengen het gebruik en de effecten van de WIEG in kaart.

Er zijn grote stappen gezet zijn op het gebied van gelijkheid in de Nederlandse samenleving, ook wanneer mensen verschillen wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken. Maar er is net zo goed nog veel werk aan de winkel. Onze projecten rondom emancipatie van lhbtiq+-personen richten zich onder andere op aspecten zoals maatschappelijke acceptatie, inclusie op de werkvloer, de aanpak van discriminatie en hulpbehoefte en hulpaanbod.

Geïnteresseerd in ons werk op dit thema? Neem contact op met Frank Kriek.

Hulpbehoefte en hulpaanbod cultureel-etnische en religieuze LHBT’S

Dit onderzoek richt zich op de mate waarin Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT’s) die tot een religieuze of cultureel-etnische minderheidsgroep horen onvrijheid ervaren om hun gedrag, identiteit en levenswijze vorm te geven. Daarbij brachten we in beeld hoe zij met onvrijheid omgaan en de mate waarin hulpverleningsinstanties zicht hebben op problematiek en daarop inspelen.

Verkenning nadere maatregelen en regelgeving ter voorkoming en tegengaan van LHBT+ conversie

In opdracht van het ministerie van OCW voeren we een verkennend onderzoek uit naar maatregelen en regelgeving ter voorkoming en tegengaan van ‘LHBT+ conversie’. Hiervoor werken we samen met onderzoekers Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit.

Uitgelicht

"Intensieve regie op complexe casuïstiek wérkt"

Complexe casuïstiek vraagt om een intensieve vorm van regie. De gemeente Goeree-Overflakkee werkt inmiddels ruim twee jaar met zogenoemde intensieve casusregie bij casussen met complex huiselijk geweld. Onze recente evaluatie laat zien dat die aanpak werkt en werpt meer licht op de werkzame mechanismen.

Programma Veilige Steden krijgt vervolg na positieve evaluatie

Binnen het programma Veilige Steden (een initiatief van het ministerie van OCW) zetten momenteel zestien gemeenten zich extra in voor de veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Regioplan ondersteunt de deelnemende gemeenten en hun partners hierbij met kennis, advies en het faciliteren van uitwisseling.

Onze medewerkers op het terrein gendergelijkheid, lhbtiq+ en emancipatie

Diensten

Werkvelden