We ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid en de beleidsvisie. Dat doen we door informatie te structureren en verkennend onderzoek te doen in het veld. Maar ook door de beleidslogica en beleidsdoelstellingen aan te scherpen of beleidsnotities (mede) op te stellen. In visie- en strategiesessies helpen we draagvlak te vinden in de eigen organisatie of in het veld. De meeste van deze ondersteunende acties komen terug in de volledige implementatietrajecten die we verzorgen.

Wij bieden tevens trainingen aan die kunnen helpen bij het ontwikkelen van beleid! Meer informatie? Bekijk dan onze trainingspagina voor een overzicht!

 

We verzorgen complete implementatietrajecten. Op basis van een probleemanalyse ontwerpen we heldere doelstellingen en een strategie om deze te bereiken. Daarmee gaan we aan de slag en zorgen voor de realisatie van een project, plan of beleidslijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katrien de Vaan of Miranda Witvliet.

Implementatietraject Impactmonitor Huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoe kan kennis uit de Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling ingezet worden voor een effectievere aanpak HGKM? Regioplan biedt zowel beleid als praktijk van gemeenten, regio’s en hun ketenpartners ondersteuning in het gebruik van de Impactmonitor.

Ontwikkeling methodiek Kinderrechtenmonitor

Het Kinderrechtencollectief wil vanaf 2023 jaarlijks een kinderrechtenmonitor publiceren. De monitor moet als input dienen voor de kinderrechtendialogen met ministeries.Wij helpen het Kinderrechtencollectief met het ontwikkelen van de monitor, zodat de monitor vanaf 2023 jaarlijks kan worden uitgebracht.

Advisering en begeleiding Veilige Steden

Naroepen, achtervolgen, betasten – meisjes en vrouwen krijgen disproportioneel vaak te maken met onveiligheid in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Door het hele land zijn er daarom gemeenten die zich binnen het programma Veilige Steden extra inzetten voor de veiligheid van vrouwen en meisjes. De nadruk ligt daarbij op veiligheid in de openbare ruimte en met het uitgaan. Als organisator van het programma Veilige Steden heeft het ministerie van OCW aan ons gevraagd om de deelnemende gemeenten tot en met 2022 te ondersteunen met kennis, advies en het faciliteren van uitwisseling.

 

Op basis van opgedane kennis uit onze eerdere onderzoeken, toegespitst op de specifieke (lokale) praktijk, ontwikkelen we nieuwe methodiek voor onder andere monitors en nieuwe werkwijzen in diverse branches.

Voor meer informatie kunt u op contact opnemen met Katrien de Vaan.

Ontwikkeling methodiek Kinderrechtenmonitor

Het Kinderrechtencollectief wil vanaf 2023 jaarlijks een kinderrechtenmonitor publiceren. Wij helpen het collectief met het ontwikkelen van de monitor.

Ontwikkeling van intensieve casusregie in het sociaal domein

De aard van HGKM-casuïstiek is vaak meervoudig complex en structureel onveilig. Ook in deze heftige casuïstiek vormt het lokaal veld vaak de basis voor zorg en ondersteuning. Dat vraagt een goede regie op de casus die zorg draagt voor een daadwerkelijk integrale, systeemgerichte aanpak en zicht op veiligheid. Deze nieuwe werkwijze hebben we in de uitvoering zelf ontwikkeld samen met de casusregisseurs en hun samenwerkingspartners in het lokaal veld.

Diensten

Werkvelden