Neem deel aan onze Online KennisKamers met thema-experts in het maatschappelijk domein

26-03-2020

De Corona-crisis is heftig, maar haalt ook door het hele land het beste in mensen naar boven. Overal ontstaan nieuwe manieren om verbinding met elkaar te houden en wisselen mensen tips uit. Daar willen we aan bijdragen en daarom organiseren we de komende weken gratis Online KennisKamers

Ons Kennisnetwerk Sociaal Domein open voor crisisvraagstukken

20-03-2020

Het Corona-virus zorgt voor nieuwe vraagstukken, want wat vraagt de crisis van de partners in het sociaal domein? Wij stellen ons Kennisnetwerk Sociaal Domein graag ter beschikking aan meer professionals, ambtenaren en zelfstandigen die werkzaam zijn in het sociaal domein.

Onze projecten gaan door

18-03-2020

Onze projecten gaan gewoon door, in gevallen waar dit niet mogelijk is nemen wij contact met u op. Regioplan volgt de adviezen naar aanleiding van het coronavirus op. Wij werken daarom zoveel mogelijk vanuit huis, maar zijn goed bereikbaar. Met vragen en verzoeken kunt u ons bellen en e-mailen op de gebruikelijke telefoonnummers en e-mailadressen.

Samen het verschil maken voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte!

02-03-2020

Op donderdag 20 februari 2020 organiseerden Berenschot, Regioplan, Loopbaangroep-OU en De Normaalste Zaak de werktafel “Samen kansen creëren – inclusie versnellen voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte op de arbeidsmarkt”. Met als doel kennis over effectieve begeleiding van jongeren met een beperking richting werk praktisch bruikbaar te maken en oplossingsrichtingen voor dit maatschappelijke vraagstuk een stap dichterbij te brengen.

Hoe verder met de kwaliteitsverbetering in het primair onderwijs?

28-02-2020

De minister constateert dat de sectorakkoorden hebben geleid tot een verbetering, maar dat er nog meer nodig is. Hij kent , mede op basis van ons onderzoek, de daarvoor bedoelde prestatieboxmiddelen nog een jaar langer toe.

Communicatie over pensioenen kan een stuk beter!

25-02-2020

Wat weet de werknemer over zijn of haar pensioen? En welke bijdrage leveren hieraan de - in de Wet Pensioencommunicatie vastgelegde - instrumenten als het UPO en Mijnpensioenoverzicht.nl? Wat gaat goed en waar zitten de aanknopingspunten voor verbetering?

Risicoprofielen slachtoffers van ouderenmishandeling

20-02-2020

Ouderenmishandeling komt helaas regelmatig voor onder ouderen in Nederland. Om de vaak verborgen problematiek beter te kunnen herkennen heeft het ministerie van VWS ons gevraagd risicoprofielen van slachtoffers van ouderenmishandeling te ontwikkelen die bij moeten dragen aan verbeterde signalering van deze slachtoffers.

Het nieuwe sponsorconvenant biedt scholen meer houvast

18-02-2020

Onlangs is een nieuw sponsorconvenant getekend, waarin is vastgelegd hoe scholen in het funderend onderwijs met sponsoring kunnen omgaan. In het nieuwe convenant is meer aandacht voor datalevering en de rol van de medezeggenschap.

Bouwstenen voor toekomstige onderwijsbevoegdheden

18-02-2020

Bestaande regelgeving over bevoegdheid en inzetbaarheid levert in de praktijk verschillende knelpunten op. Het ministerie van OCW heeft daarom samen met sociale partners en lerarenopleidingen gevraagd om bouwstenen te verkennen voor een andere inrichting van het stelsel van bevoegdheden voortgezet onderwijs.

Preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling op wijkniveau: hoe doe je dat?

17-02-2020

Wij hebben bouwstenen ontwikkeld waarmee gemeenten, professionals en bewoners samen, op wijkniveau, kunnen werken aan de preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling.