Risicoprofielen slachtoffers van ouderenmishandeling

20-02-2020

Ouderenmishandeling komt helaas regelmatig voor onder ouderen in Nederland. Om de vaak verborgen problematiek beter te kunnen herkennen heeft het ministerie van VWS ons gevraagd risicoprofielen van slachtoffers van ouderenmishandeling te ontwikkelen die bij moeten dragen aan verbeterde signalering van deze slachtoffers.

Het nieuwe sponsorconvenant biedt scholen meer houvast

18-02-2020

Onlangs is een nieuw sponsorconvenant getekend, waarin is vastgelegd hoe scholen in het funderend onderwijs met sponsoring kunnen omgaan. In het nieuwe convenant is meer aandacht voor datalevering en de rol van de medezeggenschap.

Bouwstenen voor toekomstige onderwijsbevoegdheden

18-02-2020

Bestaande regelgeving over bevoegdheid en inzetbaarheid levert in de praktijk verschillende knelpunten op. Het ministerie van OCW heeft daarom samen met sociale partners en lerarenopleidingen gevraagd om bouwstenen te verkennen voor een andere inrichting van het stelsel van bevoegdheden voortgezet onderwijs.

Preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling op wijkniveau: hoe doe je dat?

17-02-2020

Wij hebben bouwstenen ontwikkeld waarmee gemeenten, professionals en bewoners samen, op wijkniveau, kunnen werken aan de preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Huiselijk geweld: vergeet de rol van gender niet!

12-02-2020

Onlangs rapporteerde GREVIO over de naleving door Nederland van het Verdrag van Istanbul. Zij benadrukken daarbij het belang van het onderscheid tussen mannen en vrouwen in de aanpak van huiselijk geweld. Wij ontwikkelden enkele jaren geleden een toolkit om dit onderscheid in beleid en uitvoering te ondersteunen.

Oplossingen voor het lerarentekort

04-02-2020

Vorige week was de landelijke staking in het onderwijs. Wij organiseerden een bijeenkomst voor schoolbestuurders, schoolleiders en HR-medewerkers van scholen in het primair onderwijs.

Inspiratiesessie Lerarentekort

23-01-2020

Het tekort aan leraren in het primair onderwijs neemt landelijk toe. Scholen en gemeenten gaan op verschillende manieren om met het lerarentekort, maar een goed overzicht van concrete oplossingen en overwegingen hierin ontbreekt. Daarom organiseert Regioplan op 30 januari, tijdens de tweedaagse onderwijsstaking, een inspiratiesessie over het lerarentekort.

Kansrijk leren kiezen voor een goede toekomst

13-01-2020

Met het project BRIDGE wil het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid de positie van jongeren van Rotterdam-Zuid op de arbeidsmarkt versterken. Met ons onderzoek hebben we ervaren opbrengsten en aangrijpingspunten voor doorontwikkeling van het project in kaart gebracht.

Voor het voetlicht: Sanne Berends

08-01-2020

Onze collega Sanne Berends heeft recentelijk haar proefschrift 'Acquiring Dutch quantitative ER' succesvol verdedigd. Het is een taalkundig proefschrift naar de verwerving van het Nederlands (meer specifiek: de verwerving van Nederlandse kwantitatieve constructies). Zij kijkt tevreden terug op deze dag en vertelt ons meer over haar promotieonderzoek.

Vrijwillige ouderbijdrage: nu echt vrijwillig

20-12-2019

De vrijwillige ouderbijdrage in het onderwijs staat al jaren ter discussie. Deze week werd ons onderzoek ‘Scenario’s vrijwillige ouderbijdrage po en vo’ uit 2018 weer actueel door een nieuw wetsvoorstel hierover