Nog maar net uit de transitie en nog volop in de transformatie. Op zoek naar een nieuwe balans: in de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders; in de verhouding tussen nulde-, eerste- en tweedelijnsvoorzieningen; in de verhouding tussen eigen kracht, samenkracht en professionele ondersteuning; en in nog veel meer. Wij ondersteunen gemeenten en zorgaanbieders bij het vinden van die balans door als sparringpartner op te treden, nieuw beleid te helpen ontwikkelen en implementeren, en de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid in kaart te brengen. We doen dat onder andere op de onderstaande thema’s.

Hoe organiseer je het samenspel tussen voorliggende voorzieningen, eerste en tweede lijn zo, dat burgers die een steuntje in de rug nodig hebben dat op tijd krijgen en er ook echt mee geholpen zijn? We helpen gemeenten om inzicht te krijgen in het functioneren van de toegang en die toegang in te richten volgens de uitgangspunten van de transformatie. Met onderzoek creëren we een stevige kennisbasis die we vervolgens gebruiken voor doorontwikkeling.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op dit thema? Neem contact op met Frank Kriek of Katrien de Vaan.

Toegang zorg en sociale draagkracht Heerde

Hoe functioneert de toegang tot zorg en ondersteuning voor jongeren en volwassenen in Heerde? Wordt er in de praktijk daadwerkelijk gewerkt conform de uitgangspunten van de transformaties?

Eigen kracht in het Amersfoortse sociaal domein

Wat betekent dat eigenlijk: ‘inzetten op eigen kracht’?

Transformatie sociaal domein Leidschendam Voorburg

Wat is er nodig om te komen tot een fundamenteel andere aanpak in het voorliggend veld van het sociaal domein?

Sociale wijkteams, ook wel gebiedsteams genoemd, vormen een essentieel onderdeel van de transformatie in het sociaal domein. Er wordt veel van ze verwacht, maar wat hebben ze nodig om die verwachtingen waar te maken? We onderzoeken de werkwijze van de sociale teams, adviseren gemeenten over de inrichting en de aansturing, en identificeren effecten van de keuzes die gemeenten maken met betrekking tot deze teams.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op dit thema? Neem contact op met Frank Kriek of Katrien de Vaan.

Evaluatie wijkteams Vlaardingen

Doen de wijkteams wat de gemeente had beoogd? En leidt dat tot de gewenste resultaten?

Doeltreffendheid jeugdzorg Hart van Brabant

Krijgen jeugdigen de zorg die nodig is en is de gemeente financieel en beleidsinhoudelijk ‘in control’? De antwoorden resulteerden in bijstelling van beleid en uitvoering.

Evaluatie gebiedsteams

Zijn de voorwaarden aanwezig om op de lange termijn de beoogde doelen van de transformatie te realiseren? We onderzochten de gebiedsteams in vier gemeenten.

Hoe presteert een gemeente ten opzichte van andere gemeenten in het sociaal domein? Is er voldoende grip op de gemeentelijke toegang en de parallelle toegangen? Hoe staat de gemeente er in het sociaal domein financieel voor? Door gemeenten te benchmarken met vergelijkbare gemeenten analyseren we op welke onderdelen goed gepresteerd wordt en waar verbetermogelijkheden liggen. Daarvoor maken we gebruik van een unieke combinatie van financiële benchmarks en kwalitatieve analyses.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op dit thema? Neem contact op met Frank Kriek of Katrien de Vaan.

De drie decentralisaties in Venlo

Wat veroorzaakt de budgetoverschrijdingen in het Venlose sociaal domein?

Evaluatie wijkteams Vlaardingen

Doen de wijkteams wat de gemeente had beoogd? En leidt dat tot de gewenste resultaten?

Evaluatie jeugdzorg Horst aan de Maas

Hoe functioneert de toegang naar de jeugdzorg voor jongeren en gezinnen in de gemeente Horst aan de Maas? Wat is het verloop van jeugdzorgcliënten en welke trends zijn zichtbaar?

De transformatie in het sociaal domein leidt tot nieuwe vormen van (keten)samenwerking. De rol van vrijwilligers en mantelzorgers wordt steeds belangrijker. Wijkwelzijn krijgt een nieuwe rol. Het naar voren halen van specialistische zorg in sociale wijkteams biedt nieuwe perspectieven. Dat gaat allemaal niet vanzelf: ketenpartners moeten elkaar kennen, verwachtingen moeten duidelijk zijn en samenwerking vereist sturing. Wij begeleiden gemeenten en instellingen bij deze transformatie.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op dit thema? Neem contact op met Frank Kriek of Katrien de Vaan.

Transformatie sociaal domein Leidschendam Voorburg

Wat is er nodig om te komen tot een fundamenteel andere aanpak in het voorliggend veld van het sociaal domein?

Wijkaanpak huiselijk geweld Tilburg

Wat kunnen en moeten de partners in de wijk doen in de aanpak van huiselijk geweld?

Basisaanpak ontspoorde mantelzorg

Wanneer mantelzorgers de grenzen van goede zorg overschrijden en er zich één of meerdere vormen van ouderenmishandeling voordoen spreekt men van ontspoorde mantelzorg. Wij ontwikkelden pilots en formuleerden een basisaanpak.

De transformatie in het sociaal domein nodigt uit om nieuwe initiatieven te honoreren en kritisch te kijken naar bestaande subsidiestromen. De effectiviteit van bestede subsidiegelden komt daarbij steevast aan de orde. Wij hebben een systematiek ontwikkeld die de evalueerbaarheid van subsidies in de sociale basis vergroot. Daarmee geven we inzicht in de effectiviteit van deze subsidiegelden. De systematiek is makkelijk toepasbaar en reeds omarmd door meerdere gemeenten en instellingen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op dit thema? Neem contact op met Frank Kriek.

Doeltreffendheid subsidies sociale basis Haarlem

Zijn de subsidiegelden in het sociaal domein effectief en doelmatig? We onderzochten het in gemeente Haarlem en brachten verbetervoorstellen in de praktijk.

Workshop effectiviteit sociaal domein Drenthe

Het meten van outcome in het sociaal domein is niet eenvoudig. Voor verschillende gemeenten hebben we samen met Cebeon over dit thema een workshop georganiseerd.

Doelmatigheid en doeltreffendheid van het sociale welzijnsbeleid

Is de subsidieverstrekking doelmatig en doeltreffend en is de aansturing van het stadsdeel efficiënt? Wij onderzochten het voor het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer.

Uitgelicht

Meldcodetour

Met de Meldcodetour moet het gebruik van de aangescherpte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling worden gestimuleerd en verbeterd.

 

Verbeterde subsidiesystematiek sociaal domein

Wij bieden gemeenten en maatschappelijke instellingen ondersteuning aan bij het verbeteren van de subsidiesystematiek in het sociaal domein.

Onze collega’s binnen het werkveld sociaal domein

Diensten

Werkvelden