Twee derde van de Nederlandse beroepsbevolking verricht betaalde arbeid. Ieders werkend bestaan ziet er anders uit: voltijd of deeltijd, fysiek of mentaal werk en soms met extra ondersteuning. Onder welke omstandigheden en tegen welke arbeidsvoorwaarden werken al deze verschillende mensen? En die een derde die niet aan het werk is, hoe voorzien zij in hun dagelijks bestaan? Hoe ondersteunen we burgers die (weer) willen of moeten gaan werken als het vinden van een baan voor hen niet vanzelfsprekend is?

Bij een beleidsvraagstuk rond arbeid en sociale zekerheid bent u bij ons aan het goede adres. Als u klikt op onze specialisaties hieronder kunt u meer lezen over onze projecten.

Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor de economische prestaties en ontwikkeling van regio’s, en voor het leefklimaat, het welzijn en de welvaart van de mensen die er wonen. Tekorten op de arbeidsmarkt maken wij inzichtelijk door vacatureanalyses. Daarnaast onderzoeken we de doelmatigheid van opleidingen (zie ook werkveld onderwijs) met het oog op de aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook brengen wij arbeidsmobiliteit voor diverse sectoren in kaart.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema, neem contact op met Wiebe Korf of Jos Lubberman.

Toekomstige vraag naar medisch specialisten

Prognose op basis van demografische bevolkingsontwikkeling, ten behoeve van het rekenmodel dat het Capaciteitsorgaan gebruikt voor het opstellen van het Capaciteitsplan voor de medisch specialisten en klinisch technologische beroepen.

De arbeidsmarkt van het sociaal domein

De arbeidsmarkt van het sociaal domein heeft na de decentralisatie van de Jeugdwet en de Wmo en de invoering van de Participatiewet te maken gehad met grote veranderingen. Wij onderzochten wat de gevolgen zijn voor het werken in het sociaal domein.

Impactevaluatie INTERREG Nederland-Duitsland

Evaluatie van een stimuleringsprogramma voor grensoverschrijdende sociaaleconomische samenwerking.

De werkvloer ziet er vandaag anders uit dan gisteren. Met de komst van nieuwe technologieën en innovaties is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema geworden. De flexibele schil van werkgevers dijt uit en minder mensen ervaren baanzekerheid. Dit creëert uitdagingen voor HRM-beleid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema, neem contact op met Wiebe Korf of Vera Haanstra.

Monitor My Red Light

Sekswerk in zelfbeheer klinkt mooi, maar wat is precies de impact ervan? Wij monitoren het initiatief gedurende enkele jaren.

Tweedeloopbaanbeleid bij de brandweer

We onderzochten de stand van zaken van het tweedeloopbaanbeleid van de brandweer. Dit beleid heeft als doel dat medewerkers maximaal twintig jaar in een bezwarende functie actief zijn.

Evaluatie Wet Pensioencommunicatie

Pensioenuitvoerders hebben communicatieverplichtingen naar deelnemers. Zijn de wettelijke informatiedoelen bereikt, worden ze gedragen door de sector en zijn ze te bereiken op een minder belastende manier?

Meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Nieuwkomers, ouderen, voortijdig schoolverlaters en mensen met een beperking kunnen moeite hebben een plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Wij onderzoeken hoe deze groepen geholpen kunnen worden om hun talenten duurzaam in te zetten.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema, neem contact op met Yannick Bleeker of Rosanne Schaap.

Willen, kunnen en doen van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Mensen die ziek zijn en gedeeltelijk niet kunnen werken, kunnen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. Regioplan voert samen met Centerdata en de TU Delft een participatief actieonderzoek uit om te ontdekken hoe mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering nog beter geholpen kunnen worden.

Detacheringsfaciliteiten in de Participatiewet 

De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheid om mensen naar andere organisaties te detacheren. Hoe gemeenten die mogelijkheid invullen onderzochten we voor het SBCM.

Werk in uitvoering: actieonderzoek voor de ontwikkeling van een gereedschapskoffer met keuzehulp voor professionals om de effectiviteit van werkgeversdienstverlening te vergroten

Er is nog niet veel bekend over het vakmanschap van professionals die werkgeversdienstverlening uitvoeren. Samen met Amsterdam UMC starten we daarom een actieonderzoek op.

Ons land kent een uitgebreid stelsel van voorzieningen die ons verzekeren tegen risico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten en werkloosheid. De Participatiewet (‘de bijstand’) fungeert als sluitstuk en vangnet van dit systeem. Hoe werken deze voorzieningen, worden beoogde doelen bereikt, krijgen burgers waar zij recht op hebben? Deze vragen staan centraal in ons onderzoek naar inkomensbescherming. Waar een inkomen onvoldoende blijkt, ontstaan schulden. Schulden kunnen ontstaan om allerlei redenen, maar sommige groepen zijn extra kwetsbaar voor financiële problemen. Bijvoorbeeld nieuwkomers die het Nederlandse systeem niet kennen, jongeren, ouderen of zzp’ers. Wij hebben veel ervaring met uitvoeren van onderzoek onder deze, en andere, groepen.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema, neem contact op met Miranda Witvliet of Bob van Waveren.

Effectonderzoek 8TING in de schuldhulpverlening

Zijn klanten in de schuldhulpverlening gebaat bij digitale ondersteuning tijdens hun traject? We onderzoeken wat het effect is van het aanbieden van de mobiele applicatie 8TING.

Tussen besluit en bezwaar

Om zicht te krijgen op de contouren van een informele bezwaarprocedure, zijn we in gesprek gegaan met burgers, betrokken ambtenaren en advocaten. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen voor een pilot.

Maatwerk bij schulden van zwerfjongeren

Zwerfjongeren met schulden bevinden zich in een ingewikkelde en kwetsbare positie. Overheidsinstanties willen schulden graag maatschappelijk verantwoord incasseren. Om de overheidsincasso bij zwerfjongeren te verbeteren, signaleren wij – naast mogelijkheden – een aantal knelpunten.

Waar beleid uitgevoerd wordt, vindt ook regulering, handhaving en toezicht plaats; dat geldt ook op de beleidsvelden arbeid, arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Het is immers belangrijk dat wetten en regels worden nageleefd. Als onderzoeksbureau kijken wij bijvoorbeeld hoe de handhaving uitgevoerd wordt en of het toezicht beter kan (zie ook veiligheid en recht).

Voor meer informatie over ons werk op dit thema, neem contact op met Bob van Waveren of Ger Homburg.

Internationale vergelijking handhavingsbeleid

Het ministerie van SZW zoekt naar een nieuwe balans in het handhavingsbeleid binnen de sociale zekerheid. Om hen hierbij te helpen, onderzoeken wij wat er te leren valt van het handhavingsbeleid in andere landen.

Hoogwaardig Handhaven

‘Hoogwaardig handhaven’ is een besturingsmodel dat is ontwikkeld om burgers te stimuleren om spontaan de regels na te leven die verbonden zijn aan het ontvangen van een (bijstands-)uitkering. We hebben een panel van gemeenten bevraagd over dit onderwerp, met behulp van webenquêtes en verdiepende interviews.

Effecten van algemeen verbindendverklaring

Wat zijn positieve en negatieve effecten van algemeen verbindendverklaren? Uit ons onderzoek bleek dat het avv-instrument naar behoren functioneert en dat er geen aanleiding is voor fundamentele aanpassingen.

Uitgelicht

Duurzame inzetbaarheid vereist duurzaam beleid

De duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking zal de komende jaren een beleidsonderwerp zijn dat aan belang toeneemt. Lees in dit artikel meer over beleid en onderzoek op dit thema.

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) UWV

Werkt uw re-integratiebedrijf voor UWV? Dan wil UWV dat u jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitvoert. Wij voeren dit onderzoek goed, snel en voor een scherpe prijs uit.

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

Overweegt u de MDIEU van het ministerie van SZW aan te vragen? Wij bieden ondersteuning bij het maken van een sectoranalyse, het opstellen van een activiteitenplan of het evalueren van activiteiten.

Onze medewerkers op het terrein van arbeid en sociale zekerheid

Diensten

Werkvelden