Twee derde van de Nederlandse beroepsbevolking verricht betaalde arbeid. Ieders werkend bestaan ziet er anders uit: voltijd of deeltijd, fysiek of mentaal werk en soms met extra ondersteuning. Onder welke omstandigheden en tegen welke arbeidsvoorwaarden werken al deze verschillende mensen? En die een derde die niet aan het werk is, hoe voorzien zij in hun dagelijks bestaan? Hoe ondersteunen we burgers die (weer) willen of moeten gaan werken als het vinden van een baan voor hen niet vanzelfsprekend is?

Bij een beleidsvraagstuk rond arbeid en sociale zekerheid bent u bij ons aan het goede adres. Als u klikt op onze specialisaties hieronder kunt u meer lezen over onze projecten.

Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor de economische prestaties en ontwikkeling van regio’s, en voor het leefklimaat, het welzijn en de welvaart van de mensen die er wonen. Tekorten op de arbeidsmarkt maken wij inzichtelijk door vacatureanalyses. Daarnaast onderzoeken we de doelmatigheid van opleidingen (zie ook werkveld onderwijs) met het oog op de aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook brengen wij arbeidsmobiliteit voor diverse sectoren in kaart.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema, neem contact op met Jos Mevissen of Hetty Visee.

Huidige personeelscapaciteit geregistreerde verzekeringsartsen

Hoe verhoudt het tekort aan verzekeringsartsen zich tot de huidige personeelscapaciteit van geregistreerde verzekeringsartsen?

Monitor ‘Matchen op Werk’ jongeren

UWV en gemeenten werken samen om werkloosheid onder kwetsbare jongeren tegen te gaan. Wij volgden de aanpak om goede voorbeelden en lessen voor de toekomst te identificeren.

Impactevaluatie INTERREG Nederland-Duitsland

Evaluatie van een stimuleringsprogramma voor grensoverschrijdende sociaaleconomische samenwerking.

De werkvloer ziet er vandaag anders uit dan gisteren. Met de komst van nieuwe technologieën en innovaties is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema geworden. De flexibele schil van werkgevers dijt uit en minder mensen ervaren baanzekerheid. Dit creëert uitdagingen voor HRM-beleid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema, neem contact op met Jos Mevissen of Hetty Visee.

Monitor My Red Light

Sekswerk in zelfbeheer klinkt mooi, maar wat is precies de impact ervan?

Grip op groei – zelfregie op de arbeidsmarkt

In de pilot Grip op groei wil het A+O fonds gemeenteambtenaren stimuleren om zelf aan de slag te gaan met hun inzetbaarheid. Wij ondersteunen hierbij en evalueren de pilot.

 

Evaluatie Fysieke Vaardighedentoets Politie

In welke mate geeft de verplichte fysieke vaardighedentoets politiemedewerkers inzicht in hun fysieke vaardigheden?

Meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Nieuwkomers, ouderen, voortijdig schoolverlaters en mensen met een beperking kunnen moeite hebben een plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Wij onderzoeken hoe deze groepen geholpen kunnen worden om duurzaam deel te nemen aan het arbeidsproces.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema, neem contact op met Bob van Waveren of Adriaan Oostveen.

Actieplan Perspectief voor vijftigplussers

Vijftigplussers komen moeilijk aan het werk. Hoe kan het Actieplan Perspectief voor vijftigplussers bijdragen aan het vinden van werk?

Project ESF Actieve Inclusie

De Europese subsidieregeling ESF Actieve Inclusie is gericht op de re-integratie van kwetsbare groepen. Wij evalueren deze subsidie.

Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: de Amsterdamse aanpak

Hoe effectief is de Amsterdamse aanpak voor arbeidstoeleiding van statushouders?

Sociale zekerheid gaat behalve over re-integratie ook over inkomensbescherming. Ons land kent een uitgebreid stelsel van voorzieningen die ons verzekeren tegen risico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten en werkloosheid. De Participatiewet (‘de bijstand’) fungeert als sluitstuk en vangnet van dit systeem. Hoe werken deze voorzieningen, worden beoogde doelen bereikt, krijgen burgers waar zij recht op hebben? Soortgelijke onderwerpen zijn aan de orde bij het functioneren van de schuldhulpverlening. Wij werken graag mee aan het verbeteren van deze voorzieningen.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema, neem contact op met Miranda Witvliet of Bob van Waveren.

Verkenning programma Schouders eronder

Het programma Schouders eronder is bedoeld om de schuldhulpverlening in Nederland te professionaliseren. Wij voerden eerder een verkenning uit en evalueren momenteel de interventie 8TING. 8TING is een mobiele applicatie voor klanten van de schuldhulpverlening.

Voorschotverlening op de bijstand

Wie bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvraagt, moet enige tijd wachten op het besluit en daarmee op het geld. Om die periode te overbruggen kan de aanvrager een voorschot krijgen. In onderzoek voor de rekenkamercommissie van de gemeente Enschede vonden wij dat de voorschotverlening op de bijstand tekortschiet.

Maatwerk bij schulden van zwerfjongeren

Zwerfjongeren met schulden bevinden zich in een ingewikkelde en kwetsbare positie. Overheidsinstanties willen schulden graag maatschappelijk verantwoord incasseren. Om de overheidsincasso bij zwerfjongeren te verbeteren, signaleren wij – naast mogelijkheden – een aantal knelpunten.

Waar beleid uitgevoerd wordt, vindt ook regulering, handhaving en toezicht plaats; dat geldt ook op de beleidsvelden arbeid, arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Het is immers belangrijk dat wetten en regels worden nageleefd. Als onderzoeksbureau kijken wij bijvoorbeeld hoe de handhaving uitgevoerd wordt en of het toezicht beter kan (zie ook veiligheid en recht).

Voor meer informatie over ons werk op dit thema, neem contact op met Bob van Waveren of Ger Homburg.

Evaluatie governance pensioenfondsen

Na de crisis is de wetgeving voor de governance in de pensioensector flink bijgesteld. In de praktijk zijn de eerste effecten daarvan zichtbaar.

Zelfregulering in de uitzendbranche. Het onderscheidend vermogen van het SNA-Keurmerk

Kan op basis van beschikbare informatie de naleving van arbeidswetten door gecertificeerde en niet-gecertificeerde uitzendbureaus representatief worden vastgesteld?

Effecten van algemeen verbindendverklaring

Wat zijn positieve en negatieve effecten van algemeen verbindendverklaren?

Uitgelicht

Duurzame inzetbaarheid vereist duurzaam beleid

De duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking zal de komende jaren een beleidsonderwerp zijn dat aan belang toeneemt. Lees in dit artikel meer over beleid en onderzoek op dit thema.

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) UWV

Werkt uw re-integratiebedrijf voor UWV? Dan wil UWV dat u jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitvoert. Wij voeren dit onderzoek goed, snel en voor een scherpe prijs uit.

Onze medewerkers op het terrein van arbeid en sociale zekerheid

Diensten

Werkvelden