De ontwikkelingen rond immigratie volgen we al vele jaren op de voet. Hierbij hebben we oog voor de veranderde samenstelling van de Nederlandse bevolking, de integratieproblematiek die hiermee gepaard gaat en de antwoorden die het beleid hierop geeft. Klik op een van de speerpunten hieronder voor meer informatie.

Migratie is een dynamisch, veelzijdig en complex vraagstuk. De komst van kennismigranten, arbeidsmigranten, gezinsmigranten en asielmigranten naar Nederland heeft een grote invloed op onze maatschappij. Wij brengen migratietrends in kaart, doen onderzoek naar de uitvoering en effectiviteit van het migratiebeleid en bestuderen de impact van migratie op de maatschappij.

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Arend Odé of Marina Lazëri.

Dutch Sopemi Report. Migration Statistics and Migration Policies in the Netherlands

Hoe staat het met migratie en integratie in Nederland in vergelijking met andere landen? En welk beleid is hier op gevoerd? Wij onderzoeken het jaarlijks.

Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten

Hoe kijken kennismigranten tegen Nederlanregd als vestigingsland aan? Waarom kiezen ze voor Nederland en hoe hebben ze het toelatingsbeleid en de dienstverlening van de IND ervaren?

Governance Meerjaren Productie Prognose migratieketen

Wij onderzochten in opdracht van het WODC de voor- en nadelen van uitvoering van de Meerjaren Productie Prognose door de partijen in de migratieketen (de huidige situatie) tegenover externe uitvoering door een onafhankelijk kennisinstituut.

In 2015 zorgde een sterke toename in asielaanvragen ervoor dat de asielzoekerscentra vol raakten en er noodopvang opgezet moest worden. Sindsdien zijn er verschillende ontwikkelingen in het asielopvangbeleid. Zo is er meer aandacht voor flexibilisering van de asielketen zodat de opvangcapaciteit meebeweegt met de wisselende instroom van asielzoekers. We hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van het opvangbeleid zoals mogelijkheden voor kleinschalige opvang en de inrichting van de begeleiding en ondersteuning van asielzoekers en statushouders op de opvanglocaties. .

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Arend Odé.

Opvang bekeerde asielzoekers en LHBTI+ers

Hoe kan het COA de kwaliteit van de opvang van bekeerlingen en LHBTI+ers op asielzoekerscentra verbeteren? We onderzochten het samen met de Vrije Universiteit.

Zomerscholen voor kinderen die verblijven op een AZC

Een zomerprogramma kan kinderen die op een asielzoekerscentrum wonen tijdens hun zomervakantie onderwijs, taalverwerving en ontspanning bieden. In opdracht van het Ministerie van OCW onderzochten we de mogelijkheden.

Kleinschalige asielopvang in Tynaarlo

In Tynaarlo is een pilot uitgevoerd met kleinschalige opvang van kansrijke asielzoekers en statushouders die opgevangen worden in de regio waar zij na statusverlening gaan wonen. Hiermee werd beoogd een doorlopende lijn van opvang naar huisvesting in de gemeente te organiseren. We voerden een plan- en procesevaluatie uit voor het WODC.

Al ruim 20 jaar onderzoeken wij de opzet, de werking en de resultaten van integratiebeleid. Onderdeel hiervan is inburgering. Zo zijn we bijvoorbeeld nauw betrokken geweest bij de stelselwijziging in 2021, die gemeenten de regie geeft over de inburgering. We onderzoeken daarnaast hoe lokaal en nationaal beleid de participatie van nieuwkomers in onderwijs en werk kan bevorderen.

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Arend Odé of Marina Lazëri.

Evaluatie duale trajecten voor statushouders

Vooruitlopend op de nieuwe inburgeringswet ontwikkelen gemeenten binnen pilots duale trajecten voor statushouders waarin zij parallel de taal leren en aan het werk gaan. Wij zullen deze pilot evalueren, in opdracht van het ministerie van SZW.

Inburgeraars onder de Wet inburgering 2007

Een deel van de inburgeringsplichtingen die onder de Wet inburgering 2007 vielen zijn nog steeds niet ingeburgerd. Wij gingen in opdracht van het ministerie van SZW op zoek naar een beter zicht op de situatie van deze groep en naar mogelijkheden om deze groep alsnog te laten uitstromen.

Arbeidsparticipatie hoogopgeleide statushouders in Europa

Wat helpt om de arbeidsparticipatie van hoogopgeleide statushouders te verbeteren en wat kunnen we in Nederland in dit opzicht leren van andere landen? Wij doen er onderzoek naar in opdracht van het ministerie van SZW.

Het benutten van de competenties van cultureel diverse groepen heeft meerwaarde voor de dienstverlening van organisaties. Steeds meer organisaties onderkennen daarom het belang van meer diversiteit binnen hun organisatie. Diversiteit biedt kansen voor organisaties, maar ook uitdagingen. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een diverse teamsamenstelling? Wat betekent dat voor de werving, de selectie en het behoud van personeel en voor de interne bedrijfscultuur? We ondersteunen organisaties door middel van beleidsevaluaties, monitoring en begeleiding van pilots, instrumentontwikkeling en implementatie van beleid.

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Miranda Witvliet.

Het Charter Diversiteit: Monitor 2019

Sinds 2018 voeren wij voor Diversiteit in Bedrijf de jaarlijkse monitor uit, waarin we kijken hoe het ervoor staat met het diversiteitsbeleid van bedrijven die het Charter Diversiteit ondertekend hebben.

Overzicht van effectieve inclusie-interventies Rijksoverheid

De rijksoverheid wil haar medewerkers een veilige werkomgeving bieden, vrij van uitsluiting, discriminatie, pesten en intimidatie. Maar welke interventies dragen nu écht het meeste bij aan die gewenste inclusieve cultuur? In opdracht van het ministerie van BZK doen wij onderzoek naar de effectiviteit van inclusie-interventies.

Arbeidsparticipatie en technologie

Kunnen we bestaande technologieën op de werkvloer ook toepassen voor mensen met een arbeidsbeperking? Werkgevers, werknemers, technologieontwikkelaars en arbeidsdeskundigen konden samen een pilotvoorstel indienen om deze vraag te beantwoorden. Wij onderzochten de maatschappelijke impact van de pilots door de pilots te monitoren en het leren tussen deze pilots te faciliteren.

Wanneer extreme idealen leiden tot het afwijzen van democratische principes of tot een rigide wij-zij denken, vormt dit een bedreiging voor onze samenleving en democratie. Daarbij zien we dat online en offline (netwerken van) mensen met extreme idealen elkaar in toenemende mate versterken. De rijksoverheid en steeds meer gemeenten onderkennen dit gevaar en voeren actief beleid om de weerbaarheid van de samenleving te bevorderen en om radicalisering en polarisatie tegen te gaan. We ondersteunen het Rijk en gemeenten onder andere door te onderzoeken welke interventies kunnen werken (planevaluatie). Daarbij kijken we of deze interventies in de praktijk goed worden uitgevoerd (procesevaluatie) en of ze ook daadwerkelijk effect hebben (effectevaluatie).

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Frank Kriek.

Effectiviteit interventies radicalisering en polarisatie 

Interventies ontwikkeld om radicalisering binnen de eigen gemeenschap tegen te gaan dragen vooral bij aan kennisvergroting en bewustwording.

Evaluatie weerbaarheid tegen radicaal jihadistisch gedachtegoed

Hoe kun je de weerbaarheid tegen radicaal jihadistisch gedachtengoed vergroten? Wij onderzochten de effectiviteit van trainingen en voorlichtingen.

Evaluatie lotgenotenaanpak door het Landelijk Steunpunt Extremisme

Het project Familiecontact ondersteunt ouders en andere familieleden van geradicaliseerde jongeren. Wij evalueren het project.

Uitgelicht

Onze collega’s op het terrein van migratie, integratie en diversiteit

Diensten

Werkvelden