De ontwikkelingen rond immigratie volgen we al vele jaren op de voet. Hierbij hebben we oog voor de veranderde samenstelling van de Nederlandse bevolking, de integratieproblematiek die hiermee gepaard gaat en de antwoorden die het beleid hierop geeft. Klik op een van de speerpunten hieronder voor meer informatie.

De redenen waarom migranten naar ons land komen veranderen. Zo onderscheiden we tegenwoordig bijvoorbeeld kennismigranten, arbeidsmigranten, gezinsmigranten en asielmigranten. Binnen onze samenleving zijn we ook anders naar de verschillende vormen van migratie gaan kijken. Deze ontwikkelingen zien we terug in het gevoerde migratiebeleid. Bij de uitvoering van onze onderzoekprojecten laten we zien dat we ons hiervan bewust zijn.

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Arend Odé of Jeanine Klaver.

Sopemi: migratiestatistieken en migratiebeleid in Nederland

Hoe staat het met migratie en integratie in Nederland in vergelijking met andere landen? En welk beleid is hier op gevoerd? Wij onderzoeken het jaarlijks.

Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten

Hoe kijken kennismigranten tegen Nederlanregd als vestigingsland aan? Waarom kiezen ze voor Nederland en hoe hebben ze het toelatingsbeleid en de dienstverlening van de IND ervaren?

Evaluatie pilot kennisindustrie

Bedrijven die aan de pilot Kennisindustrie deelnemen, worden volledig vrijgesteld van de plicht een tewerkstellingsvergunning (twv) aan te vragen voor buitenlandse werknemers die in de dienst zijn van een buitenlandse afnemer.

Al sinds de evaluatie van de Wet inburgering nieuwkomers in 2002 doen we onderzoek naar de opzet, de werking en de resultaten van het inburgerings- en integratiebeleid. Deze beleidsterreinen kennen voor ons geen geheimen meer. Zowel op landelijk als gemeentelijk niveau hebben we onderzoeks- en adviesprojecten uitgevoerd.

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Arend Odé of Jeanine Klaver.

Duale trajecten taal en werk voor statushouders

Welke vormen van duale trajecten voor statushouders worden in Nederland aangeboden en welke goede voorbeelden zijn er? Wij brachten dit in beeld.

Handreiking Participatieverklaring gemeenten

We hebben voor gemeenten een handreiking opgesteld voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject voor de doelgroep asielgerechtigden en hun gezinsleden.

Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen in Amsterdam

Komen vluchtelingen sneller en duurzamer aan het werk met de Amsterdamse aanpak? In de effectmeting onderzochten we dit.

 

Maatschappelijke participatie verloopt niet voor alle migranten in Nederland even voorspoedig. Met name migranten uit niet-westerse landen ervaren problemen bij deelname aan onderwijs en het verkrijgen van betaald werk. Bij het onderzoek naar deze problematiek kijken we ook naar sociale en culturele aspecten van integratie.

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Arend Odé of Jeanine Klaver.

Barometer vluchtelingen

We onderzochten de ontwikkelingen in de integratiepositie van vluchtelingen in Nederland. Welk integratiebeleid is gevoerd en hoe ervaren vluchtelingen hun inburgering, arbeidstoeleiding, gezinshereniging en naturalisatie?

Toeleiding statushouders naar onderwijs

Hoe kunnen nieuwkomers zo goed mogelijk doorstromen naar het reguliere onderwijs? Wij hebben een inventarisatie uitgevoerd naar voorschakeltrajecten die zijn ontwikkeld voor deze groep.

Bij elkaar brengen van vergunningshouders en werkgevers

De gemeente Den Haag levert diverse inspanningen om nieuwkomers naar werk te begeleiden. Wij hebben de werking en opbrengsten hiervan bekeken.

Het benutten van de competenties van cultureel diverse groepen heeft meerwaarde voor de dienstverlening van organisaties. Steeds meer organisaties onderkennen daarom het belang van meer diversiteit binnen hun organisatie. Diversiteit biedt kansen voor organisaties, maar ook uitdagingen. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een diverse teamsamenstelling? Wat betekent dat voor de werving, de selectie en het behoud van personeel en voor de interne bedrijfscultuur? We ondersteunen organisaties door middel van beleidsevaluaties, monitoring en begeleiding van pilots, instrumentontwikkeling en implementatie van beleid.

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Jeanine Klaver.

Het Charter Diversiteit

Voor Diversiteit in Bedrijf voerden wij de monitor van 2018 uit, waarin we keken hoe het ervoor staat met de uitvoering van het diversiteitsbeleid van bedrijven die het Charter Diversiteit ondertekend hebben.

Evaluatie Landelijk Expertise Centrum Diversiteit

Hoe pakt de LECD diversiteitsvraagstukken aan bij de politie? Wat heeft het opgeleverd en hoe kan dit worden geborgd in de organisatie?

Onderzoek naar de gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen

Hoe kan de lokale ondersteuning van slachtoffers van discriminatie het beste georganiseerd worden? Hoe richten gemeenten de anti-discriminatievoorzieningen in en wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een effectieve ondersteuning?

Radicalisering en polarisatie vormen een toenemende bedreiging voor onze samenleving en voor onze democratie. De rijksoverheid en steeds meer gemeenten onderkennen dit gevaar en voeren actief beleid om radicalisering en polarisatie tegen te gaan. We ondersteunen het rijk en gemeenten door te onderzoeken welke interventies kunnen werken (via planevaluatie). Daarbij kijken we of deze interventies in de praktijk goed worden uitgevoerd (procesevaluatie) en of ze ook daadwerkelijk effect hebben (effectevaluatie).

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Frank Kriek.

Effectiviteit interventies radicalisering en polarisatie 

Interventies ontwikkeld om radicalisering binnen de eigen gemeenschap tegen te gaan dragen vooral bij aan kennisvergroting en bewustwording.

Evaluatie weerbaarheid tegen radicaal jihadistisch gedachtegoed

Hoe kun je de weerbaarheid tegen radicaal jihadistisch gedachtengoed vergroten? Wij onderzochten de effectiviteit van trainingen en voorlichtingen.

Evaluatie lotgenotenaanpak door het Landelijk Steunpunt Extremisme

Het project Familiecontact ondersteunt ouders en andere familieleden van geradicaliseerde jongeren. Wij evalueren het project.

Uitgelicht

Onze collega’s op het terrein van migratie, integratie en diversiteit

Diensten

Werkvelden