MVO & kwaliteit

Vanaf de oprichting van ons bureau heeft de kwaliteit van ons werk centraal gestaan. Daarbij dagen we onszelf uit voortdurend te verbeteren. Wij doen dat zorgvuldig en met aandacht voor mens en leefomgeving.

 

De kwaliteit van ons werk is belangrijk voor ons. Wij beschikken daarom al sinds 1995 over een gecertificeerd kwaliteitssysteem, waarin klantgerichtheid, het leren van ervaringen en de voortdurende verbetering van processen centraal staat. Daarmee waren wij het eerste beleidsonderzoeksbureau in Nederland. Regelmatig wordt door interne en externe audits nagegaan hoe het systeem functioneert en welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. We zijn momenteel gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015 norm.

Wij zijn medeoprichter en lid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek. Hiermee hebben we ons verbonden aan de Integriteitscode voor statistisch en data-analytics onderzoek. Deze integriteitscode is ter accordering voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Met de integriteitscode kan, na de accordering, de bescherming van persoonsgegevens en privacy van respondenten conform de huidige wet- en regelgeving worden gegarandeerd.

Ons uitgangspunt bij de omgang met persoonsgegevens is zorgvuldigheid en proportionaliteit. Daarom vragen we geen identificerende gegeven op die niet absoluut noodzakelijk zijn voor ons onderzoek of voor onze dienstverlening. Als we identificerende gegevens vragen, worden die alleen gebruikt voor de doeleinden van het specifieke onderzoek of de specifieke dienstverlening. We informeren de betrokkenen daar altijd over. De toegang tot de identificerende gegevens wordt beperkt tot personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn. De identificerende gegevens worden zo snel als mogelijk is uit de databestanden verwijderd. We vragen altijd toestemming als er reden is om gegevens langer te bewaren. Als dat het geval is wordt een reglement opgesteld voor het beheer van bestanden waarin persoonsgegevens zijn opgenomen. Het reglement vermeldt tenminste het doel van het gebruik van de gegevens, de bewaartermijn en de personen die toegang tot de gegevens hebben.

Voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen we gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van onze organisatie zullen optreden. Daarbuiten verstrekken we zonder toestemming geen persoonsgegevens aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Wij dragen – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. U kunt uw gegevens altijd opvragen, waar nodig laten wijzigen of verwijderen. Neemt u hiervoor en voor andere vragen over ons privacy-beleid gerust contact met ons op.

We voeren al jaren een milieubewust beleid. Zo hebben we bijvoorbeeld geen bedrijfs­wagens, maar maken we vooral gebruik van het openbaar vervoer (trein, NS OV-fiets en waar nodig Greenwheels). Daarom is de locatie van ons kantoor erop uitgekozen dat het per trein optimaal bereikbaar is. Daarnaast scheiden we ons afval en zorgen voor een verantwoorde afvoer. Verder gebruiken we FSC-papier en proberen we overbodig printen zo veel mogelijk tegen te gaan. Ook zijn we partner van Klimaatneutraal. Via hen participeren wij in de aanplant van bossen en de ontwikkeling van duurzame technologie. Hiermee zijn wij, voor zover wij kunnen nagaan, het eerste Nederlandse beleidsonder­zoeksbureau waarvan de bedrijfsvoering volledig klimaatneutraal is.

Wij zijn  een open, collegiaal, niet-hiërarchisch, deskundig en inhoudelijk gedreven bureau waar iedere medewerker gestimuleerd wordt  expertise, vaardigheden en persoonlijkheid verder te ontwikkelen.

Wij streven naar een diverse en inclusieve organisatie, waarbij iedereen zich betrokken voelt en de ruimte heeft zichzelf te zijn. Door verschillende expertise, temperament, (culturele) achtergrond en levensstijlen samen te brengen verrijken we onze werkvloer en ons werk. Daarbij moedigen we elkaar aan persoonlijk talent te vergroten, leren we van elkaar en stimuleren we innovatie. We voelen ons verantwoordelijk voor inclusieve communicatie en gedrag en investeren in dit bewustzijn. Lees meer over hoe wij zorgen voor een gezonde en veilige werkplek op de ‘Werken bij’ pagina.

Emma at Work

Wij werken  al sinds 2017 samen met Emma at Work. Emma zet zich in voor de 500.000 jongeren die in Nederland opgroeien met een chronische fysieke aandoening. Samen dichten we de kloof tussen deze jongeren en de maatschappij.

Concreet doen we dit door ieder jaar twee jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek te bieden. Zo’n plek stelt de jongere in staat het cv te versterken en de belastbaarheid te verkennen. Een mooie springplank naar de arbeidsmarkt!

GAP 200

Daarnaast zijn we lid van de GAP 200. Dit programma van Emma at Work geeft jongeren de kans om aan hun ontwikkeling te werken en zich klaar te maken voorhun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Hiermee vergroten ze hun kansen op een (financieel) zelfstandige toekomst

Samen met Emma at Work zorgen we dat jongeren met een fysieke aandoening gewoon mee kunnen doen!