Beleid kan altijd beter. Onze adviseurs helpen daar graag bij. Zij brengen samen met uw organisatie in kaart wat de belangrijkste knelpunten in de uitvoering of samenwerking zijn, formuleren passende oplossingsrichtingen en begeleiden indien gewenst het verandertraject.

Wij bieden tevens trainingen aan waarin we o.a. kennis delen die bij kan dragen aan betere uitvoering van beleid! Meer informatie? Bekijk dan onze trainingspagina voor een overzicht!

Met behulp van de laatste technieken ontwerpen en begeleiden onze adviseurs het proces richting verbetering van beleidsuitvoering, ketensamenwerking of aansturing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Lubberman of Frank Kriek.

Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Hoe kan kennis uit de Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ingezet worden voor een effectievere aanpak van deze problematiek? Regioplan ontwikkelde een aantal instrumenten die gemeenten, regio’s en hun ketenpartners daarbij helpen. In onze recent gepubliceerde eindrapportage bundelen we bovendien alle inzichten voor verbetering van het gebruik van de Impactmonitor.

Bliksemtraject veranderlogica

Een veranderlogica (Theory of Change) maakt zichtbaar hoe het beleid maatschappelijke impact nastreeft. In een bliksemtraject brengt u samen met uw partners systematisch in kaart wat de relatie is tussen de doelen van het beleid en de interventies die worden ingezet om die doelen te bereiken.

Methodische Aanpak Schoolverzuim

In intensieve werksessies met leerplichtambtenaren en partners in de schoolverzuimketen hebben we de ontwikkeling van de Methodische Aanpak Schoolverzuim begeleid.

Onze adviestrajecten zijn gebaseerd op inhoudelijke kennis en een goede analyse van – en begrip voor – de uitvoeringspraktijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katrien de Vaan of Frank Kriek.

Ontwikkeling methodiek kinderrechtenmonitor

Het Kinderrechtencollectief wil vanaf 2023 jaarlijks een kinderrechtenmonitor publiceren. Wij helpen het collectief met het ontwikkelen van de monitor.

Advies sociaal domein Lelystad

Als adviseur sociaal domein werkte collega Frank Kriek actief mee aan de doorontwikkeling van verschillende dossiers, zoals beschermd wonen, de aanpak van verwarde personen en de eigen bijdrage regeling.

Samen werken aan uitstappen

Hoe kunnen maatschappelijke organisaties in Amsterdam beter samenwerken om sekswerkers met een uitstapwens te ondersteunen?

In sommige trajecten is behoefte aan een projectleider van buiten de eigen organisatie. Dergelijke trajecten vragen om flexibiliteit; om verbinding tussen beleid en uitvoering. In dit soort projecten wordt geschakeld met bestuurders, ambtenaren, managers en uitvoerend professionals en worden verschillende belangen met elkaar verenigd. Onze projectleiders bieden intensieve begeleiding en stimuleren, ondersteunen en bewaken het eindresultaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arend Odé of Katrien de Vaan.

Projectleider Huiselijk geweld Rotterdam

De komende drie jaar werken de Veilig Thuisregio’s aan een structurele verbetering van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Collega Katrien de Vaan helpt mee als regionaal projectleider in Rotterdam-Rijnmond.

Projectsecretaris bij de SER

Collega Arend Odé is bij de SER gedetacheerd. Als secretaris van de werkgroep ‘Vluchtelingen en werk’ denkt hij mee over hoe de ondersteuning van vluchtelingen verbeterd kan worden.

Advisering en begeleiding Veilige Steden

In het landelijke programma Veilige Steden zetten gemeenten zich extra in voor veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte en het uitgaan. In opdracht van het ministerie van OCW ondersteunen wij de deelnemende gemeenten tot en met eind 2022 met kennis, advies en door het faciliteren van uitwisseling.

Wij hebben inhoudelijke deskundigen en methodologische experts in huis. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we onze kennis en vaardigheden zoveel mogelijk delen. Daarom organiseren we congressen zoals De Nederlandse Arbeidsmarkt en een slotconferentie over Mentale Vitaliteit. Ook bieden we beleidsmakers en -onderzoekers trainingen aan. Goede voorbeelden hiervan zijn een training gericht op de aanpak van ouderenmishandeling en de training Beter Beleid door Goed Onderzoek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coco Bastiaansen of Anca Vadanescu.

Onze online tools

Regioplan Organiseert

Een bijeenkomst, seminar of congres organiseren? Maak dan gebruik van onze speciaal daarvoor ontwikkelde website. Hiermee zetten in korte tijd uw event professioneel online. Wij organiseren we het aanmeldproces, zetten alle informatie over het programma bijeen en geven de mogelijkheid tot online wijzigen van inschrijving, betaling, aanpassing van het programma, sprekerslijst, etc.

Regioplan Verbindt

Contact leggen met en tussen mensen? Op ons platform Regioplan Verbindt kunnen deelnemers informatie vinden en delen, met elkaar in discussie gaan, vragen beantwoorden, etc. De toegang kan open zijn voor iedereen of juist beperkt worden tot eigen leden. Het platform voelt ‘eigen’ en vertrouwd door het gebruik van een eigen banner, foto en een koppeling aan de eigen website.

Deelnemersregistratiesysteem®

Deelnemers aan een project of experiment registreren en volgen? Gebruik dan ons online DEELNEMERSREGISTRATIESYSTEEM DRS®. Dit systeem wordt altijd zo aangepast dat het precies registreert en volgt wat voor uw specifieke project van belang is. We richten het systeem optimaal in voor verantwoording en/of evaluatie.

Uitgelicht

Verbeterde subsidiesystematiek sociaal domein

Wij bieden gemeenten en maatschappelijke instellingen ondersteuning aan bij het verbeteren van de subsidiesystematiek in het sociaal domein.

Een goede groepsdiscussie

Een groepsdiscussie optimaliseren? Een bekend probleem bij groepsdiscussies is dat sommige mensen overheersen, terwijl anderen niet aan bod komen. Wij voorkomen dit door de uitkomsten van discussies in subgroepen, uitgerust met tablets, samen te brengen via een gekoppelde online tool. De deelnemers en opdrachtgevers zijn altijd bijzonder enthousiast over het verloop van de gesprekken en de opbrengst.

Diensten

Werkvelden