Beleid kan altijd beter. Onze adviseurs helpen daar graag bij. Zij brengen samen met uw organisatie in kaart wat de belangrijkste knelpunten in de uitvoering of samenwerking zijn, formuleren passende oplossingsrichtingen en begeleiden indien gewenst het verandertraject.

Met behulp van de laatste technieken ontwerpen en begeleiden onze adviseurs het proces richting verbetering van beleidsuitvoering, ketensamenwerking of aansturing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Lubberman of Frank Kriek.

Verbetertraject ketenaanpak huiselijk geweld

Er blijkt een verband te zijn tussen de recidive op meldingen van huiselijk geweld en de wijze waarop meldingen worden afgehandeld en opgevolgd. In de pilot casuscoördinatie werken we aan de ketenaanpak.

Ontwikkeling visienota sociaal domein Edam-Volendam

In interactieve sessies met ambtenaren, wethouder, maatschappelijke partners en burgers stelden we een visienota op voor het sociaal domein beleid.

Methodische Aanpak Schoolverzuim

In intensieve werksessies met leerplichtambtenaren en partners in de schoolverzuimketen hebben we de ontwikkeling van de Methodische Aanpak Schoolverzuim begeleid.

Onze adviestrajecten zijn gebaseerd op inhoudelijke kennis en een goede analyse van – en begrip voor – de uitvoeringspraktijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katrien de Vaan of Frank Kriek.

Advies over gender in prevalentieonderzoek huiselijk geweld

Advies aan het WODC over de vraag hoe man-vrouwverschillen en -overeenkomsten beter geadresseerd kunnen worden in prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld.

Advies sociaal domein Lelystad

Als adviseur sociaal domein werkte collega Frank Kriek actief mee aan de doorontwikkeling van verschillende dossiers, zoals beschermd wonen, de aanpak van verwarde personen en de eigen bijdrage regeling.

Samen werken aan uitstappen

Hoe kunnen maatschappelijke organisaties in Amsterdam beter samenwerken om sekswerkers met een uitstapwens te ondersteunen?

In sommige trajecten is behoefte aan een projectleider van buiten de eigen organisatie. Dergelijke trajecten vragen om flexibiliteit; om verbinding tussen beleid en uitvoering. In dit soort projecten wordt geschakeld met bestuurders, ambtenaren, managers en uitvoerend professionals en worden verschillende belangen met elkaar verenigd. Onze projectleiders bieden intensieve begeleiding en stimuleren, ondersteunen en bewaken het eindresultaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arend Odé of Katrien de Vaan.

Projectleider Huiselijk geweld Rotterdam

De komende drie jaar werken de Veilig Thuisregio’s aan een structurele verbetering van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Collega Katrien de Vaan helpt mee als regionaal projectleider in Rotterdam-Rijnmond.

Projectsecretaris bij de SER

Collega Arend Odé is bij de SER gedetacheerd. Als secretaris van de werkgroep ‘Vluchtelingen en werk’ denkt hij mee over hoe de ondersteuning van vluchtelingen verbeterd kan worden.

Programmamanager jeugdcriminaliteit Gouda

Collega Frank Kriek ondersteunde gemeente Gouda bij de uitvoering van een programma gericht op de aanpak van hinderlijk en overlast gevend gedrag van jongeren.

Uitgelicht

Verbeterde subsidiesystematiek sociaal domein

Wij bieden gemeenten en maatschappelijke instellingen ondersteuning aan bij het verbeteren van de subsidiesystematiek in het sociaal domein.

Diensten

Werkvelden