Gesubsidieerd werk in Nederland: welke vormen zijn er zoal?

16-08-2022

Hoe kun je burgers voor wie de arbeidsmarkt nog te ontoegankelijk is tóch aan werk helpen? Verschillende gemeentes experimenteren met basisbanen en andere vormen van gesubsidieerd werk. Om de mogelijke keuzes en afwegingen in kaart te brengen, onderzoeken we momenteel voor de gemeente Amsterdam verschillende vormen van gesubsidieerd werk in Nederland.

Op de Nederlandse arbeidsmarkt doen veel mensen niet mee. Vaak blijkt de afstand tussen de arbeidsmarkt en sommige groepen mensen zelfs groter dan eerder gedacht; deze mensen komen ondanks bestaande instrumenten – zoals proefplaatsingen en tijdelijke werkervaringsplekken – vrijwel niet aan een baan en ontvangen vaak langdurig een uitkering.

Wat is de aanleiding?

Gesubsidieerd werk kan voor deze mensen een opstap zijn naar het vinden van regulier werk. Bestaande vormen van gesubsidieerd werk verschillen echter in hoge mate van elkaar; bijvoorbeeld op gebied van instroomcriteria en de beoogde doelgroep, de werksoorten en duur van het traject, de betrokken uitvoeringsorganisaties en de financieringsvormen.

De gemeente Amsterdam wil dat zoveel mogelijk Amsterdammers met een uitkering aan het werk gaan. De gemeente Amsterdam heeft zelf al diverse instrumenten die hiervoor moeten zorgen, zoals de Werkbrigade en de Buurtbanen, maar is op zoek naar vormen van gesubsidieerd werk die hierop een aanvulling kunnen vormen.

Om meer licht te werpen op de diverse mogelijkheden, heeft de gemeente Amsterdam ons gevraagd om de verschillende soorten gesubsidieerd werk te inventariseren.

Wat is het doel?

• Ten eerste moet het onderzoek leiden tot meer inzicht in de vormen van gesubsidieerde arbeid in Nederland. We brengen de keuzes en afwegingen van gemeenten in kaart en kijken verder naar de contextfactoren die van invloed zijn op die keuzes.

• Ten tweede brengen we met het onderzoek in kaart wat de ervaren succesfactoren en belemmeringen zijn bij de organisatie en uitvoering van gesubsidieerde arbeid. Daarnaast kijken we naar resultaten zoals uitstroomcijfers, maar ook naar ervaren en beoogde (maatschappelijke) effecten zoals zelfvertrouwen, motivatie en sociale contacten.

• Ten derde dient het onderzoek om de beleidsvorming in de gemeente Amsterdam te ondersteunen. Met de inzichten van het onderzoek kan de gemeente bepalen welke vormen van gesubsidieerde arbeid voor Amsterdam interessant zouden kunnen zijn.

Wat gaan we doen?

Gezien de aard en het doel van het onderzoek zijn er wat ons betreft drie uitgangspunten voor de aanpak. Ten eerste willen we breed inventariseren en vervolgens inzoomen. Ten tweede is het belangrijk dat we gestructureerd analyseren, gezien de vele mogelijke keuzes en afwegingen die de gemeente Amsterdam kan maken. Ten derde is het belangrijk dat geleerde lessen niet alleen voor de gemeente Amsterdam leerzaam zijn, maar voor een breder publiek. Niet elke gemeente hoeft het wiel opnieuw uit te vinden.

Onze aanpak bestaat onder meer uit een uitgebreide deskresearch, het opstellen van een analysekader, casestudies van vormen van gesubsidieerd werk, en een gezamenlijke werksessie met de gemeenten die aan de casestudies deelnamen.

Wat levert dat op?

We leggen het geleerde vast in een onderzoeksrapport, waarin we de contouren van een strategisch kader schetsen. Ook besteden we aandacht aan vervolgstappen voor kennisdeling, zoals een presentatie voor de gemeente, het organiseren van een webinar of een Online Kenniskamer.

Meer weten?

Neem gerust contact op met Wiebe voor meer informatie over ons onderzoek rondom gesubsidieerde arbeid.