Onderzoek naar subsidie Internationalisering: bereik kan beter

16-12-2019

Evaluatie van de subsidie ‘Internationalisering onderwijs in po en vo’; een gewaardeerde en beleidsmatig zinvolle subsidie, maar de bekendheid kan beter.

Het beleid rond internationalisering van het onderwijs wint aan belang. Jongeren groeien vandaag de dag immers op in een steeds internationalere wereld. Onder meer de Onderwijsraad vindt daarom dat scholen jongeren moeten helpen ‘internationaal competent’ te worden. Scholen die dat nastreven en hun onderwijs daarop willen aanpassen – bijvoorbeeld door tweetalig onderwijs of internationaliserende onderwijsconcepten in te voeren – kunnen daar subsidie voor aanvragen.

Subsidieregeling Internationalisering onderwijs

Een belangrijke subsidieregeling, de subsidieregeling ‘Internationalisering PO en VO’, loopt af na het schooljaar 2019-2020. Wij deden onderzoek naar het gebruik van die regeling, de opbrengsten en eventuele verbetering.

Bekend in beperkte kring

Er zijn ontwikkelingen om internationalisering via een algehele curriculumherziening in het onderwijs in te bedden. Tot het zover is lijkt het zinvol om, gezien het beleid om internationalisering in het onderwijs te stimuleren, de internationaliseringssubsidie de komende jaren te laten voortbestaan. De bekendheid van de subsidie moet dan wel beter. Daarbij kan ook extra aandacht worden geschonken aan groepen scholen die nu ondervertegenwoordigd zijn in het gebruik van de regeling.

Dataoplossing

In dit onderzoek hebben we, als aanvulling op bestandsanalyses en interviews, met behulp van webscraping bijna 6000 schoolgidsen verzameld. Via tekstmining hebben we vast kunnen stellen in welke mate scholen daarin iets melden over internationalisering.

Dit onderzoek past in onze rijke traditie aan evaluaties van (subsidie)projecten in het onderwijs.

Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW. Meer details: Evaluatie subsidieregeling Internationalisering PO en VO.

Meer weten?
Neem contact op met Kees.