Terug

Aard en omvang ouderenmishandeling

Publicatienummer: 16240
Publicatiedatum: juni 2018

We deden onderzoek naar de aard en de omvang van ouderenmishandeling in Rotterdam, Tilburg en Boxtel. Daaruit bleek dat ruim 1 op de 20 thuiswonende ouderen slachtoffer wordt van ouderenmishandeling. Het kan daarbij gaan om opzettelijk misbruik, maar het misbruik kan ook voortkomen uit onmacht of relatieproblematiek. Opzettelijk misbruik komt vaak voor in de vorm van financiële uitbuiting en diefstal. Onmacht zien we veelal terug in ontspoorde mantelzorg; situaties waarin de draaglast van de zorg voor de oudere de draagkracht van de mantelzorger overstijgt.

Richtlijnen
Het onderzoek biedt richtlijnen voor verbeteringen in de praktijk:

  1. Ouderenmishandeling kan gesignaleerd worden door professionals, mits zij voldoende aandacht voor en kennis van het thema hebben;
  2. Ouderen en hun sociale netwerk zijn en blijven een belangrijke doelgroep voor voorlichting;
  3. Preventie en interventie zijn gebaat bij inzet op het hele systeem waar een oudere in leeft.

We deden het onderzoek in samenwerking met de Avans Hogeschool en de Leyden Academy on Vitality and Ageing, in opdracht van het WODC en op verzoek van het ministerie van VWS.

Meer informatie
Lees ook de beleidsreactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Katrien.