Terug

Evaluatie Pilot Regie Jeugd in gemeente Leidschendam Voorburg

Publicatienummer: 23159
Publicatiedatum: januari 2024

In januari 2023 is de gemeente Leidschendam-Voorburg de pilot Regie Jeugd gestart waarbij regie wordt gevoerd op casussen waarbij onveiligheid speelt. We onderzoeken hoe de pilot Regie in de praktijk vorm heeft gekregen en wat dit betekent voor de betrokkenen (consulenten, cliënten en partners) en welke aanknopingspunten er zijn voor de verdere ontwikkeling van de regiefunctie.

 

Achtergrond

In januari 2023 is in de gemeente Leidschendam-Voorburg de pilot Regie Jeugd gestart. In deze pilot wordt er regie gevoerd op casussen waarbij onveiligheid speelt in de vorm van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en op casussen waarin behoefte is aan regie op afstemming van de door gemeentelijke consulenten toegewezen hulp als onderdeel van de wettelijke toeleidingstaak van de gemeente. Rond de zomer van 2023 heeft een tussenevaluatie van de pilot plaatsgevonden waarbij vanuit het perspectief van betrokkenen binnen de gemeente heeft geleid tot een verdere afbakening van de regierol.

 

Doel van het onderzoek

De gemeente Leidschendam-Voorburg ziet, met het oog op het aflopen van de pilot, graag een eindevaluatie waarbij alle perspectieven meegenomen worden (zowel van externe als interne partners en het perspectief van cliënten). Regioplan voert deze evaluatie uit en beantwoordt middels het onderzoek de hoofdvraag ‘Hoe heeft de pilot Regie in de praktijk vorm gekregen, wat betekent dit voor de betrokkenen (consulenten, cliënten en partners) en welke aanknopingspunten zijn er voor een verbeterde vormgeving van de regiefunctie?

Regie op dit soort complexe casuïstiek is een zeer actueel onderwerp voor gemeenten: zowel het Toekomstscenario als de Hervormingsagenda Jeugd vragen namelijk van gemeenten dat ze een actieve en centrale rol pakken, meer dan nu het geval is. Het onderzoek zal daarom zowel voor de gemeente Leidschendam-Voorburg als andere gemeenten waardevolle kennis opleveren over hoe deze functie effectief kan worden ingevuld.

Meer weten?

Neem dan contact op met Coco Bastiaansen.