Bouwstenen voor toekomstige onderwijsbevoegdheden

18-02-2020

Bestaande regelgeving over bevoegdheid en inzetbaarheid levert in de praktijk verschillende knelpunten op. Het ministerie van OCW heeft daarom samen met sociale partners en lerarenopleidingen gevraagd om bouwstenen te verkennen voor een andere inrichting van het stelsel van bevoegdheden voortgezet onderwijs.

Voldoende en bekwaam onderwijspersoneel is één van de noodzakelijke – zo niet onmisbare – voorwaarden voor de kwaliteit van het onderwijs. De overheid stelt daarom diverse regels over de bevoegdheid en inzetbaarheid van leraren. Omdat deze regelgeving in de praktijk verschillende knelpunten oplevert, heeft het ministerie van OCW samen met de Landelijke Werkgroep Bevoegd – bestaande uit onder meer sociale partners en lerarenopleidingen – ons gevraagd om bouwstenen te verkennen voor een andere inrichting van het stelsel van bevoegdheden voortgezet onderwijs. Samen met ECBO (onderdeel van CINOP) en Leeuwendaal hebben wij deze verkenning uitgevoerd.

Op basis van acht onderzoeks- en ontwerpsessies met leraren, schoolleiders, lerarenopleiders, bestuurders en wetenschappers, expertmeetings en beknopte literatuurstudie zijn drie bouwstenen voor alternatieve bevoegdheidsdomeinen onderscheiden, te weten 1) de ontwikkelingsfase van jongeren, 2) de oriëntatie van leerlingen naar ondersteuningsbehoefte en meer praktische dan wel theoretische oriëntatie van de leerlingen en 3) de vakinhoud en vakdidactiek. Combineren van deze bevoegdheidsdomeinen maakt het mogelijk om flexibele opleidingstrajecten te organiseren voor verschillende typen leraren:

  • vakspecialisten (o.a. vergelijkbaar met huidige eerstegraders in de bovenbouw havo/vwo en leraren beroepsgericht in specifiek vak);
  • clusterexperts (o.a. verbreding ten opzichte van huidige mogelijkheden, deels vergelijkbaar met leraren die aanverwante vakken mogen geven);
  • breed pedagogische beroepsleerkracht (o.a. vergelijkbaar met pabo-gediplomeerde in het vmbo, met mogelijke verbreding naar 15-18 jaar, leercoaches).

Commissie Onderwijsbevoegdheden ingesteld

De resultaten van de verkenning zijn door het ministerie meegegeven aan de onlangs door het kabinet ingestelde Commissie Onderwijsbevoegdheden. Deze commissie is gevraagd te adviseren over de verdere inrichting van het bevoegdhedenstelsel voor het po, vo en mbo.

Meer informatie?

Raadpleeg voor meer informatie de projectsite of neem contact op met Jos.