Burgerparticipatie door buurtdebatten: wethouder in gesprek met bewoners Utrecht Zuid

21-03-2019

Wethouder Lot van Hooijdonk ging samen met buurtbewoners uit Utrecht Zuid in gesprek over de belangrijkste problemen in de wijk. Ze bespraken de uitkomsten van vier buurtdebatten. Deze buurtdebatten waren georganiseerd door Wijkraad Zuid. De eindsessie en buurtdebatten werden geleid door onze collega Joris Timmerman.

Tijdens de vier buurtdebatten prioriteerden de bewoners de problemen in de wijk. Zij stemden over de beste oplossingen met behulp van een interactieve gesprekstool. Wat waren de uitkomsten?

Buurtbewoners zijn met elkaar in gesprek tijdens een van de buurtdebatten

Verkeersonveiligheid en overlast hangjongeren

De grootste problemen in Utrecht Zuid zijn verkeersonveiligheid en overlast van hangjongeren. Een voorbeeld van verkeersonveiligheid is de combinatie van verkeersdrukte, gebrek aan overzicht en verkeersovertredingen op het verkeersplein ’t Goylaan. Bewoners stellen een herinrichting van de verkeerssituatie voor. Dit kan door het plaatsen van stoplichten en het aanleggen van zebrapaden. In onze rapportage staan enkele kaarten met specifieke plekken in de wijk die bewoners als onveilig zien.

In alle debatten zeiden bewoners overlast te ervaren van hangjongeren. Het gaat bijvoorbeeld over geluidsoverlast en straatvervuiling. Bewoners benoemen een gebrek aan alternatieve tijdsbesteding voor jongeren in de wijk als een van de oorzaken van het probleem. Tijdens één debat pleitten de bewoners voor meer sportfaciliteiten en buurtactiviteiten in de wijk. Ook noemden zij strengere handhaving en het (vaker) inzetten van buurtvaders als oplossing.

Culturele segregatie

De bewoners lichtten toe dat er een sociale afstand tussen bewoners van verschillende culturen is. Dit bemoeilijkt de problematiek rond hangjongeren. Deze sociale afstand wordt versterkt door de sociale en culturele scheidslijnen in de buurt. Bewoners noemen als oorzaak sociaal homogene woningbouw en verschillen in bepaalde normen en waarden. Meerdere bewoners spreken de wens uit om deze ervaren sociale afstand te verkleinen ten behoeve van de leefbaarheid in Utrecht Zuid.

Uitnodiging van wethouder aan buurtbewoners

Tijdens de eindsessie zei wethouder Lot van Hooijdonk de problematiek benoemd in de de debatten te herkennen. Ze beloofde nader onderzoek te doen naar de specifieke verkeersonveilige situaties uit het onderzoeksrapport. Het vinden van een structurele oplossingen voor overlast van hangjongeren en de sociaal-culturele afstand tussen buurtbewoners zorgt voor een grotere uitdaging. Er zijn verschillende initiatieven om de dialoog op gang te brengen, zoals schoolgesprekken met bewoners over meer gemengd onderwijs. De wethouder benadrukte dat het belangrijk is om vervuiling op straat, losliggende stoeptegels of kapot straatmeubilair te melden via de meldingsapp Slim Melden. Verder nodigde ze de buurtbewoners van Utrecht Zuid uit om na te denken over oplossingen voor de ervaren sociaal-culturele afstand tussen buurtbewoners. Zij wil graag met initiatiefnemers uit de buurt samenwerken aan initiatieven en oplossingen.

Klik hier voor de samenvatting van de uitkomsten van de buurtdebatten.

Keywords: Burgerparticipatie, Utrecht, Wijkdebat, Buurtdebat