Een spiegel voor gemeenteraden

10-07-2019

Gemeenteraden hebben regelmatig moeite hun kaderstellende rol naar behoren in te vullen. Wij hielden een viertal gemeenteraden een spiegel voor waarin zij konden zien hoe zij hun kaderstellende rol invullen. Dit biedt aanknopingspunten om die rol effectiever en efficiënter in te vullen.

Spiegel

Voor de spiegel zijn beleidsdocumenten en debatten geanalyseerd, is een survey uitgevoerd onder raadsleden en is gesproken met de burgemeesters, griffies en gemeentesecretarissen. In het spiegeldocument is het beeld dat de raadsleden hebben van het eigen functioneren afgezet tegen de daadwerkelijke invulling van de kaderstellende rol. Elke gemeente kreeg een eigen spiegel die uitnodigt om met enige regelmaat kritisch stil te staan bij de invulling van kaderstellende rol.

Het uitvoeren van de kaderstellende rol

De gemeenteraden hechten veel belang aan hun kaderstellende taak, maar geven tegelijkertijd aan dat ze het niet gemakkelijk vinden die taak naar behoren in te vullen. Zij wijzen hierbij op de ‘overload’ aan informatie die zij ontvangen van de colleges van burgemeester en wethouders, waardoor het lastig kan zijn op de hoofdlijnen van beleid te concentreren en daarover een kaderstellend debat te voeren. Nogal eens wordt het kaderstellende debat aangegaan vanuit de wens een sluitende begroting te hebben; het gevaar hierbij is dat er te veel wordt ingegaan op financiële details en de hoofdlijnen van het beleid uit het oog worden verloren. De griffies kunnen een belangrijke rol spelen in het faciliteren van de raden door de informatie beter te ontsluiten. Maar ook de raadsleden zelf kunnen zich meer concentreren op de hoofdlijnen van beleid en minder inzoomen op de (vaak financiële) details. Het herkennen van die hoofdlijnen moet samen met het college en de griffie worden opgepakt. Tenslotte zou een jaaragenda behulpzaam kunnen zijn bij het benoemen van de kaderstellende momenten in de beleidscycli.

Meer informatie?

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (WVOLV) bij deze vier gemeenteraden.

De rapporten per gemeente staan op de projectpagina ‘Kaderstellende rol van de gemeenteraad’.