Gesubsidieerde banen: opstap naar regulier werk?

04-02-2021

De gemeente Den Haag biedt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan in een gesubsidieerde STiP-baan (Sociaal Traject in Perspectief). Wij onderzochten in hoeverre de STiP-regeling eraan bijdraagt dat deelnemers zich kunnen ontwikkelen en op termijn duurzaam kunnen uitstromen naar regulier werk.

De basisbaan en STiP-banen
In 2020 concludeerde de WRR dat een ‘basisbaan’ het sluitstuk van de sociale zekerheid zou moeten vormen, als antwoord op de veranderende en veeleisende arbeidsmarkt. Dit biedt de 1 miljoen mensen die niet deelnemen aan het arbeidsproces de kans om maatschappelijk nuttig bezig te zijn, en kan bijdragen aan hun bredere welzijn, zo is de gedachte.

De gemeente Den Haag biedt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt al sinds 2017 de kans om aan de slag te gaan in een gesubsidieerde STiP-baan. STiP staat voor ‘Sociaal Traject in Perspectief’, en het werk dat deelnemers uitvoeren is additioneel en vindt bij een reguliere werkgever plaats. STiP-deelnemers hebben een arbeidsovereenkomst en ontvangen een salaris. Tijdens de STiP baan worden ze begeleid en kunnen ze scholing volgen om zich te ontwikkelen. Zo kunnen ze hun arbeidsmarktkansen verbeteren en later mogelijk uitstromen naar een reguliere baan, zo is de gedachte. Op dit punt ziet de STiP-regeling er anders uit dan hoe de WRR de ‘basisbaan’ voorstelt; de WRR ziet doorstroming naar regulier werk namelijk niet per se als doel.

Aanzienlijke uitstroom naar regulier werk
Inmiddels wordt de STiP regeling ruim drie jaar uitgevoerd, en heeft de gemeente Den Haag ons gevraagd om deze te evalueren. Hiervoor spraken we met zowel deelnemers, werkgevers als met uitvoerders en brachten we op basis van CBS-data in kaart hoe het de deelnemers na hun STiP-baan verging. De resultaten laten zien dat ruim de helft (55%) van de deelnemers van wie de STiP-baan is beëindigd, er slaagt om binnen zes maanden een reguliere baan te vinden. Van degenen die hierin slagen, is 30 procent regulier in dienst genomen door dezelfde werkgever waar ze in hun STiP-baan werkten. Deelname aan STiP leidt voor veel deelnemers daarnaast tot bredere baten, zoals een toegenomen zelfvertrouwen en persoonlijke groei. Ook werkgevers geven aan dat de subsidiëring essentieel is om deze doelgroep in dienst te nemen.

Ruimte voor verbetering
Ons rapport bevat ook een aantal adviezen voor de gemeente Den Haag. Zo is er een professionaliseringsslag nodig om de kwaliteitsverschillen in de werkbegeleiding terug te brengen. Ook moeten de verwachtingen van de deelnemers omtrent het scholingsaanbod, dat vooral uit korte cursussen bestaat, getemperd worden. Tot slot adviseren we de gemeente om eerder en structureler aandacht te hebben voor doorbemiddeling naar regulier werk. De komende periode zal de gemeente deze adviezen implementeren in de regeling en in de dienstverlening.

Meer weten over ons onderzoek? Lees hier ons rapport.