Hoe verder met de kwaliteitsverbetering in het primair onderwijs?

28-02-2020

Naar aanleiding van de motie Van Meenen/Rog heeft de minister laten onderzoeken of middelen uit de prestatiebox per 2020 kunnen worden gebruikt voor verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten.

Ons onderzoek concludeert dat nu korten op die middelen naar verwachting ten koste zal gaan van de onderwijskwaliteit en kan leiden tot een verhoging van de werkdruk. De minister heeft inmiddels besloten de middelen ook in schooljaar 2020/2021 beschikbaar te stellen, maar dan voor het laatst onder de huidige voorwaarden.

Hij wil 2020 gebruiken om te komen tot een nieuwe inrichting en om het debat te voeren met het onderwijsveld over de toekomstige inzet van middelen. Daarbij zijn verschillende scenario’s mogelijk en zal ook aandacht zijn voor de verantwoording achteraf. Bij het opstellen van de scenario’s zal de minister gebruik maken van de uitkomsten van de eindevaluatie van het bestuursakkoord po. Wij geven daar ook input voor via een nog uit te voeren slotmeting van het lopende monitoronderzoek.

Meer informatie?
Lees meer over de voortgang van het sectorakkoord funderend onderwijs in de Kamerbrief van minister Slob. Meer weten over ons onderzoek? Lees het onderzoeksrapport of neem contact op met Kees.