In hoeverre werkt inburgering vanuit het perspectief van de inburgeraars?

21-02-2023

Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten Nederlands leren en weten hoe de samenleving in elkaar zit. In opdracht van het ministerie van SZW gaan Regioplan, OpenEmbassy en BMC de komende tijd onderzoek doen naar de ervaringen van deze inburgeraars. Het doel: goed zicht krijgen op potentiële verbeteringen in de wet- en regelgeving rondom inburgering en in de uitvoering van de inburgeringswetten Wi2021 en Wi2013.

Zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk: in een notendop is dat het doel van de Wet inburgering (Wi2021) die vorig jaar van kracht werd. De Wi2021 is de opvolger van eerdere inburgeringswetten, waaronder de Wi2013 uit 2013.

Het perspectief van inburgeraars is nog nooit op een grootschalige en systematische wijze onderzocht en gedocumenteerd. Om die reden wil het ministerie van SZW nu graag weten in hoeverre de wet- en regelgeving rondom inburgering ook ‘werkt’ voor de inburgeraars zélf.

Beter zicht

In opdracht van het ministerie gaan Regioplan, OpenEmbassy en BMC de komende tijd onderzoek doen naar het perspectief van inburgeraars, vertelt projectleider Miranda Witvliet van Regioplan. “Via onder meer vragenlijstonderzoek, actieonderzoek, expertpools en diepte-interviews willen we inzicht krijgen in de ervaringen van inburgeraars met de verschillende onderdelen van het inburgeringsstelsel. Wat zijn de percepties en verwachtingen van inburgeraars als het gaat om snel en volwaardig meedoen? In hoeverre sluiten het aanbod en de begeleiding aan bij hun individuele behoeften en mogelijkheden? En: welke praktische belemmeringen ervaren ze?”

Deze en tal van andere vragen keren in het onderzoek terug, schetst Miranda. “We willen graag vaststellen in hoeverre de inburgering heeft bijgedragen aan de realisatie van zowel het maatschappelijk doel als de beleidsdoelen. Om hier een goed beeld van te krijgen benaderen we een grote groep inburgeraars, onder ander via het netwerk aan gemeenten.”

Meer weten?

Neem dan contact op met Miranda.