De ontwikkelingen rond immigratie volgen we al vele jaren op de voet. Hierbij hebben we oog voor de veranderde samenstelling van de Nederlandse bevolking, de integratieproblematiek die hiermee gepaard gaat en de antwoorden die het beleid hierop geeft. Klik op een van de speerpunten hieronder voor meer informatie.

Migratie is een dynamisch, veelzijdig en complex vraagstuk. De komst van kennismigranten, arbeidsmigranten, gezinsmigranten en asielmigranten naar Nederland heeft een grote invloed op onze maatschappij. Wij brengen migratietrends in kaart, doen onderzoek naar de uitvoering en effectiviteit van het migratiebeleid en bestuderen de impact van migratie op de maatschappij.

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Arend Odé of Jeanine Klaver.

Sopemi: migratiestatistieken en migratiebeleid in Nederland

Hoe staat het met migratie en integratie in Nederland in vergelijking met andere landen? En welk beleid is hier op gevoerd? Wij onderzoeken het jaarlijks.

Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten

Hoe kijken kennismigranten tegen Nederlanregd als vestigingsland aan? Waarom kiezen ze voor Nederland en hoe hebben ze het toelatingsbeleid en de dienstverlening van de IND ervaren?

Evaluatie pilot kennisindustrie

Bedrijven die aan de pilot Kennisindustrie deelnemen, worden volledig vrijgesteld van de plicht een tewerkstellingsvergunning (twv) aan te vragen voor buitenlandse werknemers die in de dienst zijn van een buitenlandse afnemer.

Al ruim 20 jaar onderzoeken wij de opzet, de werking en de resultaten van het inburgerings- en integratiebeleid. Ook bij stelselwijziging in 2021, die gemeenten de regie geeft over de inburgering, zijn we nauw betrokken. Zowel op landelijk als gemeentelijk niveau voeren we onderzoeks- en adviesprojecten uit.

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Arend Odé of Jeanine Klaver.

Evaluatie duale trajecten voor statushouders

Vooruitlopend op de nieuwe inburgeringswet ontwikkelen gemeenten binnen pilots duale trajecten voor statushouders waarin zij parallel de taal leren en aan het werk gaan. Wij zullen deze pilot evalueren, in opdracht van het ministerie van SZW.

Handreiking Participatieverklaring gemeenten

We hebben voor gemeenten een handreiking opgesteld voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject voor de doelgroep asielgerechtigden en hun gezinsleden.

Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen in Amsterdam

Komen vluchtelingen sneller en duurzamer aan het werk met de Amsterdamse aanpak? In de effectmeting onderzochten we dit.

Nieuwkomers willen graag participeren. Dit bevordert hun welzijn en taalverwerving. Helaas zijn er obstakels voor deelname aan onderwijs en het verkrijgen van betaald werk. Wij onderzoeken hoe de weg naar participatie voor migranten versoepeld kan worden, zowel op lokaal als op landelijk niveau.

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Arend Odé of Jeanine Klaver.

Arbeidsparticipatie hoogopgeleide statushouders in Europa

Wat helpt om de arbeidsparticipatie van hoogopgeleide statushouders te verbeteren en wat kunnen we in Nederland in dit opzicht leren van andere landen? Wij doen er onderzoek naar in opdracht van het ministerie van SZW.

Toeleiding statushouders naar onderwijs

Hoe kunnen nieuwkomers zo goed mogelijk doorstromen naar het reguliere onderwijs? Wij hebben een inventarisatie uitgevoerd naar voorschakeltrajecten die zijn ontwikkeld voor deze groep.

Werk en Hoop Nieuwkomers 

In het project Werk en Hoop Nieuwkomers werken bedrijven en sectoren samen aan het ontwikkelen van een meer succesvolle arbeidsintegratie voor nieuwkomers. Wij volgen en evalueren deze initiatieven.

Het benutten van de competenties van cultureel diverse groepen heeft meerwaarde voor de dienstverlening van organisaties. Steeds meer organisaties onderkennen daarom het belang van meer diversiteit binnen hun organisatie. Diversiteit biedt kansen voor organisaties, maar ook uitdagingen. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een diverse teamsamenstelling? Wat betekent dat voor de werving, de selectie en het behoud van personeel en voor de interne bedrijfscultuur? We ondersteunen organisaties door middel van beleidsevaluaties, monitoring en begeleiding van pilots, instrumentontwikkeling en implementatie van beleid.

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Jeanine Klaver.

Het Charter Diversiteit

Sinds 2018 voeren wij voor Diversiteit in Bedrijf de jaarlijkse monitor uit, waarin we kijken hoe het ervoor staat met het diversiteitsbeleid van bedrijven die het Charter Diversiteit ondertekend hebben.

Evaluatie Landelijk Expertise Centrum Diversiteit

Hoe pakt de LECD diversiteitsvraagstukken aan bij de politie? Wat heeft het opgeleverd en hoe kan dit worden geborgd in de organisatie?

Onderzoek naar de gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen

Hoe kan de lokale ondersteuning van slachtoffers van discriminatie het beste georganiseerd worden? Hoe richten gemeenten de anti-discriminatievoorzieningen in en wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een effectieve ondersteuning?

Wanneer extreme idealen leiden tot het afwijzen van democratische principes of tot een rigide wij-zij denken, vormt dit een bedreiging voor onze samenleving en democratie. Daarbij zien we dat online en offline (netwerken van) mensen met extreme idealen elkaar in toenemende mate versterken. De rijksoverheid en steeds meer gemeenten onderkennen dit gevaar en voeren actief beleid om de weerbaarheid van de samenleving te bevorderen en om radicalisering en polarisatie tegen te gaan. We ondersteunen het Rijk en gemeenten onder andere door te onderzoeken welke interventies kunnen werken (planevaluatie). Daarbij kijken we of deze interventies in de praktijk goed worden uitgevoerd (procesevaluatie) en of ze ook daadwerkelijk effect hebben (effectevaluatie).

Geïnteresseerd in onze projecten op dit thema? Neem contact op met Frank Kriek.

Effectiviteit interventies radicalisering en polarisatie 

Interventies ontwikkeld om radicalisering binnen de eigen gemeenschap tegen te gaan dragen vooral bij aan kennisvergroting en bewustwording.

Evaluatie weerbaarheid tegen radicaal jihadistisch gedachtegoed

Hoe kun je de weerbaarheid tegen radicaal jihadistisch gedachtengoed vergroten? Wij onderzochten de effectiviteit van trainingen en voorlichtingen.

Evaluatie lotgenotenaanpak door het Landelijk Steunpunt Extremisme

Het project Familiecontact ondersteunt ouders en andere familieleden van geradicaliseerde jongeren. Wij evalueren het project.

Uitgelicht

Onze collega’s op het terrein van migratie, integratie en diversiteit

Diensten

Werkvelden