Meer duidelijkheid over bevoegdheden in het voortgezet onderwijs

01-06-2017

Bij sommige schoolvakken in het voortgezet onderwijs bestaat onduidelijkheid over welke leraren bevoegd zijn om hierin les te geven. Voor deze vakken kan sinds 2012 in de ‘Regeling conversietabel getuigschriften en vakken vo’ worden opgezocht met welke bevoegdheid (voor een bestaand vak)  of getuigschrift (van een bestaande lerarenopleiding) een leraar bevoegd is om in het betreffende vak les te geven.

Omdat het onderwijs zich ontwikkelt (denk aan hierbij het ontstaan van nieuwe vakken of aan de vernieuwing van de bovenbouw van het vmbo), moet de conversietabel regelmatig worden geactualiseerd. Voor de actualisering van de conversietabel in 2017 hebben wij voor alle kunstvakken en voor een aantal nieuwe vmbo-profielvakken onderzocht of, en zo ja op welke manier, deze vakken in de conversietabel opgenomen moesten worden. Hiervoor is intensief overlegd met deskundigen van vakverenigingen, beroepsgerichte platforms en lerarenopleidingen.

Het uiteindelijke advies (per vak) is eind maart opgeleverd aan OCW. Op 17 mei 2017 is de geactualiseerde conversietabel in de Staatscourant gepubliceerd.