Nieuw onderzoek: synthesestudie naar het Nederlandse integratiebeleid

14-02-2023

Hoe heeft het Nederlandse integratiebeleid zich ontwikkeld in de afgelopen twintig jaar? En in hoeverre is er daarbij sprake geweest van effectief beleid? Om hier goed zicht op te krijgen brengen we de komende tijd – in opdracht van het ministerie van SZW – het uitgevoerde integratiebeleid in de periode 2000-2021 in kaart.

Integratiebeleid in de brede zin staat centraal bij het bevorderen van de positie van groepen met een migratieachtergrond in de Nederlandse samenleving, maar ook bij het waarborgen van sociale cohesie, verbinding, en anti-discriminatie.

In opdracht van het ministerie van SZW voeren wij nu een synthesestudie uit naar het uitgevoerde integratiebeleid in de periode 2000 – 2021. Daarbij gaan we in op de mate van doelbereik, doelmatigheid en doeltreffendheid van de verschillende beleidsonderdelen. Specifiek richten we ons daarbij op de drie hoofddomeinen van het integratiebeleid: inburgering, participatie, en samenleven.

Voor deze studie voeren we een literatuurstudie uit en interviewen we verschillende betrokkenen en experts. Om de effectiviteit van de uitgevoerde beleid in kaart te brengen, maken we daarnaast gebruik van evaluaties en andere studies naar de uitvoering van de verschillende beleidsonderdelen.

Meer weten?

Het eindrapport wordt eind dit jaar opgeleverd. Meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Miranda.