Onderzoek: beter zicht op uit beeld geraakte inburgeraars

27-09-2022

Een deel van de inburgeringsplichtingen onder de Wet inburgering 2007 is nog steeds niet ingeburgerd. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) brengen we deze groep momenteel in beeld en formuleren we oplossingen om deze mensen alsnog te laten uitstromen uit hun inburgeringstraject.

Zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk: in een notendop is dat het doel van de nieuwste Wet inburgering (Wi2021) die vorig jaar van kracht werd. Inburgeraars die onder deze nieuwe wet vallen, maken verplicht een zogenoemde Leefbaarheidstoets. Daarnaast stelt elke inburgeraar – samen met de gemeente – een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) op.

Niet meer actief

De Wi2021 is de opvolger van eerdere inburgeringswetten uit 2013 (de Wi2013) en 2007 (de Wi2007). Op dit moment zijn er in Nederland nog zo’n 7.500 personen die oorspronkelijk onder de Wi2007 vielen, maar die – om wat voor reden dan ook – nog steeds niet aan hun inburgeringsplichten hebben voldaan. Deze inburgeraars zijn doorgaans niet meer actief in een inburgeringstraject en zijn vaak ook buiten beeld geraakt van de gemeente.

Beter zicht

Het ministerie van SWV wil deze groep mensen graag beter in beeld krijgen en beter zicht krijgen op hun situatie en beweegredenen. Deze inzichten kunnen wellicht leiden tot oplossingen om deze groep mensen alsnog te laten uitstromen.

Het ministerie heeft Regioplan gevraagd om dit onderzoek op te zetten en uit te voeren. Voor het onderzoek – dat inmiddels van start is gegaan en dat we naar verwachting eind dit jaar afronden – gaan we in gesprek met de doelgroep en spreken we daarnaast met gemeenten over hun wensen en mogelijkheden.

Het onderzoek wordt eind 2022 afgerond met een eindrapportage. Uiteraard delen we te zijner tijd onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen.

Meer weten?

Neem dan contact op met Annemieke of Gianni.