Vrijwillige ouderbijdrage

07-03-2018

In Nederland mogen scholen ouders om een ouderbijdrage vragen. Die bijdrage is bedoeld voor extra activiteiten en voor aanvullend lesmateriaal. Ouders moeten hierover goed voorgelicht worden en ze hebben via de medezeggenschapsraad invloed op de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. De bijdrage mag nooit de toelating van een kind tot de school in de weg staan. Ondanks deze spelregels leidt de vrijwillige ouderbijdrage regelmatig tot discussies tussen ouders en scholen.

Wij spraken met leerlingen en ouders, schoolleiders en schoolbestuurders over mogelijk aanvullende afspraken, waardoor er minder discussies over de ouderbijdrage ontstaan. Iedereen is het erover eens dat geld nooit een rol mag spelen bij de toelating van een kind. Ook vinden de meeste mensen dat je kinderen niet van activiteiten kunt uitsluiten als hun ouders de ouderbijdrage niet betalen. Maar over aanvullende afspraken, zoals het maximeren of inkomensafhankelijk maken van de bijdrage, is geen eensgezindheid.

Minister Slob verwijst in zijn brief aan de Tweede kamer (d.d. 7 maart 2018) naar de conclusies uit ons onderzoek. Hij schrijft dat hij het niet accepteert dat leerlingen door scholen worden buitengesloten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Hij heeft de PO-Raad en de VO-Raad gevraagd om komend schooljaar duidelijke afspraken te maken om incidenten te voorkomen. Mocht het de scholen niet lukken om tijdig goede afspraken te maken, dan gaat de minister de wet aanscherpen.

Meer informatie?
In opdracht van het ministerie van OCW onderzochten wij vier scenario’s voor de ouderbijdrage in po en vo. Het volledige onderzoeksrapport vindt u hier.