Terug

Aanpak jeugdwerkloosheid voor jongeren in kwetsbare positie

Publicatienummer: 21114
Publicatiedatum: april 2023

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket kondigde het kabinet op 28 augustus 2020 een aanvullend sociaal pakket aan. Het doel hiervan is om mensen die in onzekerheid verkeren door de corona-crisis passende begeleiding te bieden bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen. Een van de bouwstenen van het sociaal pakket is de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Met de aanpak jeugdwerkloosheid zetten gemeenten, scholen en andere partners zich in om jongeren te ondersteunen naar vervolgonderwijs of werk. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten en aan het onderwijs (vso, praktijkonderwijs en mbo). Voor het ministerie van SZW brachten we de ervaringen met de maatregelen van de aanpak jeugdwerkloosheid in kaart.

Naar een sluitende aanpak voor kwetsbare schoolverlaters

Met de middelen kan ondersteuning worden geboden aan jongeren in een kwetsbare positie tijdens de schoolloopbaan, tijdens de overgangsfase (naar vervolgonderwijs of werk) en nadat ze van school af zijn. Om een sluitende aanpak te realiseren is het belangrijk dat gemeenten, onderwijs in de regio en andere partners goed met elkaar samenwerken.

Ondersteuning tijdens en na school

Mbo-instellingen, vso- en pro-scholen en gemeenten ontplooien veel activiteiten om schoolverlaters in een kwetsbare positie te helpen om de stap naar een vervolgopleiding of werk te maken. Veel inspanningen zijn erop gericht om tijdens de overgang van school naar werk een zo continu mogelijke begeleiding te bieden, door de begeleiding vanuit de gemeente vroeg te laten beginnen en/of die van school door te laten lopen. Verhoudingsgewijs gaat hierbij veel aandacht uit naar leerlingen en studenten van het vso-, pro- en Entree-onderwijs.

Ervaringen van jongeren met de interventies

Mits op de juiste manier benaderd zijn jongeren positief over ondersteuning. Ze vinden het belangrijk dat de begeleider voldoende begrip en empathie voor hun situatie heeft, dat de begeleiding is afgestemd op hun behoefte en dat er wordt ingegaan op de problemen die op dat moment spelen, ongeacht de leefgebieden waarin de problemen zich voordoen. Jongeren hebben vaak geen overzicht van de mogelijkheden die zij hebben binnen vervolgonderwijs en werk en staan open voor ondersteuning die hun hierin wegwijs kan maken. Aandachtspunt is dat jongeren zich niet altijd zelf melden met hun hulpvragen, een out-reachende benadering is daarom zinvol.

Vragen over dit onderzoek? Neem contact op met Jacob, Noor of Yannick of download hieronder het eindrapport!